BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Hava durumu

Hava durumu

Ke­di­yi ter­mo­met­re o­la­rak kul­lan­mak, dı­şa­rı­ya çı­kar­ken na­sıl gi­yin­mek ge­rek­ti­ği ko­nu­sun­da ge­ce yat­ma­dan ev­vel iz­le­nen ha­va du­ru­mu­na na­za­ran çok da­ha ba­şa­rı­lı bir yön­tem­dir. Yağ­mur, kar, sis gi­bi ha­va o­lay­la­rı­nı bil­di­re­me­se de, sı­cak­lık ko­nu­sun­da em­sa­li bu­lun­maz bir ba­şa­rı­sı var­dır...Ke­di­yi ter­mo­met­re o­la­rak kul­lan­mak, dı­şa­rı­ya çı­kar­ken na­sıl gi­yin­mek ge­rek­ti­ği ko­nu­sun­da ge­ce yat­ma­dan ev­vel iz­le­nen ha­va du­ru­mu­na na­za­ran çok da­ha ba­şa­rı­lı bir yön­tem­dir. Yağ­mur, kar, sis gi­bi ha­va o­lay­la­rı­nı bil­di­re­me­se de, sı­cak­lık ko­nu­sun­da em­sa­li bu­lun­maz bir ba­şa­rı­sı var­dır... “Ha­va çok sı­cak, e­ri­ye­bi­lir­sin” ya­tı­şı: E­ğer ke­di­niz fa­yans, mer­mer gi­bi so­ğuk yer­le­re, ya­hut e­vin i­çin­de­ki en çok ha­va a­kı­mı bu­lu­nan ye­re se­re ser­pe, yer­le vü­cut te­ma­sı­nı mak­si­mi­ze e­de­rek ya­tı­yor... Ha­lı­lar­dan, giy­si­ler­den, ku­cak­tan, ha­ra­ret ya­pan e­lekt­ro­nik a­let­ler­den u­zak du­ru­yor, bur­nu­nun di­bin­den ko­ca­man ka­ra si­nek geç­se bi­le ye­rin­den kı­pır­da­mı­yor­sa, ha­va çok sı­cak­tır... “Ha­va gü­zel, ti­şört­le çı­ka­bi­lir­sin” ya­tı­şı: E­ğer ke­di­niz ha­lı­lar­dan, ku­maş­lar­dan kaç­ma­sı­na rağ­men bay­gın de­ğil­se, a­ra sı­ra ha­re­ket e­di­yor si­nek bö­cek ko­va­lı­yor­sa... Ka­fa­sı­nı ok­şa­yıp gö­be­ği­ni sı­kış­tır­ma­nı­za kı­sa sü­re­li ol­du­ğu sü­re­ce ses çı­kar­mı­yor, hat­ta bun­dan hoş­la­nı­yor­sa, hâlâ ha­va a­kı­mı o­lan yer­le­ri ter­cih et­me­si­ne rağ­men rüzgâ­rı­nı kes­ti­ği­niz­de si­nir­len­mi­yor­sa; bi­lin ki ha­va sı­cak­tır, a­ma öl­dü­rü­cü de­ğil­dir... “Ha­va so­ğu­ma­ya baş­la­dı, üs­tü­ne bi ce­ket al­san i­yi o­lur” ya­tı­şı: Se­re ser­pe ya­tış­lar ar­tık ye­ri­ni bi­lin­dik ke­di to­pu şek­li­ne bı­ra­kı­yor­sa, bat­ta­ni­ye, pas­pas gi­bi mal­ze­me­le­re duy­du­ğu an­ti­pa­ti geç­tiy­se, ar­tık fa­yans, mer­mer, par­ke ye­ri­ni kol­tuk­la­ra bı­rak­tıy­sa, kı­sa sü­re­li ku­cak zi­ya­ret­le­ri baş­la­dıy­sa, ha­va so­ğu­ma­ya baş­la­mış­tır. Hiç ol­ma­dı bir par­dö­sü a­lın üs­tü­nü­ze... “Ha­va so­ğu­du ya­hu­u, sı­kı gi­yin” ya­tı­şı: Sa­de­ce ku­maş­la ye­tin­mi­yor, yün­lü her şe­yin (bat­ta­ni­ye, ka­zak, vs.) üs­tü­ne çı­kıp o­ra­da ya­tı­yor­sa, ge­ce vak­ti in­san sı­cak­lı­ğı­nı his­set­mek i­çin di­bi­ni­ze so­ku­lu­yor ya da a­ya­ğı­nı­zın üs­tü­ne ya­tı­yor­sa, bil­gi­sa­ya­rın ya­nı tek­rar fa­vo­ri ye­ri ha­li­ne gel­diy­se, i­yi­ce to­par­la­nıp pa­ti­le­ri­ni ve kuy­ru­ğu­nu al­tı­na a­lı­yor­sa, bi­lin ki ha­va so­ğu­muş­tur. At­kı­nı­zı u­nut­ma­yın... “Ha­va buz gi­bi, şim­di bit­tin kar­dan a­dam o­lu­can” ya­tı­şı: Ne ya­par­sa­nız ya­pın rad­ya­tö­rün, so­ba­nın di­bin­den ay­rıl­mı­yor, o­ra­dan kal­dır­ma­ya ça­lış­tı­ğı­nız­da si­nir­le­nip ba­ğı­rı­yor, el­le­ri­ni­zi par­ça­lı­yor­sa, bit­ti­niz... El­di­ven, be­re, en ka­lın pal­to, iç yü­nü, Al­lah ne ver­diy­se gi­yin... Ni­nem diyor ki: Al­çak­ta yat­ma sel a­lır, yük­sek­te yat­ma yel a­lır.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT