BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Asker kabinede

Asker kabinede

Meş­ru­ti­yet­te as­ker na­zır da var­dı. Har­bi­ye Na­zı­rı­na bu­gün sa­vaş ba­ka­nı de­ne­bi­lir. İs­tan­bul Üni­ver­si­te­si, Os­man­lı­nın Har­bi­ye Ne­za­re­ti­dir. An­cak bu­ra­nın Har­bi­ye Ne­za­re­ti ol­du­ğu­nu, alın­lı­ğın­da Os­man­lı elif­ba­sıy­la bu­nun yaz­dı­ğı­nı her gün o ka­pı­dan gi­rip çı­kan üni­ver­si­te ta­le­be­si bil­mez.Meş­ru­ti­yet­te as­ker na­zır da var­dı. Har­bi­ye Na­zı­rı­na bu­gün sa­vaş ba­ka­nı de­ne­bi­lir. İs­tan­bul Üni­ver­si­te­si, Os­man­lı­nın Har­bi­ye Ne­za­re­ti­dir. An­cak bu­ra­nın Har­bi­ye Ne­za­re­ti ol­du­ğu­nu, alın­lı­ğın­da Os­man­lı elif­ba­sıy­la bu­nun yaz­dı­ğı­nı her gün o ka­pı­dan gi­rip çı­kan üni­ver­si­te ta­le­be­si bil­mez. Har­bi­ye Na­zır­lı­ğı 1908’de Sa­id Pa­şa Hü­kü­me­ti ile ih­das ol­muş­tu. Ön­ce­le­ri pa­şa­lar son­ra­sın­day­sa bi­raz da­ha alt rüt­be­den su­bay­lar ka­bi­ne­de yer al­dı­lar. Meş­ru­ti­yet­ten ev­vel Har­bi­ye Na­zı­rı­na Se­ras­ker de­nir­di. Cum­hu­ri­yet­te Har­bi­ye Na­zı­rı un­va­nı ye­ri­ni Mil­lî Mü­da­fa­a Ve­ki­li­ne bı­rak­tı.1960’dan bu ya­na Mil­li Sa­vun­ma Ba­ka­nı. Aca­ba şu kı­sa­cık ma­lu­mat kar­şı­sın­da şöy­le bir fi­kir or­ta­ya atıl­sa na­sıl olur? Es­ki­den ol­du­ğu gi­bi ka­bi­ne­ler­de üst rüt­be­li bir as­ker bu­lu­na­maz mı? Mil­li Sa­vun­ma Ba­kan­la­rı do­lay­lı ola­rak bu iş­le­vi ye­ri­ne ge­tir­mek­te. As­ker­le ic­ra or­ga­nı ara­sın­da ara­cı­sız te­mas için böy­le bir uy­gu­la­ma fay­da­lı ol­maz mı? Bu­na se­çil­me­miş as­ke­ri bir bü­rok­rat ka­bi­ne­de yer alır mı? İti­ra­zı ya­pı­la­cak­tır. Gü­nü­müz­de de ih­ti­yaç ol­du­ğun­da dı­şa­rı­dan üye alın­dı­ğı bi­lin­mek­te­dir. Meş­ru­ti re­jim, bir taç­lı de­mok­ra­si­dir. Ora­da da çok par­ti­li ha­yat var­dı. Bu­na rağ­men Cum­hu­ri­ye­te ka­dar As­ke­ri Ba­kan ve­ya Sa­vaş Ba­ka­nı ka­bi­ne­dey­di. Bu fik­ri Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı İl­ker Baş­buğ’un ta­le­bi ve Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğan’ın ka­bu­lüy­le as­ke­rin ka­bi­ne top­lan­tı­sı­na iş­ti­ra­ki ve 5 saa­te ya­kın bil­gi­len­dir­me yap­ma­sı çağ­rış­tır­dı. As­ker, sal­dı­rı­nın Ak­tü­tün Ka­ra­ko­lu’na de­ğil, Bay­rak­te­pe’ye ol­du­ğu­nu, bay­ra­ğın ye­re dü­şü­rül­me­di­ği, is­tih­ba­rat zaa­fı ya­şan­ma­dı­ğı­nı, bir baş­ka ye­re ve si­vil­le­re ait fo­toğ­raf­la­rın ka­sıt­lı ola­rak ya­yın­lan­dı­ğı­nı ifa­de et­mek­te­dir. Şüp­he­siz ki Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı, ikin­ci or­du ve is­tih­ba­rat ko­mu­ta­nı pa­şa­lar­la dış gö­rev­de­ki iki ba­kan ha­riç bü­tün hü­kü­me­tin ha­zır ol­du­ğu uzun sü­re­li bir top­lan­tı­da di­le ge­ti­ri­len­ler bu üç cüm­le­den iba­ret de­ğil­dir. Ül­ke ne­re­de ise bö­lün­me-bö­lün­me­me nok­ta­sın­da­dır. As­ker her ne bi­li­yor­sa so­rum­lu­luk sa­hi­bi hü­kü­me­te bu­nu ak­tar­mış­tır. Baş­ba­kan da il­gi­li ar­ka­daş­la­rıy­la ha­zır­lık yap­tık­tan son­ra haf­ta­ya ka­rar­gâ­hı zi­ya­ret ede­cek­tir. Bu mü­na­se­bet­ler fev­ka­la­de ya­rar­lı­dır. Her ne ka­dar MGK var­sa da o da­ha bir üst ku­rul­dur. Ay­nı ma­sa et­ra­fın­da bir ara­ya ge­le­rek her şe­yi eni­ne-bo­yu­na ko­nuş­mak en isa­bet­li­si­dir. Baş­buğ Pa­şa, bu­nu bir ye­ni­lik ola­rak baş­lat­tı. De­me­miz o ki bu adım ku­rum­sal­la­şa­maz mı?
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT