BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Kiler’e teşekkür ziyareti

Kiler’e teşekkür ziyareti

İh­las Vak­fı Mü­te­vel­li He­ye­ti Ki­ler Hol­ding’in Esen­yurt’ta­ki ye­ni mer­kez bi­na­sın­da Ma­li İş­ler Di­rek­tö­rü Ya­sin Yıl­maz’a Ka­ri­yer Zir­ve­si 08’e kat­kı­la­rın­dan do­la­yı te­şek­kür zi­ya­re­tin­de bu­lun­du.İh­las Vak­fı Mü­te­vel­li He­ye­ti Ki­ler Hol­ding’in Esen­yurt’ta­ki ye­ni mer­kez bi­na­sın­da Ma­li İş­ler Di­rek­tö­rü Ya­sin Yıl­maz’a Ka­ri­yer Zir­ve­si 08’e kat­kı­la­rın­dan do­la­yı te­şek­kür zi­ya­re­tin­de bu­lun­du. Zi­ya­ret­te İh­las Vak­fı Mü­te­ve­li He­yet Baş­ka­nı Av. Meh­met Ok­yay, M. Emin Öz­türk, Sa­it Yo­la­çan, Şa­ban Ça­kır ve Adem Gül­te­kin ha­zır bu­lun­du. Ok­yay, Ki­ler Hol­ding’in Ma­li İş­ler Di­rek­tö­rü Ya­sin Yıl­maz’a Ka­ri­yer Zir­ve­si 08’e kat­kı­la­rın­dan do­la­yı te­şek­kür ede­rek bir lev­ha he­di­ye et­ti. İh­las Vak­fı ola­rak “En bü­yük ya­tı­rım, in­sa­na ya­pı­lan ya­tı­rım­dır” il­ke­si­ni ken­di­le­ri­ne reh­ber edi­ne­rek, sağ­lık, eği­tim, ba­rın­ma ve ha­ya­tın di­ğer alan­la­rın­da öğ­ren­ci­le­re hiz­met et­tik­le­ri­ni belirten Okyay, üni­ver­si­te ve yük­sek okul­lar­da oku­yan öğ­ren­ci­ler için Tür­ki­ye ge­ne­lin­de öğ­ren­ci yurt­la­rı aça­rak bin­ler­ce öğ­ren­ci­yi ba­rın­dır­dık­la­rı­nı söy­le­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 89898
  % 0.37
 • 4.8232
  % -0.22
 • 5.6284
  % -0.33
 • 6.3815
  % -0.47
 • 192.903
  % -0.91
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT