BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Atatürk’ün cenaze töreninin fotoğrafları Koç Müzesi’nde

Atatürk’ün cenaze töreninin fotoğrafları Koç Müzesi’nde

“Dol­ma­bah­çe’den Anıt­ka­bir’e” baş­lık­lı ser­gi 6 Kasımda açılacak...“Dol­ma­bah­çe’den Anıt­ka­bir’e” baş­lık­lı ser­gi 6 Kasımda açılacak... Rah­mi Koç Mü­ze­si, Ata­türk’ün ve­fa­tı­nın ar­dın­dan son yol­cu­lu­ğu­na uğur­lan­ma­sı­na ka­dar ge­çen sü­re­cin kro­no­lo­jik ola­rak an­la­tıl­dı­ğı “Dol­ma­bah­çe’den Anıt­ka­bir’e” ad­lı fo­toğ­raf ser­gi­si­ne ev sa­hip­li­ği yap­ma­ya ha­zır­la­nı­yor. 6-30 Ka­sım 2008 ta­rih­le­ri ara­sın­da ge­zi­le­bi­le­cek ser­gi­de; Ata­türk’ün ce­na­ze tö­re­nin­de ve na­aşı­nın Et­nog­raf­ya Mü­ze­sin­den Anıt­ka­bir’e nak­le­di­lir­ken çe­ki­len fo­toğ­raf­lar, dö­ne­min ga­ze­te­le­ri, fark­lı yıl­lar­da ya­pı­lan 10 Ka­sım an­ma tö­ren­le­ri­ne ait bel­ge­ler zi­ya­ret­çi­le­rin il­gi­si­ne su­nu­la­cak. Bu ara­da Dol­ma­bah­çe Sa­ra­yı’nda açı­lan “Bel­ge ve Fo­toğ­raf­lar­la Ata­türk ve Mil­li Sa­ray­lar” ser­gi­si de 16 Ka­sı­ma ka­dar üc­ret­siz zi­ya­ret edi­le­bi­le­cek.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT