BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Köşk’ten affa onay

Köşk’ten affa onay

Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül, üni­ver­si­te öğ­ren­ci­le­ri­ne “af” im­kâ­nı ta­nı­yan ka­nu­nu onay­la­dı.Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül, üni­ver­si­te öğ­ren­ci­le­ri­ne “af” im­kâ­nı ta­nı­yan ka­nu­nu onay­la­dı. Ha­zır­lık da­hil bü­tün sı­nıf­lar­da in­ti­bak, ön li­sans, li­sans ta­mam­la­ma, li­sans, pe­da­go­jik for­mas­yon, li­sans üs­tü, tıp­ta uz­man­lık ve sa­nat­ta ye­ter­lilik öğ­re­ni­mi gö­ren öğ­ren­ci­ler­den; 7 Ha­zi­ran 1995 ta­ri­hin­den ka­nu­nun yü­rür­lü­ğe gir­di­ği ta­ri­he ka­dar her ne se­bep­le olur­sa ol­sun ili­şi­ği ke­si­len­ler ile ka­nu­nun yü­rür­lü­ğe gir­di­ği ta­rih­ten iti­ba­ren 2 ay­lık baş­vu­ru sü­re­si içe­ri­sin­de ili­şi­ği ke­si­len­ler, 2 ay için­de baş­vu­ru­da bu­lun­ma­la­rı şar­tıy­la af­tan ya­rar­la­na­cak.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT