BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > IMF, Macaristan ve Ukrayna ile anlaştı

IMF, Macaristan ve Ukrayna ile anlaştı

Ulus­la­ra­ra­sı Pa­ra Fo­nu (IMF) kü­re­sel fi­nan­sal kri­zin ya­yıl­ma­sı­nın önü­ne geç­mek mak­sa­dıy­la, İz­lan­da’dan son­ra Uk­ray­na ve Ma­ca­ris­tan ile an­laş­ma­ya var­dı.Ulus­la­ra­ra­sı Pa­ra Fo­nu (IMF) kü­re­sel fi­nan­sal kri­zin ya­yıl­ma­sı­nın önü­ne geç­mek mak­sa­dıy­la, İz­lan­da’dan son­ra Uk­ray­na ve Ma­ca­ris­tan ile an­laş­ma­ya var­dı. IMF Baş­ka­nı Do­mi­ni­qu­e Stra­uss-Kahn, IMF’nin, ge­le­cek 2 yıl­da 16.5 mil­yar do­lar kre­di ver­mek için Uk­ray­na ile pren­sip­te an­laş­ma­ya var­dı­ğı­nı söy­le­di. Uk­ray­na Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı ile Mer­kez Ban­ka­sı da yap­tı­ğı or­tak açık­la­ma­da, IMF kre­di­si­nin ül­ke­nin zor du­rum­da­ki eko­no­mi­si­ne yar­dım­cı ola­ca­ğı­nı bil­dir­di. Kahn, Ma­ca­ris­tan’ın eko­no­mi­si­ni de is­tik­ra­ra ka­vuş­tur­mak için önem­li mik­tar­da kre­di­yi içe­ren kap­sam­lı bir pa­ket ko­nu­sun­da an­laş­ma­ya va­rıl­dı­ğı­nı bil­dir­di. Ma­ca­ris­tan’dan bir hü­kü­met yet­ki­li­si de prog­ra­mın ik­na edi­ci bü­yük­lük ve güç­te ol­du­ğu­nu bil­dir­di. IMF ge­çen haf­ta, kü­re­sel fi­nan­sal kriz ne­de­niy­le ban­ka­cı­lık sis­te­mi çö­ken İz­lan­da ile 2,1 mil­yar do­lar­lık an­laş­ma­ya var­mış­tı. Bu ara­da Pa­kis­tan ve Be­la­rus IMF ile kre­di gö­rüş­me­le­ri yü­rü­tü­yor.
 
 
 
 
 
 
 
KAPAT