BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > ‘Para sihirbazı’na göre hedge fonlar üçte iki azalacak

‘Para sihirbazı’na göre hedge fonlar üçte iki azalacak

Ün­lü do­lar mil­yar­de­ri Ge­or­ge So­ros, kü­re­sel fi­nan­sal kri­zin, hed­ge fon en­düs­tri­si­nin (yük­sek risk­li ya­tı­rım fon­la­rı) mev­cut bü­yük­lü­ğü­nü en az üç­te bi­ri­ne ka­dar azal­ta­ca­ğı­nı söy­le­di.Ün­lü do­lar mil­yar­de­ri Ge­or­ge So­ros, kü­re­sel fi­nan­sal kri­zin, hed­ge fon en­düs­tri­si­nin (yük­sek risk­li ya­tı­rım fon­la­rı) mev­cut bü­yük­lü­ğü­nü en az üç­te bi­ri­ne ka­dar azal­ta­ca­ğı­nı söy­le­di. Dün­ya­nın ilk hed­ge fon yö­ne­ti­ci­le­rin­den ve en iyi­le­rin­den bi­ri ola­rak bi­li­nen So­ros, eko­no­mi­nin is­tik­ra­rı için dü­zen­le­yi­ci­le­rin kre­di pi­ya­sa­la­rı­nı de­net­le­me­si ge­rek­ti­ği­ni vur­gu­la­dı. So­ros, “Pa­ra gi­bi kre­di­yi de de­net­le­me­li­si­niz ve bu da­ha faz­la de­net­le­me ge­rek­ti­ri­yor. Şüp­he­siz fi­nans iş­le­ri geç­miş 25 yıl­da ol­du­ğu ka­dar kâr­lı ol­ma­ya­cak” de­di. Ulus­la­ra­ra­sı Pa­ra Fo­nu’nun ge­li­şen pi­ya­sa­la­rı ko­ru­mak için ha­re­ke­te geç­me­ye ih­ti­ya­cı ol­du­ğu­nu söy­le­yen So­ros, “IMF’nin şim­di ye­ni bir gö­re­vi var. IMF mer­kez­de­ki fır­tı­na­ya kar­şı çev­re ül­ke­le­ri ko­ru­ma­lı” de­di. So­ros, “ABD şim­di ger­çek­ten çev­re ül­ke­le­ri kap­sa­yan sis­te­min is­tik­ra­rı için ulus­la­ra­ra­sı ça­ba­la­ra ön­cü­lük et­mez­se sa­nı­rım sis­tem de­vam et­me­ye­cek” di­ye ko­nuş­tu. George Soros, mev­cut Be­yaz Sa­ray yö­ne­ti­min­den böy­le bir ça­ba bek­le­me­di­ği­ni de sözlerine ekledi.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT