BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Karayalçın: Halk beni istediği için aday oldum

Karayalçın: Halk beni istediği için aday oldum

TGRT HABER TV’de Ankara’nın Gündemi programına katılan SHP lideri, “Sol söylemler yerine bu de­fa An­ka­ra­lı­lar için An­ka­ra­lı­nın kar­şı­sı­na çı­kı­yo­rum” de­di> Ha­ber Mer­ke­zi AN­KA­RA Mu­rat Ka­ra­yal­çın, İhlas Medya Ankara Grup Başkanı Nuri Elibol ile TGRT HABER TV Ankara Temsilcisi Murat Odabaş’ın sorularını cevaplandırdı. SHP Ge­nel Baş­ka­nı Mu­rat Ka­ra­yal­çın, hal­kın ta­lep­le­ri doğ­rul­tu­sun­da Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı­na aday­lı­ğı­nı koy­du­ğu­nu be­lir­te­rek, han­gi par­ti­den olur­sa ol­sun bü­tün va­tan­daş­lar­dan An­ka­ra bir­lik­te­li­ği­ne sa­hip çık­ma­la­rı­nı is­te­di. TGRT HA­BER TV’de ya­yın­la­nan ve İh­las Med­ya An­ka­ra Grup Baş­ka­nı Nu­ri Eli­bol ile TGRT HA­BER TV An­ka­ra Tem­sil­ci­si Mu­rat Oda­baş’ın bir­lik­te ha­zır­la­yıp sun­du­ğu An­ka­ra’nın Gün­de­mi prog­ra­mı­nın bu haf­ta­ki ko­nu­ğu SHP Ge­nel Baş­ka­nı Mu­rat Ka­ra­yal­çın’dı. Aday­lı­ğın­da hal­kın bek­len­ti­le­ri­nin et­ki­li ol­du­ğu­nu be­lir­ten Ka­ra­yal­çın, “Be­le­di­ye baş­kan­lı­ğım ko­nu­sun­da geç­miş yıl­la­ra oran­la çok da­ha yo­ğun ta­lep gel­di. Çok cid­di tel­kin­ler alı­yo­rum. Si­ya­set­çi ola­rak da önü­me ge­len bu ta­lep­le­ri dik­ka­te al­dım. O yüz­den An­ka­ra’nın Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı­na ada­yım” de­di. Bir­kaç de­fa ya­rış­tı­ğı Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Baş­ka­nı Me­lih Gök­çek kar­şı­sın­da se­çi­le­me­me­si­ni sos­yal de­mok­rat oy­la­rın bö­lün­me­si­ne bağ­la­yan Mu­rat Ka­ra­yal­çın, “Bu da sos­yal de­mok­rat­la­rın be­ce­rik­siz­li­ği. Oy­lar bö­lün­dük­çe, bir­kaç aday­la se­çi­me gi­ril­dik­çe seç­men­ler ‘Hay Al­lah, yi­ne bö­lün­dü­ler’ tep­ki­siy­le san­dı­ğa git­me­me­ye baş­la­dı. Ben me­se­le­yi sağ sol me­se­le­si ola­rak gör­mü­yo­rum. 22 Mart 2009 se­çi­mi­nin sağ sol iki­le­min­de ol­ma­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni dü­şü­nü­yo­rum. Ge­nel­lik­le sol­da bir­lik kav­ra­mı­nı kul­lan­dım ama şim­di An­ka­ra için bir­lik söy­le­mi­ni ses­len­di­ri­yo­rum” di­ye ko­nuş­tu. Ka­ra­yal­çın, be­le­di­ye baş­ka­nı ol­ma­sı du­ru­mun­da yok­sul­luk sı­nı­rı al­tın­da ya­şa­yan­la­rın ge­li­ri­ni 600 YTL’ye ta­mam­la­ya­ca­ğı­nı da kay­det­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT