BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > BİR GÜNDE 13 BOMBA 65 ÖLÜ

BİR GÜNDE 13 BOMBA 65 ÖLÜ

Hin­dis­tan’ın As­sam eya­le­tin­de bir gün içe­ri­sin­de dü­zen­le­nen 13 bom­ba­lı sal­dı­rı­da 65 ki­şi öl­dü. Po­lis, ül­ke­nin ku­zey­do­ğu­sun­da eya­le­tin baş­ken­ti Ga­uha­ti ile 3 kent­te dü­zen­le­nen sal­dı­rı­lar­da 300’den faz­la ki­şi­nin de ya­ra­lan­dı­ğı­nı be­lirt­ti.Hin­dis­tan’ın As­sam eya­le­tin­de bir gün içe­ri­sin­de dü­zen­le­nen 13 bom­ba­lı sal­dı­rı­da 65 ki­şi öl­dü. Po­lis, ül­ke­nin ku­zey­do­ğu­sun­da eya­le­tin baş­ken­ti Ga­uha­ti ile 3 kent­te dü­zen­le­nen sal­dı­rı­lar­da 300’den faz­la ki­şi­nin de ya­ra­lan­dı­ğı­nı be­lirt­ti. Sal­dı­rı­lar­da po­lis yet­ki­li­le­ri­nin ev ve ofis­le­riy­le mah­ke­me bi­na­sı he­def alın­dı. Ço­ğu sal­dı­rı ka­la­ba­lık pa­zar ve alış­ve­riş yer­le­rin­de mey­da­na gel­di. Yet­ki­li­ler bom­ba­la­rın da­ha çok mo­to­sik­let­ler­de giz­len­di­ği­ni bil­dir­di. Te­le­viz­yon­lar­da, Gu­wa­ha­ti’de so­kak­ta ya­tan ce­set­ler, et­ra­fa sa­çı­lan kan­lı el­bi­se­ler ve am­bu­lans­la­ra kal­dı­rı­lan ya­ra­lı­lar­la il­gi­li gö­rün­tü­ler ya­yım­lan­dı. Ay­rı­lık­çı grup­la­rın bu­lun­du­ğu As­sam’da on­lar­ca yıl­dır şid­det olay­la­rı gö­rü­lü­yor. Ge­çen ay Müs­lü­man­lar­la ye­rel aşi­ret­ler ara­sın­da kan­lı olay­lar çık­mış, ço­ğun­lu­ğu Müs­lü­man 47 ki­şi öl­müş­tü. Bom­ba­lı sal­dı­rı­la­rı üst­le­nen ol­ma­dı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 89639
  % -0.29
 • 4.8365
  % -0.17
 • 5.6653
  % 0.17
 • 6.4132
  % 0.13
 • 192.917
  % -0.52
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT