BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > GÜLÇİN ehliyet uğruna ölüme uçtu!

GÜLÇİN ehliyet uğruna ölüme uçtu!

Boş yol­da di­rek­si­yon eği­ti­mi ya­pan 20 ya­şın­da­ki Gül­çin’in kul­lan­dı­ğı oto­mo­bil uçu­ru­ma yu­var­lan­dı. Ka­za­da genç kız ölür­ken, ai­le­nin 4 fer­di de ya­ra­lan­dı.50 met­re­lik uçu­ru­ma yu­var­la­nan oto­mo­bil hur­da­ya dö­ner­ken, Gül­çin S. olay ye­rin­de can ver­di. > Me­tin Ak­yü­rek - Ha­kan Al­bay­rak OR­DU İHA Or­du’da ara­ba kul­lan­ma­yı öğ­re­nen genç kı­zın kul­lan­dı­ğı ara­cın uçuru­ma yu­var­lan­ma­sı so­nu­cu sü­rü­cü ha­ya­tı­nı kay­be­der­ken, araç içe­ri­sin­de­ki 4 ki­şi de ya­ra­lan­dı. Kı­sa bir sü­re ön­ce sü­rü­cü eh­li­ye­ti için bir kur­sa ka­yıt yap­tı­ran Gül­çin S. (20), ba­ba­sı­na ait oto­mo­bil­le di­rek­si­yon eği­tim­le­ri­ne baş­la­dı. Yi­ne bir haf­ta so­nu eği­tim­le­re de­vam eden genç kız, an­ne­si, kar­de­şi ve ku­zen­le­ri­ni de ala­rak tra­fik­ten uzak Or­ha­ni­ye kö­yü ar­ka yol­la­rın­da araç kul­lan­dı­ğı sı­ra­da di­rek­si­yon ha­ki­mi­ye­ti­ni kay­be­de­rek fın­dık bah­çe­si­ne uç­tu. Tak­la­lar ata­rak yu­var­la­nan araç, 50 met­re uç­tuk­tan son­ra bir fın­dık ağa­cı­na ta­kı­la­rak dur­du. Hur­da­ya dö­nen oto­mo­bil­de sü­rü­cü Gül­çin S. ile araç içe­ri­sin­de­ki G.A. (8), S.S. (15), Ne­za­hat S. (45) ve Oğuz­han A. (18) ya­ra­lan­dı. İt­fa­iye ekip­le­ri ta­ra­fın­dan araç içe­ri­sin­den güç­lük­le çı­kar­tı­lan genç kız aşı­rı kan kay­bın­dan do­la­yı olay ye­rin­de ha­ya­tı­nı kay­bet­ti. Ya­ra­lı­lar ise Or­du Dev­let Has­ta­ne­si’ne kal­dı­rıl­dı.
Kapat
KAPAT