BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > KRİZ DEDEYE YARADI

KRİZ DEDEYE YARADI

F.Bah­çe’de e­leş­ti­ri ok­la­rı­nın he­de­fi o­lan A­ra­go­nes’in gö­rev­de kal­ma­sın­da Bur­sa ga­li­bi­ye­ti ka­dar dün­ya­yı ka­sıp ka­vu­ran e­ko­no­mik k­ri­zin de et­ki­li ol­du­ğu öğ­re­nil­diFENERBAHÇE YÖNETİMİ, ARAGONES’E ‘İSTİKRAR’ İÇİN DESTEK VERDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI AMA... F.Bah­çe’de e­leş­ti­ri ok­la­rı­nın he­de­fi o­lan A­ra­go­nes’in gö­rev­de kal­ma­sın­da Bur­sa ga­li­bi­ye­ti ka­dar dün­ya­yı ka­sıp ka­vu­ran e­ko­no­mik k­ri­zin de et­ki­li ol­du­ğu öğ­re­nil­di MUS­LUK­LAR KI­SIL­DI Dün­ya pi­ya­sa­la­rı­nı ka­sıp ka­vu­ran eko­no­mik kriz, F.Bah­çe’de de et­ki­si­ni gös­ter­di. Gö­re­ve gel­di­ği gün­den bu ya­na bek­le­ne­ni ve­re­me­yen Lu­is Ara­go­nes, Bur­sa ga­li­bi­ye­tiy­le ra­hat bir ne­fes alır­ken, ko­vul­ma­sı gün­dem­de olan İs­pan­yol’un kol­tu­ğu­nu ko­ru­ma­sın­da ya­şa­nan ma­li kri­zin de et­ki­li ol­du­ğu öğ­re­nil­di. Pi­ya­sa­la­rın bü­yük sı­kın­tı ol­du­ğu sü­reç­te pa­ra mus­luk­la­rı­nı kıs­ma ka­ra­rı alan sa­rı-la­ci­vert­li yö­ne­ti­min, Ara­go­nes’e taz­mi­nat ver­me­nin ya­nı sı­ra ye­ni bir ho­ca için de har­ca­ma yap­mak­tan çe­kin­di­ği ge­len ha­ber­ler ara­sın­da. An­cak her şe­ye rağ­men Ara­go­nes tam ola­rak ye­ri­ni ga­ran­ti­ye ala­bil­miş de­ğil. KA­SIM­DA BEL­Lİ OLA­CAK Ön­ce­ki gün dü­zen­le­nen ba­sın top­lan­tı­sın­da İs­pan­yol ho­ca­ya des­tek ve­ren yö­ne­ti­min, Ka­sım ayı için­de oy­na­na­cak kri­tik maç­la­rın so­nuç­la­rı­na gö­re ke­sin ka­ra­rı­nı ve­re­ce­ği be­lir­ti­li­yor. Bu dö­nem­de Av­ru­pa’da­ki du­ru­mu net­lik ka­za­na­cak olan sa­rı-la­ci­vert­li­ler, Şam­pi­yon­lar Li­gi ve UE­FA def­te­ri­nin ka­pan­ma­sı, lig­de de G.Sa­ray ve Be­şik­taş kar­şı­sın­da is­te­nen so­nuç­la­rın alı­na­ma­ma­sı du­ru­mun­da İs­pan­yol ho­ca­nın bi­le­ti­ni ke­se­cek. Yö­ne­ti­min ay­rı­lık için de for­mül ha­zır­la­dı­ğı ve Ara­go­nes’e taz­mi­nat öde­me­mek için ho­ca­nın ken­di is­te­ğiy­le gö­re­vi bı­rak­ma­sı­nın sağ­la­na­ca­ğı öğ­re­nil­di. > M. Emin ULUÇ Fortis Türkiye Kupası maçı >> A.GÜCÜ ­Ser­kan El­ya­sa ­Tol­ga ­Bu­rak Öz­sa­raç ­Mu­rat Du­ru­er ­Gök­han ­Cem ­Mu­rat Er­do­ğan ­Meh­met Yıl­maz Ig­le­si­as ­Ja­ba ­Sa­kat: O­nur ­Ce­za­lı: >> F.BAHÇE ­Vol­kan Babacan Ali Bilgin Edu Yasin ­Ro­ber­to Car­los Burak Deniz ­Jo­si­co Tümer Semih İlhan ­ Sa­kat: Em­re, Ön­der ­Ce­za­lı: Sel­çuk S­TAT: 19 MA­YIS ­­HA­KEM­LER: Ha­kan Öz­kan, Al­per U­lu­soy, A­dil Si­nem. 4.Ha­kem: Ha­kan Cey­lan SA­AT: 20:00 > Lig TV naklen Fortis Türkiye Kupası’nda bugün For­tis Tür­ki­ye Ku­pa­sı’n­da A, B, C ve D g­rup­la­rın­da ilk kar­şı­laş­ma­lar bu­gün oy­na­na­cak. A G­ru­bu’n­da G.An­tep-T­rab­zon, B G­ru­bu’n­da Kay­se­ri­-Al­tay, C G­ru­bu’n­da De­niz­li-­Ma­ni­sa, Si­vas-­Kon­ya, D G­ru­bu’n­da i­se Es­ki­şe­hir-­Bur­sa ve A.Gü­cü-F.Bah­çe kar­şı kar­şı­ya ge­le­cek. Ku­pa­ya ö­zel kad­ro F.Bah­çe’de ku­pa de­ği­şi­mi. A­ra­go­nes, Baş­kent’te­ki sa­rı-­la­ci­vert ku­pa der­bi­si­ne ye­dek kad­roy­la çı­ka­cak. Lig ve Av­ru­pa maç­la­rın­da yo­ru­lan as­la­rı­nı din­len­dir­me­yi p­lan­la­yan İs­pan­yol ça­lış­tı­rı­cı An­ka­ra’da ye­dek­le­rin per­for­man­sı­nı da gör­müş o­la­cak. Sa­ha­ya 4-4-2 di­zi­li­şiy­le çık­ma­yı p­lan­la­yan A­ra­go­nes, ka­le­yi Vol­kan Ba­ba­can’a tes­lim e­de­cek, sa­vun­ma­da i­se A­li, Edu, Ya­sin, Ro­ber­to Car­los gö­rev ya­pa­cak. Or­ta a­lan­da Bu­rak, De­niz, Jo­si­co, Tü­mer for­ma gi­ye­cek, for­vet­te i­se Se­mih’e İl­han eş­lik e­de­cek. FENERBAHÇE’DEN 29 E­KİM PO­ZU F.Bah­çe, Tür­ki­ye Ku­pa­sı’n­da oy­na­ya­ca­ğı A.Gü­cü ma­çı­nın ha­zır­lık­la­rı­nı dün sa­bah yap­tı­ğı id­man­la ta­mam­la­dı. Yak­la­şık 1.5 sa­at sü­ren ant­ren­man­da 2 ta­kım ha­lin­de tak­tik a­ğır­lık­lı bir ça­lış­ma ya­pan sa­rı-­la­ci­vert­li­ler, id­man so­nun­da dev Türk Bay­ra­ğı’nın ö­nün­de poz ve­re­rek 29 E­kim Cum­hu­ri­yet Bay­ra­mı’nı kut­la­dı. F.Bah­çe ka­fi­le­si da­ha son­ra ka­ra­yo­luy­la An­ka­ra’ya git­ti. Em­re ha­zır de­ğil Kay­se­ri ma­çın­da sa­kat­la­nan mil­li fut­bol­cu Em­re Be­lö­zoğ­lu, An­ka­ra­gü­cü ma­çın­da da for­ma gi­ye­me­ye­cek. Tec­rü­be­li fut­bol­cu­nun çe­ki­len MR’ın­da sol ar­ka bal­dı­rın­da­ki öde­min tam ola­rak da­ğıl­ma­dı­ğı ve bu yüz­den ku­pa ma­çın­da oy­naya­ma­ya­ca­ğı açık­lan­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT