BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > OTO DÜNYASI

OTO DÜNYASI

Maz­da­’nın me­rak­la bek­le­nen ye­ni pick-up’­ı BT-50 Fa­ce­lift kul­la­nı­cı­sı­nın her tür­lü ih­ti­ya­cı­na ce­vap ve­ri­yorEDİ­TÖR: İNAN AR­VAS PICK-UP PAZA­RI kı­zı­şa­cak Maz­da­’nın me­rak­la bek­le­nen ye­ni pick-up’­ı BT-50 Fa­ce­lift kul­la­nı­cı­sı­nın her tür­lü ih­ti­ya­cı­na ce­vap ve­ri­yor Gün geç­tik­çe pick-up pi­ya­sa­sı ha­re­ket­le­ni­yor, mar­ka­lar bu araç­la­rı ya ilk de­fa çı­ka­rı­yor ya ­da ye­ni­le­ye­rek pi­ya­sa­ya su­nu­yor. Maz­da da ara­yı uzat­ma­dan ye­ni pick-upı BT-50 Fa­ce­lif­t’i dev­re­ye sok­tu. BT-50 Fa­ce­lift ken­di seg­men­tin­de en iyi­le­re ka­fa tu­ta­bi­le­ce­ği­ni vur­gu­la­mak için ta­sa­rım işa­ret­le­riy­le ön­ce­kin­den da­ha sert ve güç­lü bir gö­rü­nüm bü­rün­müş. İç ala­nı lüks bir se­dan ni­te­li­ğin­de­ki BT-50 Fa­ce­lift, ay­nı za­man­da ya­kıt ve­rim­li­li­ği ve ra­fi­ne­li­ğiy­le bi­li­nen MZR-CD 2.5 lit­re com­mon-ra­il di­zel mo­to­ru ile ra­kip­le­rin­den bir adım öne çı­kı­yor. 3500 dev/da­k’­da 105kW/143 BG aza­mi güç, 1800 dev/da­k’­da 330 Nm tork üre­ten de­ğiş­ken geo­met­ri­li tur­bo­şarj ve ge­niş bir ara so­ğu­tu­cu kul­la­nı­lan DOHC 16 su­pap­lı di­zel mo­tor, per­for­man­sıy­la da kul­la­nı­cı­la­rı­nı mem­nun ede­cek.. MA­CE­RA­CI RUH Maz­da BT-50 Fa­ce­lift, ge­rek ti­ca­ri amaç­lı kul­la­nı­cı­sı­nın ge­rek­se off-ro­ad ma­ce­ra­cı bir ya­şam tar­zı­nın ta­lep­le­ri­nin hep­si­nin üs­te­sin­den ge­le­bi­li­yor. Fa­ce­lif­t’­in ön ta­ra­fı ka­por­ta­nın ka­rak­te­ris­tik çiz­gi­le­ri­ni bü­yü­ten üst kol­lar ve alt­ta­ki tam­po­nun ta­ba­nın­da­ki alt kol­lar­la ge­niş bir “H” şek­li­ne sa­hip. Bu şe­kil­de ön ta­ra­fın her par­ça­sı gör­sel açı­dan güç­lü ve uyum­lu Maz­da ai­le­si yü­züy­le bü­tün­leş­ti­ri­li­yor. Ör­ne­ğin Maz­da beş nok­ta­lı ız­ga­ra­sı bu­ra­da da­ha açık bi­çim­de ta­nım­lan­mak­ta ve alt­ta­ki ha­va gi­riş­le­ri­nin ikiz ke­nar ya­muk şe­kil­le­ri pick up’­ın yük­sek se­vi­ye­li sü­rüş key­fi­nin işa­ret­le­ri­ni göz­ler önü­ne se­ri­yor. Maz­da ta­sa­rım­cı­la­rı Fa­ce­lift mo­de­li­ne da­ha şık ve güç­lü gö­rü­nüm ve­re­rek ön ta­ra­fı da­ha ge­niş gös­te­ren par­lak gü­müş ka­lıp­lı ye­ni ön far­lar ila­ve et­ti­ler. Bİ­NEK KON­FO­RU­NA SA­HİP BT-50 Fa­ce­lif­t’­in tüm mo­del­le­rin­de se­dan­va­ri kon­for su­nan ön kol­tuk­lar mev­cut ve çift ka­bin sı­ra ti­pi ar­ka kol­tuk­lar ara­sın­da dört ye­tiş­ki­nin üs­tün kon­fo­ru­nu sağ­la­mak için ge­niş bir or­ta kol­ça­ğa sa­hip. Fi­at’tan s­por­tif Off-­Ro­ad İtal­yan oto­mo­bil üre­ti­ci­si Fi­at’­ın oto­mo­tiv mü­hen­dis­lik bö­lü­mü ta­ra­fın­dan ge­liş­ti­ri­len Fi­at Bugs­ter isim­li kon­sept oto­mo­bi­li, 30 Ekim-10 Ka­sım 2008 ta­rih­le­ri ara­sın­da dü­zen­le­ne­cek olan Sa­o Pau­lo Oto­mo­bil Fu­arı­’n­da ta­nı­tı­la­cak. Ge­rek ara­zi şart­la­rı­na uy­gun şa­si ya­pı­sı ge­rek­se ra­di­kal ta­sa­rı­mıy­la dik­kat çe­ken Fi­at Bugs­ter, sı­fır emis­yon üre­ten elek­trik­li mo­to­ru ve dö­nüş­tü­rü­le­bi­lir mal­ze­me­ler­den üre­ti­len göv­de par­ça­la­rıy­la da ge­le­ce­ğin oto­mo­bil­le­ri­nin ge­li­şi­mi hak­kın­da önem­li ipuç­la­rı su­nu­yor. Xe­non ar­tık iki mo­del­li İsot­lar Grup, Tür­ki­ye pa­za­rı­na sun­du­ğu ve bü­yük il­gi gö­ren Xe­no­n’­un 4x4 pick-up’­la­rın­dan son­ra, şim­di de 4x2 mo­de­li­ni sa­tı­şa çı­kar­dı. Geç­ti­ği­miz ni­san ayın­da Tür­ki­ye lans­ma­nı ya­pı­lan ve sa­tı­şa su­nul­du­ğu kı­sa sü­re içe­ri­sin­de bü­yük il­gi gö­ren Ta­ta­’nın göz­de pick-up’ı Xe­no­n’­la­rın, şim­di de 4X2 ver­si­yon­la­rı yol­lar­da ola­cak. Ta­ta Mo­tor­s’­un Tür­ki­ye dis­tri­bü­tö­rü ve part­ne­ri İsot­lar Grup, ön­ce­lik­le Ta­ta­’nın göz­de pick-up mo­de­li Xe­no­n’­un 4x4 ver­si­yo­nu­nu ge­tir­te­rek, sa­tı­şa sun­muş ve çok il­gi gör­müş­tü. Xe­no­n’­un kı­sa sü­re içe­ri­sin­de bu ka­dar il­gi çek­me­si­nin bir baş­ka ne­de­ni de Tür­ki­ye­’de üre­ti­le­cek ol­ma­sı. Ta­ta Mo­tors ve İsot­lar Grup ara­sın­da ya­pı­lan an­laş­ma ge­re­ği Xe­no­n’­un Tür­ki­ye­’de üre­ti­mi için, Ada­na­’da ya­tı­rım­la­ra baş­lan­dı. 4x2 kli­ma­lı Xe­no­n’­lar 26.670 YTL’­den, 4x4 kli­ma­lı ver­si­yo­nu ise 32.500 YTL’­den baş­la­yan fi­yat­lar­la pa­za­ra su­nul­du. Su­zu­ki SX-4 id­di­alı ge­li­yor SX-4’ün oto­ma­tik vi­tes­li ye­ni ver­si­yo­nu bü­yük şe­hir­de ya­şa­yan ai­le­le­rin ve özel­lik­le ba­yan­la­rın ter­ci­hi ola­cak Suzu­ki­’nin ge­niş­le­yen ürün yel­pa­ze­si­nin son tem­sil­ci­le­rin­den SX-4’ün HB ver­si­yo­nu, oto­ma­tik vi­tes ile Türk tü­ke­ti­ci­le­ri ile bu­lu­şu­yor. Pa­za­rın id­di­alı oyun­cu­la­rın­dan ol­ma­ya ha­zır­la­nan SX-4 HB’­nin oto­ma­tik vi­tes­li­si 4x2 ve 1.6 lit­re­lik ben­zin­li mo­to­ru­nun ya­nın­da, ge­liş­ti­ril­miş yol tu­tuş ve de­ğiş­ken za­man­lı valf tek­no­lo­ji­si sa­ye­sin­de yük­sek per­for­mans su­nu­yor. Dü­şük ya­kıt tü­ke­ti­mi ve emis­yon de­ğer­le­ri ile çev­re­ye du­yar­lı bir oto­mo­bil olan SX-4 HB, bü­yük­şe­hir­de ya­şa­yan ai­le­le­rin özel­lik­le de ba­yan­la­rın ter­cih et­ti­ği bir mo­del ola­cak. Su­zu­ki­’nin Ja­pon­ya­’da­ki te­sis­le­rin­de üre­ti­len ve mar­ka­nın ye­ni ta­sa­rım an­la­yı­şı­nın bir so­nu­cu olan SX-4’ün ye­ni ver­si­yo­nu 31.050 YTL’­den baş­la­yan fi­yat­la Tür­ki­ye­’de sa­tı­şa su­nu­la­cak. 207 RC Le Mans ta­lih­li­si An­ka­ra­’dan Pe­uge­ot 207’nin 1 mil­yo­nun­cu üre­ti­mi­ni kut­la­mak adı­na dü­zen­le­nen kam­pan­ya ile il­gi­li çe­ki­liş Au­to Show Fua­rı Pe­uge­ot Stan- ­dı­n­da ya­pıl­dı. Kam­pan­ya­ya ka­tı­lan 33 bin 979 ki­şi ara­sın­da ya­pı­lan çe­ki­liş so­nu­cun­da An­ka­ra­’dan Mu­rat Gök­men isim­li ta­lih­li Pe­uge­ot 207 RC Le Mans ka­zan­dı. Vol­kan Işık, Fi­at ile Av­ru­pa­’da 3. ol­du 2008 Av­ru­pa Ral­li Şam­pi­yo­na­sı (ERC)’n­da se­zo­nu­nun son ya­rı­şı olan An­ti­bes Ral­li­si­’n­de ikin­ci ola­rak fi­ni­şe ulaş­ma­yı ba­şa­ran Fi­at Mo­tors­ports Tur­key ta­kı­mı adı­na ya­rı­şan Vol­kan Işık-Ka­an Öz­şen­ler iki­li­si, top­la­dık­la­rı 54 pu­an­la şam­pi­yo­na­yı Av­ru­pa üçün­cü­sü ola­rak ta­mam­la­dı­lar. Bosch kam­yo­nun da gü­ven­li­ği­ni sağ­la­ya­cak Ar­tan tra­fik yo­ğun­lu­ğu, bi­nek oto­mo­bil­le­rin ve ti­ca­ri ta­şıt­la­rın sü­rü­cü­le­ri­ni gi­de­rek da­ha faz­la zor­lu­yor. Tra­fik­te bir an­lık dal­gın­lık va­him so­nuç­la­rı olan ka­za­la­ra ne­den ola­bi­li­yor. Gü­nü­müz­de, Bosch sü­rü­cü des­tek sis­tem­le­ri ka­za­la­rın ön­len­me­si­ne yar­dım­cı ola­rak ka­za­la­rın ger­çek­leş­me­si ha­lin­de ya­ra­lan­ma ris­ki­ni ve ya­ra­lan­ma­la­rın cid­di­ye­ti­ni de ha­fif­le­ti­yor. Bosh bi­nek oto­mo­bil­ler­de de­nen­miş sis­tem­ler­le şim­di kam­yon­la­rın da gü­ven­li­ği­ni sağ­la­ya­cak. Mic­he­lin “ha­va ba­sın­cı­” ko­nu­sun­da uyar­dı Mic­he­lin, araç sü­rü­cü­le­ri­ni ek­sik ha­va ba­sın­cın­dan do­ğa­bi­le­cek ka­za­la­ra kar­şı sü­rü­cü­le­ri uyar­dı. İs­tan­bul, An­ka­ra ve İz­mi­r’­in ar­dın­dan bu yıl Bur­sa­’nın da ara­la­rın­da bu­lun­du­ğu dört il­de dü­zen­le­ne­cek “Las­tik­ler­de Doğ­ru Ha­va Ba­sın­cı­” et­kin­lik­le­ri kap­sa­mın­da Mic­he­lin ekip­le­ri, ku­ru­la­cak kon­trol nok­ta­la­rın­da öl­çüm­ler ya­pa­rak doğ­ru ha­va ba­sın­cı­nı ayar­la­ya­cak. En iyi­si Au­di Dün­ya­nın en pres­tij­li oto­mo­bil der­gi­le­rin­den olan au­to mo­tor und sport ve Au­to Bild okur­la­rı­nın ay­rı ay­rı ger­çek­leş­tir­di­ği oy­la­ma­lar ne­ti­ce­sin­de Au­di en ba­şa­rı­lı mar­ka ol­du. “Au­to mo­tor und spor­t” ta­ra­fın­dan des­tek­le­nen ‘A­uto­nis 2008’ ve Au­to Bild 2008 Ta­sa­rım Ödü­lü oy­la­ma­la­rın­da Au­di üç mo­de­li; A3, A4 ve Q5 ile bi­rin­ci­lik al­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT