BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Doğum gününde şehit oldu

Doğum gününde şehit oldu

Va­tan Cad­de­si’nde dü­zen­le­nen 29 Ekim Cum­hu­ri­yet Bay­ra­mı res­mi ge­çit tö­re­ni­ne ka­tıl­mak üze­re ken­di­le­ri­ne ait mo­to­sik­let­le sa­bah sa­at­le­rin­de yo­la çı­kan 2 po­lis me­mu­ru E5 Ka­ra­yo­lu Ka­ğıt­ha­ne sa­pa­ğın­da bir ci­pe çarp­tı.Va­tan Cad­de­si’nde dü­zen­le­nen 29 Ekim Cum­hu­ri­yet Bay­ra­mı res­mi ge­çit tö­re­ni­ne ka­tıl­mak üze­re ken­di­le­ri­ne ait mo­to­sik­let­le sa­bah sa­at­le­rin­de yo­la çı­kan 2 po­lis me­mu­ru E5 Ka­ra­yo­lu Ka­ğıt­ha­ne sa­pa­ğın­da bir ci­pe çarp­tı. Ka­za­da mo­to­sik­le­tin ar­ka ta­ra­fın­da otu­ran po­lis me­mu­ru Ha­kan To­pal (26) şehit olurken, mo­to­sik­let sü­rü­cü­sü po­lis me­mu­ru İsa Bo­ğaz’ın (25) ha­ya­ti teh­li­ke­si­nin bu­lun­ma­dı­ğı öğ­re­nil­di. 3 yıl­lık po­lis me­mu­ru Ha­kan To­pal’ın do­ğum gü­nün­de şehit olduğu ve ge­çen yıl ba­ba­sı­nı kay­bet­ti­ği öğ­re­nil­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT