BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > TRABZON’A STAT MÜJDESİ

TRABZON’A STAT MÜJDESİ

Meh­met A­ta­lay, Ak­ya­zı’da ya­pıl­ma­sı p­lan­la­nan s­ta­dın 2011’e ye­ti­şe­ce­ği­ni söy­le­di ve ek­le­di: T­rab­zons­por’a yük ol­ma­ya­cakMeh­met A­ta­lay, Ak­ya­zı’da ya­pıl­ma­sı p­lan­la­nan s­ta­dın 2011’e ye­ti­şe­ce­ği­ni söy­le­di ve ek­le­di: T­rab­zons­por’a yük ol­ma­ya­cak “AV­Nİ AKER OL­MAZ” Genç­lik ve Spor Ge­nel Mü­dü­rü Meh­met Ata­lay, Trab­zon’da ya­pı­la­cak olan 2011 Av­ru­pa Genç­lik Yaz Oyun­la­rı Bil­gi­len­dir­me Top­lan­tı­sı’nda, bor­do-ma­vi­li ku­lü­bü se­vin­ce bo­ğa­cak bir müj­de ver­di. Trab­zon’da Ak­ya­zı’ya sta­dın ya­pı­lıp-ya­pıl­ma­ya­ca­ğı yö­nün­de en­di­şe­ler bu­lun­du­ğu­nu be­lir­ten Ata­lay, “Bu oyun­lar için, Ka­ra­de­niz Oyun­la­rı’nda ol­du­ğu gi­bi Av­ni Aker’i mak­yaj­la­yıp kul­la­na­ma­yız. Bu­nun ge­ce­kon­du­yu onar­mak­tan far­kı yok. Tür­ki­ye 2011 şan­sı­nı da­ha iyi kul­lan­ma­lı. 2011 bi­zim için bir fır­sat ve dö­nüm nok­ta­sı. Da­ha mo­dern bir stat­la vit­ri­ne çık­ma­lı­yız” şek­lin­de ko­nuş­tu. “ÜZE­Rİ­Nİ TA­MAM­LA­RIZ” “Av­ni Aker Sta­dı’nın ara­zi­si­nin, Ali Sa­mi Yen Sta­dı’nın ara­zi­si ka­dar pa­ra yap­ma­sı­nı bek­le­mi­yo­ruz. Ali Sa­mi Yen’de üs­te pa­ra da ka­zan­dık. Mev­cut ara­zi­miz ek­sik kal­sa da­hi, ye­ni stad­yu­mun pa­ra­sı­nı kar­şı­la­ma­sa da­hi biz Ge­nel Mü­dür­lük ola­rak üze­ri­ni ta­mam­la­ya­ca­ğız” di­yen Meh­met Ata­lay, “Trab­zons­por Ku­lü­bü’ne ve baş­ka bir bi­ri­me yük bin­me­ye­cek. Dev­le­tin ka­sa­sın­dan da yi­ne pa­ra çık­ma­ya­ca­ğı­na ina­nı­yo­rum. İha­le ola­ca­ğı için kriz bi­zi et­ki­le­ye­bi­lir. Ama bu stad­yum ya­pı­la­cak” açık­la­ma­sın­da bu­lun­du. > Gök­men ŞA­HİN-Trab­zon (İHA) TAM KAD­RO AN­TEP’E T­rab­zons­por ka­fi­le­si dün İs­tan­bul ü­ze­rin­den G.An­tep’e git­ti. Ka­fi­le­ye, Turk­cell Sü­per Lig’in 9. haf­ta­sın­da İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­yes­por i­le oy­na­na­cak o­lan maç i­çin İs­tan­bul’a dö­nü­le­ce­ğin­den tüm fut­bol­cu­lar da­hil e­dil­di. For­tis Tür­ki­ye Ku­pa­sı ma­çı >> G.ANTEP ­Pacheco Er­kan ­Du­mi ­Meh­met Po­lat İs­ma­il ­Meh­met Yoz­gat­lı M.Cey­lan ­Zu­ri­ta Er­man ­Ta­ba­ta İvan ­Sa­kat: Murat Şahin, Beto, Emrah Eren ­Ce­za­lı: Yok >> TRABZON Syl­la ­Ser­kan E­ge­men ­Song ­Ca­le ­Yat­ta­ra ­Sel­çuk ­Cey­hun ­Col­man U­mut ­Gök­han ­Sa­kat: Yok ­Ce­za­lı: Yok S­TAT: Ka­mil O­cak ­HA­KEM­LER: Hü­se­yin Gö­çek, Ser­kan Ok, İs­ma­il Şen­can. 4.Ha­kem: Vol­kan Ba­yars­lan ­SA­AT: 16:00 > Lig TV Naklen G.ANTEP-TRABZON 46. KEZ G.An­teps­por’la T­rab­zons­por bu­gün 46. de­fa kar­şı kar­şı­ya ge­le­cek. Bu­gü­ne ka­dar ya­pı­lan 45 kar­şı­laş­ma­da T­rab­zons­por’un 24-9 üs­tün­lü­ğü bu­lu­nu­yor. Ka­ra­de­niz e­ki­bi 79 kez fi­le­le­ri ha­va­lan­dı­rır­ken ka­le­sin­de 42 gol gör­dü. Sü­per Lig’de­ki son maç­ta geç­ti­ği­miz pa­zar gü­nü Av­ni A­ker’de i­ki ta­kım 1-1 be­ra­be­re kal­mış­tı. HACISALİHOĞLU: Şe­ner yan­lış an­la­şıl­dı T­rab­zons­por Ku­lü­bü As­baş­ka­nı Hay­ret­tin Ha­cı­sa­li­hoğ­lu, G.An­tep ma­çı son­ra­sı Baş­kan Sad­ri Şe­ner’in, “Ta­kım­da­ki dü­şü­şü Er­sun Ya­nal’a so­run” söz­le­ri­nin yan­lış an­la­şıl­dı­ğı­nı söy­le­di. “Baş­ka­na tek­nik bir ta­kım so­ru­lar so­rul­du. O da ‘bun­la­rı ho­ca­ya so­run’ de­di. Ko­nu­yu a­bar­tı­yor­lar” di­yen Ha­cı­sa­li­hoğ­lu, lig­de ol­du­ğu gi­bi ku­pa­da da id­di­a­lı ol­duk­la­rı­nı belirtti.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT