BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > THY Avrupalı hacıları da taşıyacak

THY Avrupalı hacıları da taşıyacak

Bu yıl­ki hac se­zo­nun­da 94 bin ha­cı ada­yı­nı ila­ve se­fer­ler­le Cid­de ve Me­di­ne’ye ulaş­tır­ma­yı he­def­le­yen Türk Ha­va Yol­la­rı (THY) gi­diş-dö­nüş ol­mak üze­re yak­la­şık 190 bin yol­cu ta­şı­ya­cak.Bu yıl­ki hac se­zo­nun­da 94 bin ha­cı ada­yı­nı ila­ve se­fer­ler­le Cid­de ve Me­di­ne’ye ulaş­tır­ma­yı he­def­le­yen Türk Ha­va Yol­la­rı (THY) gi­diş-dö­nüş ol­mak üze­re yak­la­şık 190 bin yol­cu ta­şı­ya­cak. THY, hac prog­ra­mı­nı Tür­ki­ye’de 22 ha­va­li­ma­nın­dan ya­pı­la­cak şe­kil­de plan­la­dı. Se­fer­ler 30 Ekim-10 Ara­lık 2008 gi­diş, 11 Ara­lık 2008-11 Ocak 2009 ta­rih­le­rin­de dö­nüş ol­mak üze­re Cid­de ve Me­di­ne Ha­va­li­man­la­rı üze­rin­den ger­çek­le­şe­cek. THY ay­nı za­man­da Fran­sa, Al­man­ya, Bel­çi­ka, İs­viç­re, Hol­lan­da, Avus­tur­ya, Da­ni­mar­ka, İs­veç, Nor­veç, Fin­lan­di­ya ve İn­gil­te­re gi­bi yurt dı­şı nok­ta­lar­dan da ha­cı aday­la­rı­nı ta­şı­ya­cak. THY ay­rı­ca kar­go ta­şı­ma­cı­lı­ğı ağı­nı da ge­niş­le­ti­yor. Şir­ket kar­go se­fe­ri yap­tı­ğı nok­ta­la­ra Ka­zab­lan­ka ve Mad­rid’i de ek­le­di­ği­ni bil­dir­di. Öte yan­dan, THY ve Luft­han­sa’nın or­tak ku­ru­lu­şu olan Su­nExprss, kış se­zo­nun­da iç ve dış hat uçuş­la­rı­na 5 ye­ni nok­ta ek­le­di­ği­ni du­yur­du. Şir­ket, İs­tan­bul Sa­bi­ha Gök­çen’den Frank­furt, Mü­nih, Ams­ter­dam ve Sam­sun’a; İz­mir’den de Vi­ya­na’ya se­fer­ler dü­zen­le­ye­ce­ği­ni açık­la­dı. Gİ­DİŞ DÖ­NÜŞ­LÜ SE­FER­LER THY’nin se­fer­leri 30 Ekim-10 Ara­lık 2008 gi­diş, 11 Ara­lık 2008-11 Ocak 2009 ta­rih­le­rin­de dö­nüş ol­mak üze­re Cid­de ve Me­di­ne Ha­va­li­man­la­rı üze­rin­den ger­çek­le­şe­cek.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT