BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Yurt dışına da ‘Gönül Köprüsü’ kurulacak

Yurt dışına da ‘Gönül Köprüsü’ kurulacak

Do­ğu ve Ba­tı ille­rin­de­ki öğ­ren­ci­le­ri bir­bi­riy­le kay­naş­tır­mak maksadıyla baş­la­tı­lan pro­jey­le yurt dı­şı­na da açılma sağlanıyorMil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğın­ca (MEB) “Do­ğu ve Ba­tı il­le­rin­de­ki öğ­ren­ci­le­rin kay­naş­tı­rıl­ma­sı, öğ­ren­ci­le­rin fark­lı yer­le­ri, kül­tür­le­ri ve sos­yal ha­yat­la­rı ta­nı­ma­sı” ama­cıy­la geç­ti­ği­miz yıl baş­la­tı­lan Gö­nül Köp­rü­sü Pro­je­si, yurt dı­şı­nı da kap­sa­ya­cak. Bu çer­çe­ve­de, Tür­ki­ye’nin ta­ri­hi ve kül­tü­rel iliş­ki­le­ri­nin yo­ğun ol­du­ğu ül­ke­ler baş­ta ol­mak üze­re çe­şit­li ül­ke­le­re öğ­ren­ci gön­de­ri­le­cek. Tür­ki­ye’den öğ­ren­ci­le­rin gi­de­ce­ği ül­ke­ler, özel­lik­le vi­ze prob­le­mi ol­ma­yan ül­ke­ler ara­sın­dan se­çil­di. Bu çer­çe­ve­de ilk aşa­ma­da Ma­ke­don­ya, Bul­ga­ris­tan, Bos­na Her­sek, Ko­so­va, Ar­na­vut­luk, KKTC, Azer­bay­can, Türk­me­nis­tan, Kır­gı­zis­tan, Ka­za­kis­tan ve Öz­be­kis­tan ola­rak tes­pit edil­di. Pro­je­nin uy­gu­la­na­ca­ğı ül­ke­ler­le kar­şı­lık­lı öğ­ren­ci gön­de­ri­le­cek. Tür­ki­ye’nin yurt dı­şı­na top­lam bin öğ­ren­ci gön­der­me­si he­def­le­ni­yor. Öğ­ren­ci­le­rin ula­şım gi­der­le­ri Turk­cell ta­ra­fın­dan kar­şı­la­na­cak. Öğ­ren­ci­le­rin kar­şı­lık­lı zi­ya­ret sü­re­le­ri­nin 3-4 gün ol­ma­sı plan­la­nı­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT