BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Sihirli bütçe!

Sihirli bütçe!

Fe­ner­bah­çe’nin Yük­sek Di­van Ku­ru­lu top­lan­tı­sın­da Yıl­dı­rım Yö­ne­ti­mi, ül­ke eko­no­mist­le­ri­nin çok dik­ka­ti­ni çe­ke­ce­ği­ni um­du­ğum, hü­kü­me­tin du­da­ğı­nı uçuk­la­ta­cak us­ta­lık­ta­ki, hat­ta gü­nü­müz glo­bal kri­zi­nin bir çö­züm for­mü­lü (!) ola­bi­le­cek 4 yıl­lık ge­lir-gi­der tab­lo­su­nu sun­du.Fe­ner­bah­çe’nin Yük­sek Di­van Ku­ru­lu top­lan­tı­sın­da Yıl­dı­rım Yö­ne­ti­mi, ül­ke eko­no­mist­le­ri­nin çok dik­ka­ti­ni çe­ke­ce­ği­ni um­du­ğum, hü­kü­me­tin du­da­ğı­nı uçuk­la­ta­cak us­ta­lık­ta­ki, hat­ta gü­nü­müz glo­bal kri­zi­nin bir çö­züm for­mü­lü (!) ola­bi­le­cek 4 yıl­lık ge­lir-gi­der tab­lo­su­nu sun­du. Bir al­kış, bir al­kış... An­cak ne var ki, yö­ne­ti­min biz­zat açık­la­dı­ğı üze­re Em­re’nin 4 yı­lık ma­li­ye­ti 20 mil­yon eu­ro, Güi­za’nın­ki 28,5 mil­yon eu­ro, Ara­go­nes ve eki­bi iki se­ne­lik 6,5 mil­yon eu­ro, Bu­rak da 3 mil­yon eu­ro... Et­ti mi 58 mil­yon eu­ro... Ya­ni yak­la­şık 125 mil­yon YTL... Bu da, top­lam borç­muş... Ge­lir de faz­la olun­ca, al sa­na ar­tı 41 mil­yon YTL... Ee­ee, ge­ri ka­lan fut­bol­cu­lar be­da­va mı oy­na­ya­cak­lar? Dep­las­man gi­der­le­ri, otel mas­raf­la­rı ol­ma­ya­cak mı? Sa­yı­la­rı 150’ye va­ran per­so­nel aç mı ya­şa­ya­cak? Su, elek­trik, do­ğal­gaz, for­ma­la­rın yı­kan­ma­sın­da­ki de­ter­jan, çim ba­kı­mı vs. be­da­va mı? Si­gor­ta, ver­gi, hü­kü­met­çe kı­yak al­tı­na mı alın­dı yok­sa? Bir al­kış da ben­den... Ki­me mi? Yi­yen­le­re... >> Skib­be pi­yan­go­yu na­sıl dü­şür­dü? Ga­la­ta­sa­ray’ın şu tek­nik di­rek­tö­rü bir alem ves­se­lam... Lin­coln ol­ma­yın­ca fır­sat bu fır­sat yi­ne çift uç ada­mı­na dön­dü... Ta­bii ki ta­kı­mın da ba­şı... Tam Non­da sa­kat­lan­mış, ya­ni doğ­ru­yu bul­mak için pi­yan­go vur­muş­ken, sen tut bir baş­ka uç ada­mı Ümit‘i oyu­na al... Pe­ki, “Sen ol­san ne ya­par­dın” der­se­niz... Meh­met‘i alır Mei­ra‘nın ya­nı­na ko­yar, Ay­han‘ı da Ba­ros‘un ar­ka­sı­na, ya­ni Lin­coln ro­lü­ne iter­dim... Unut­ma­yın; maç o sı­ra­da 2-1 Ga­la­ta­sa­ray’ın le­hi­ne dön­müş­tü... Ee­ee, ça­pı­nız bu ka­dar­sa pi­yan­go­yu da dü­şü­rür­sü­nüz, ta­kı­mı da... >> Çarşı’nın duruşu! Be­şik­taş’ın en et­ki­li ta­raf­tar gru­bu Çar­şı, ge­ri çe­ki­lip dön­dük­ten son­ra ilk cid­di tav­rı­nı Tek­nik Di­rek­tör Mus­ta­fa De­niz­li‘ye koy­du... Sta­dın her ta­ra­fı “De­niz­li, De­niz­li” di­ye in­ler­ken, Çar­şı’dan çıt çık­ma­dı... Dik­kat! Si­nan‘a da “ha­yır” de­miş­ler­di. De­dik­le­ri ol­du... Aca­ba sı­ra­da kim var der­si­niz? >> Mil­li maç bi­let­le­ri­nin akı­be­ti ne­dir? Şan­sal Bü­yü­ka kar­de­şi­miz, Bos­na ma­çın­da 3 bin 500 bi­le­tin be­del­siz da­ğı­tıl­dı­ğı şek­lin­de bir ha­ber du­yur­muş... Vay sen mi­sin? Bur­sa’da pos­ta­ne­ler üç beş yıl­dır grev­de ol­du­ğu için (!) ma­lum dos­ya­la­rı ba­na gön­de­re­me­yen Le­vent Kı­zıl dos­tu­muz “Ha­yır, ya­lan” di­ye fer­yat et­ti. Ar­dın­dan da Fe­de­ras­yon... Ee­ee ba­ka­lım Şan­sal, ne di­ye­cek? Siz­ce? Ben­ce “tıs” çık­maz... Tıp­kı, ke­si­len kab­lo­la­rın he­sa­bı­nın ya­rım kal­dı­ğı gi­bi... Ya­şa­sın ti­ca­ret! >> Hür­ri­yet kim­le­rin elin­de? İna­nı­lır gi­bi de­ğil... Bu ül­ke­de hü­kü­met­ler in­dir­miş, hü­kü­met­ler kur­muş ko­ca Hür­ri­yet’te, sö­züm ona, maç kri­ti­ği ya­zan­lar ha­kem­le­rin isim­le­ri­ni bil­mi­yor­lar... Ki­mi­si de, fut­bol adı­na bü­yük bir ayıp iş­le­yip, Uğur Bo­ral‘ın Tun­cay‘dan iyi oyun­cu ol­du­ğu­nu ya­zı­yor... Des­tur! Ay­nı Hür­ri­yet, bir za­man­lar bir gol kra­lı­nın ve­rem ol­du­ğu ha­be­ri­ni du­yur­muş bir ağır­lık­tı... O ve­rem­li gol kra­lı da, ne ya­zık ki, ha­ke­min is­mi­ni ka­rış­tır­mış... Aca­ba di­yo­rum bu ami­go­lar yan ya­na mı maç iz­li­yor­lar? Ta­mam da, yok mu Hür­ri­yet’te bi­ri­le­ri, bu fa­hiş yan­lış­la­rı ga­ze­te­ye gir­me­den ön­le­ye­cek? Vah ki vah! >> Spor yazarlığı ayaklar altında! Bi­zim Ta­hir Kum, Sa­bah’ta­ki kö­şe­sin­de ha­ri­ka bir ya­zı yaz­mış... Ba­zı anek­dot­la­rın yer al­dı­ğı ya­zı­da, dün spor ya­zar­la­rı­nın yü­zü­ne te­le­fon ka­pa­tan, “Si­zin­le ko­nu­şa­cak bir şe­yim yok” di­yen­le­rin, bu­gün kö­şe baş­la­rın­da yo­rum yap­tık­la­rı­na de­ği­ni­li­yor. Bra­vo Ta­hir! Ya­zık­lar ol­sun böy­le ba­sın an­la­yı­şı­na! >> Pa­şa­nın is­ya­nı! Ge­nelkur­may Es­ki Baş­ka­nı Bü­yü­ka­nıt Pa­şa, Bur­sas­por ma­çın­da ha­ke­min ka­rar­la­rı­nı tep­kiy­le kar­şı­la­mış... Ga­ze­te­ler­de fo­toğ­raf­lan­dı... Ah keş­ke, omuz­la­rın­da apo­let­le­ri ol­du­ğun­da da bu ka­dar has­sas dav­ra­na­bil­sey­di... Ne de­mek mi? An­la­yan­lar an­la­dı... >> Kim bu bü­yük cen­til­men? Ben­de­ki bil­gi­sa­yar çı­kı­şın­da üç bu­çuk say­fa olan Sa­yın Ali Koç’un Di­van’da­ki ko­nuş­ma­sı­nın bi­ti­mi­ne doğ­ru şöy­le bir pa­saj var: “Eleş­ti­ri ile if­ti­ra­yı, ha­ka­re­ti bir­bi­ri­ne ka­rış­tı­ran­lar... Bu an­la­yış Fe­ner­bah­çe’mi­zin ge­le­ne­ğin­de ve ge­le­ce­ğin­de ol­ma­ma­lı­dır.” Ya­hu, ben bir maç son­ra­sı, “Şe­ref­siz­ler, hır­sız­lar, ku­pa­mı­zı çal­dı­lar” di­ye bir eleş­ti­ri ha­tır­lı­yo­rum... Siz de ha­tır­lı­yor mu­su­nuz, ey ge­le­nek­çi­ler ve ge­le­ce­ğe ba­kan­lar? >> Yi­ne an­tu.com! An­tu.com ‘da, Ar­se­nal ye­nil­gi­sin­den son­ra, yüz­de yüz ka­tıl­dı­ğım, yö­ne­ti­me bir muh­tı­ra var­dı. Ama son­ra yi­ne de­mok­ra­si, cum­hu­ri­yet fa­lan der­ken, vi­da gev­şe­til­di... İyi gü­zel de, ku­lü­be sa­tı­lan vil­la­lar­la ona bu­na bu­la­şa­ca­ğı­nı­za, bir tü­zük bul­sa­nız da oku­sa­nız di­yo­rum... 68. mad­de­nin B pa­rag­raf­ı­nı... Şa­yet oku­du­ğu­nu­zu an­la­ya­bi­li­yor­sa­nız ta­bi­i...
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT