BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Peugeot’nun güvenli limanı TÜRKİYE olacak

Peugeot’nun güvenli limanı TÜRKİYE olacak

Pe­uge­ot, ye­ni­den yö­nü­nü ül­ke­mi­ze çe­vir­di. Pe­uge­ot CE­O’su Stre­iff, ye­ni bir mo­de­li üre­te­cek fab­ri­ka için Tür­ki­ye’de yer ara­dık­la­rı­nı söy­le­diPe­uge­ot, ye­ni­den yö­nü­nü ül­ke­mi­ze çe­vir­di. Pe­uge­ot CE­O’su Stre­iff, ye­ni bir mo­de­li üre­te­cek fab­ri­ka için Tür­ki­ye’de yer ara­dık­la­rı­nı söy­le­di > Hay­ret­tin Tu­ran İS­TAN­BUL Bir sü­re ön­ce Tür­ki­ye’de ya­tı­rım yap­ma­sı gün­de­me ge­len Pe­uge­ot, Fran­sa da­hil üre­tim te­sis­le­rin­de kü­çül­me­ye gi­der­ken ye­ni mo­de­li için Tür­ki­ye ve Po­lon­ya’da yer ara­dı­ğı­nı açık­la­dı. Gö­nül­lü ay­rı­lan­lar­la bir­lik­te 15 bin ki­şi­nin işi­ne son ve­ren Fran­sa’nın oto­mo­tiv de­vi Pe­uge­ot’nun Ce­o’su, Chris­ti­an Stre­iff, Fi­nan­ci­al Ti­mes’a yap­tı­ğı açık­la­ma­da ya­tı­rım için Tür­ki­ye’yi işa­ret eder­ken, kriz­de en gü­ven­li li­ma­n­lar­dan bi­ri­nin ül­ke­miz ol­du­ğu bir kez da­ha te­yit edil­di. Fran­sa’da­ki ba­zı te­sis­le­rin tü­müy­le ka­pa­tıl­ma­sı­nın da gün­dem­de ol­du­ğu­nu vur­gu­la­yan Pe­uge­ot CE­O’su Stre­iff, Çin’de­ki fab­ri­ka­la­rın­da ise ye­ni­den ya­pı­lan­ma­ya gi­de­cek­le­ri­ni söy­le­di. Pe­uge­ot’nun Tür­ki­ye’yi üre­tim mer­ke­zi ola­rak gös­ter­me­si, kriz­de bi­le ül­ke­mi­zin gü­ven­li ol­du­ğu­nu ortaya koyuyor. Eko­no­mik kriz de­rin­lik ka­zan­ma­dan ön­ce Sa­na­yi Ba­ka­nı Za­fer Çağ­la­yan, iki bü­yük oto­mo­tiv de­vi­nin Tür­ki­ye’de ya­tı­rım ya­pa­ca­ğı­nı be­lirt­miş, ancak fir­ma adı ver­me­miş­ti. KAPİTALİZMİ TEHDİT ETMESİN Fir­ma­nın fab­ri­ka için yer ara­dı­ğı Tür­ki­ye, eko­no­mik kri­zin en iyi li­man­la­rın­dan bi­ri­si ol­du­ğu­nu ispatladı. Pe­uge­ot, bu fab­ri­ka­da­ki üre­ti­mi­ni Or­ta Av­ru­pa ve Türk cum­hu­ri­yet­le­ri­ne ih­raç ede­cek YE­Nİ AD­RES KA­RA­DE­NİZ Peu­geot’nun Tür­ki­ye’de yer ara­dı­ğı ilk kez Sa­na­yi Ba­ka­nı Çağ­la­yan’ın açık­la­ma­sı­nın ar­dın­dan or­ta­ya çık­mış­tı. Ba­sın­da Pe­uge­ot’nun fab­ri­ka ara­zi­si­ni Sam­sun’dan al­dı­ğı ya­zıl­mış, Peu­get ise bu­nu ya­lan­la­ma­mış­tı. Es­ki TİM Baş­ka­nı Oğuz Sa­tı­cı, Pe­uge­ot’nun Ara­zi­yi Sam­sun’dan al­dı­ğı­nı be­lirt­miş ve bu­nun ge­rek­çe­le­ri­ni de şöy­le açık­la­mış­tı: “Sam­sun, sa­hil yo­lu ne­de­niy­le Türk cum­hu­ri­yet­le­ri­ne ve ora­dan As­ya’ya ulaş­mak­ta ki­lit nok­ta­da. Sam­sun de­mir­yo­lu ile Tür­ki­ye pa­za­rı­nın her ye­ri­ne ula­şa­bi­li­yor. En bü­yük özel­li­ği ise li­ma­nı­nın bu­lun­ma­sı. Bu li­man­dan da Or­ta Av­ru­pa’ya ih­ra­cat çok ko­lay, havalimanı da var.”
Kapat
KAPAT