BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > İnsanlık tüketedursun KAYNAKLAR AZALIYOR

İnsanlık tüketedursun KAYNAKLAR AZALIYOR

İnsanoğlunun bu tüketim hızıyla 2030 yılında ihtiyaçlarını karşılaması için iki gezegene daha ihtiyaç duyacağı bildirildi!İnsanoğlunun bu tüketim hızıyla 2030 yılında ihtiyaçlarını karşılaması için iki gezegene daha ihtiyaç duyacağı bildirildi! Dün­ya Do­ğal Ha­ya­tı Ko­ru­ma Vak­fı’nın (WWF), Ya­şa­yan Ge­ze­gen 2008 ad­lı ra­po­run­da; in­san­lı­ğın ta­bii kay­nak­la­ra yö­ne­lik ta­lep­le­ri­ni be­lir­ten eko­lo­jik ayak iz­le­ri­nin, “Dün­ya’nın ken­di­ni ye­ni­le­me ka­pa­si­te­si­ni” yüz­de 30 ora­nın­da aş­tı­ğı be­lir­til­di. Ra­por­da, ki­şi­sel tü­ke­tim ve nü­fus ar­tı­şı yü­zün­den son 45 yıl­da in­sa­nın ge­ze­gen üze­rin­de­ki bas­kı­sı­nın iki ka­tı­na çık­tı­ğı kay­de­dil­di. Bu aşı­rı kul­la­nı­mın, eko­sis­te­mi tü­ket­mek­te ol­du­ğu ve çöp­le­rin ha­va­da, top­rak­ta ve su­da bi­rik­me­si­ne yol aç­tı­ğı­na dik­kat çe­ki­len ra­por­da; se­ra et­ki­si oluş­tu­ran gaz­la­rın sa­lını­mı­nın se­bep ol­du­ğu ik­lim dü­zen­siz­lik­le­ri­nin, or­man kı­yı­mı­nın, su kıt­lı­ğı­nın ve bi­yo­lo­jik çe­şit­li­lik kay­bı­nın, “bü­tün ulus­la­rın kal­kın­ma­sı ve re­fa­hı­nı git­tik­çe da­ha çok teh­li­ke­ye dü­şür­dü­ğü” ifa­de edil­di. Ra­por­da ay­rı­ca, dün­ya­nın bü­tün böl­ge­le­rin­de­ki bin 686 fark­lı omur­ga­lı can­lı tü­rü­ne da­ya­na­rak yer­yü­zün­de­ki bi­yo­lo­jik çe­şit­li­li­ği öl­çen Ya­şa­yan Ge­ze­gen En­dek­si’nde, son 35 yıl­da yüz­de 30 ora­nın­da azal­ma kay­de­dil­di­ği be­lir­til­di. En­deks­te­ki bu azal­ma­yı göz önün­de bu­lun­du­ran WWF; bi­yo­lo­jik çe­şit­li­lik ko­nu­sun­da­ki Ri­o Kon­van­si­yo­nu’nda he­def­le­nen, “2010 yı­lı­na ka­dar dün­ya­da­ki bi­yo­lo­jik çe­şit­li­lik­te­ki eroz­yo­nu azalt­ma” ama­cı­na ula­şıl­ma­sı­nın git­tik­çe zor­laş­tı­ğı­nı be­lirt­ti. Su kay­nak­la­rı ko­nu­sun­da da, el­li ka­dar ül­ke­nin az ve­ya çok bu ko­nu­da bir ge­ri­lim­le kar­şı kar­şı­ya bu­lun­du­ğu, ik­lim de­ği­şik­lik­le­ri yü­zün­den, yıl bo­yun­ca ve­ya mev­si­me bağ­lı ola­rak su kıt­lı­ğı­na ma­ruz ka­lan in­san­la­rın sa­yı­sın­da ar­tış ol­ma­sı­nın bek­len­di­ği kay­de­dil­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT