BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > 5 DAKİKADA BEŞİKTAŞ 3-0

5 DAKİKADA BEŞİKTAŞ 3-0

Si­yah-­be­yaz­lı­lar, ilk ya­rı­da zor­lan­dı­ğı An­tal­ya kar­şı­sın­da 5 da­ki­ka­da 3 gol bu­la­rak For­tis Tür­ki­ye Ku­pa­sı’na 3 pu­an­la baş­la­dıSi­yah-­be­yaz­lı­lar, ilk ya­rı­da zor­lan­dı­ğı An­tal­ya kar­şı­sın­da 5 da­ki­ka­da 3 gol bu­la­rak For­tis Tür­ki­ye Ku­pa­sı’na 3 pu­an­la baş­la­dı İLK 45’TE “0” PO­ZİS­YON Sü­per Lig’in na­mağ­lup tek ta­kı­mı Be­şik­taş, hiç ga­li­bi­ye­ti bu­lun­ma­yan An­tal­yas­por’u, For­tis Tür­ki­ye Ku­pa­sı A Gru­bu’nda­ki ilk maç­ta 5 da­ki­ka­da bi­tir­di: 3-0. Av­ru­pa’ya er­ken ve­da et­tik­ten son­ra gö­zü­nü iki ku­pa­ya bir­den di­ken Be­şik­taş, evin­de ağır­la­dı­ğı An­tal­yas­por kar­şı­sın­da ilk ya­rı­da ol­duk­ça zor an­lar ya­şa­ma­sı­na rağ­men, ikin­ci 45’te­ki iş­tah­lı fut­bo­luy­la ra­kip ka­le­yi yık­ma­yı ba­şar­dı. Si­yah-be­yaz­lı­lar, ilk ya­rı­da po­zis­yon da­hi bu­la­maz­ken, An­tal­yas­por, “yıp­ra­tı­cı” sant­rfo­ru Dji­eho­ua ile za­man za­man et­ki­li ol­ma­ya ça­lış­sa da, ka­le­ci Ha­kan Arı­kan’ı ra­hat­sız ede­me­di. Kar­şı­lık­lı top ka­yıp­la­rı­nın bol ol­du­ğu bu ya­rı iz­le­yen­le­ri ne­re­dey­se uyut­tu. TEL­LO&CIS­SE Gİ­RİN­CE Dev­re­de Ali Tan­do­ğan ve Uğur İn­ce­man’ı so­yun­ma oda­sın­da bı­ra­ka­rak, Tel­lo ve Cis­se’yi oyu­na sü­ren Mus­ta­fa De­niz­li, yap­tı­ğı bu de­ği­şik­lik­le ta­kı­mı­nın top kay­bı ora­nı­nı dü­şü­re­rek, po­zis­yon bul­ma­sı­nı sağ­la­dı. 64 ve 66. da­ki­ka­lar­da Bo­bo’yla ge­le­cek go­lün ilk sin­yal­le­ri­ni ver­me­ye baş­la­yan Be­şik­taş, ara­dı­ğı­nı 72’de bul­du. Tel­lo’nun kö­şe vu­ru­şun­dan ge­len to­pu­na ön di­rek­te ayak ko­yan Cis­se, bu se­zon ilk kez ağ­la­rı sars­tı: 1-0. 75’te Cis­se’nin pa­sın­da Va­hap’tan şık bir ha­re­ket­le sıy­rı­lan Ho­los­ko, ay­nı gü­zel­lik­te to­pu fi­le­le­re bı­rak­tı: 2-0. 77’de Tel­lo, ce­za sa­ha­sı sağ dış çap­ra­zın­dan yap­tı­ğı ne­fis vu­ruş­la to­pu dok­sa­na ade­ta as­tı ve ma­çın sko­ru­nu be­lir­le­di: 3-0. > Bilgehan CAN BJK İ­nö­nü S­ta­dı, 30 E­kim 2008 >> BEŞİKTAŞ 3 Ha­kan 6 İ. To­ra­man 6 ­Za­po­tocny 6 ­Si­vok 6 (Tu­na dk.84) ? A­li Tan­do­ğan 5 (Tel­lo dk.46) 8 S. Kur­tu­luş 6 U­ğur İn­ce­man 5 (Cis­se dk.46) 8 Ek­rem 6 ­Ho­los­ko 6.5 S. Öz­kan 6 ­Bo­bo 6 Rüş­tü ­Se­ric ­Nob­re İ. Ü­zül­mez T.D: Mus­ta­fa De­niz­li >> ANTALYA 0 Ö­mer 4 ­Re­cep 5.5 (St­ra­ka dk.78) 5 Yal­çın 5.5 ­Va­hap 5 Or­han Ak 5.5 Ab­dul­lah 5.5 ­Se­dat 5 Er­tuğ­rul 5 (Kor­han dk.59) 5 ­Zi­to­u­ni 6 ­Vol­kan 5.5 D­ji­e­ho­u­a 6 (Mus­ta­fa Öz­kan dk.58) 5 Fev­zi ­Şe­nol Ng­wen­ya ­Fa­tih Ant.: Ab­dül­ke­rim Koç GOL­LER: Cis­se (dk.72), Ho­los­ko (dk.75), Tel­lo (dk.77) ­HA­KEM­LER: Öz­güç Tür­kalp, Öz­gür Çe­ti­ner, Hü­se­yin Fi­dan İ­ki yüz­lü Kar­tal SO­LUK­SUZ GOL­LER An­tal­ya kar­şı­sı­na ye­dek ağır­lık­lı bir kad­roy­la çı­kan Be­şik­taş ku­pa­da­ki ilk ma­çın­da 70 da­ki­ka bo­yun­ca bü­yük sı­kın­tı çek­ti. Gol yol­la­rın­da et­ki­li ola­ma­yan si­yah-be­yaz­lı­lar­da 0-0’lık gi­di­şat Tek­nik Di­rek­tör Mus­ta­fa De­niz­li’yi ye­ni sis­te­min­de­ki ki­lit isim­ler­den Cis­se ve Tel­lo’yu oyu­na al­mak zo­run­da bı­rak­tı. Bu iki oyun­cu­nun gir­me­siy­le üs­tün­lü­ğü ele ge­çi­ren Be­şik­taş, 72, 75 ve 77’de 5 da­ki­ka için­de Cis­se, Ho­los­ko ve Tel­lo’yla 3 gol bu­lup ku­pa­ya 3 pu­an­la baş­la­dı. BO­BO’DAN MEM­NU­NUM Ta­kı­mı­nın ikin­ci ya­rı­da­ki fut­bo­lun­dan mem­nun ol­du­ğu­nu söy­le­yen Mus­ta­fa De­niz­li, “Oyun 2. ya­rı­da bi­zim is­te­di­ği­miz tem­po­ya ulaş­tı. Doğ­ru za­man­lar­da doğ­ru adam­lar­la to­pu bu­luş­tur­duk ve so­nu­ca git­tik. Be­şik­taş’ın 3-5 maç­la ku­sur­suz ha­le gel­me­si müm­kün de­ğil ama her ge­çen gün sa­ha­da­ki ar­tı­la­rı­mız ar­tı­yor. Bo­bo’dan mem­nu­num. Ata­ma­dı ama çok po­zis­yo­na gir­di. El­bet­te za­man za­man de­ği­şik oyun­cu­la­rı kul­la­na­ca­ğım, her­ke­sin oy­na­ma­ya ha­zır ol­ma­sı la­zım” de­di. > Cem BA­ŞA­RA­NER Kİ­Lİ­Dİ ZOR AÇ­TI­LAR An­tal­ya kar­şı­sın­da ilk ya­rı­da ye­dek a­ğır­lık­lı kad­ro­suy­la bir var­lık gös­te­re­me­yen Be­şik­taş, Cis­se ve Tel­lo gi­bi us­ta­la­rı­nı o­yu­na a­lın­ca, bam­baş­ka bir kim­li­ğe bü­rün­dü. Di­re­nen An­tal­ya ilk go­lü yi­yin­ce çö­zül­dü. BEŞİKTAŞ NOTLARI Uma­rım ku­pa­yı alır­lar An­tal­yas­por’un ye­ni tek­nik di­rek­tö­rü Meh­met Öz­di­lek, kar­şı­laş­ma­yı pro­to­kol tri­bü­nün­den iz­ler­ken, “Ko­nu­mu­mu­zu bi­li­yo­ruz ama gö­re­vi­miz zor de­ğil. El ele ve­rir­sek ba­şa­rı­lı olu­ruz. Uma­rım ku­pa­yı Be­şik­taş ka­za­nır” de­di. Kap­tan­lık bir baş­ka Sa­ha­ya kap­tan ola­rak çı­kan Ser­dar Öz­kan, “Ge­nel­de Nob­re ol­ma­dı­ğın­da ben kap­tan olu­yor­dum. Onun 11’de baş­la­ma­dı­ğı­nı öğ­re­nin­ce kap­tan çı­ka­ca­ğı­mı an­la­dım. Kap­tan­lık da­ha faz­la so­rum­lu­luk ge­rek­ti­ri­yor. Be­nim için çok özel bir duy­guy­du” de­di. Öz­gür his­se­di­yo­ruz Be­şik­taş’ın 3. go­lü­nü kay­de­den Rod­ri­go Tel­lo, “Gol at­tı­ğım için çok mut­lu­yum. Ben sa­de­ce şu­tu çek­tim an­cak söy­le­ye­bi­li­rim ki gü­zel bir gol ol­du. De­niz­li’nin sis­te­mi bi­zi bi­raz da­ha ra­hat­lat­tı. Ken­di­mi­zi da­ha öz­gür his­se­di­yo­ruz. Ta­kım­da bir yıl­dız yok, bir­çok yıl­dız oyun­cu var. Kim­se, kim­se­nin al­tın­da de­ğil” de­di. Del­ga­do’ya se­rum Gri­bal en­fek­si­yon ge­çi­ren Del­ga­do kar­şı­laş­ma­yı evin­den iz­le­di. 39 de­re­ce ateş­le evin­de ya­tan Del­ga­do için se­fer­ber olan dok­tor­lar se­rum te­da­vi­siy­le bu fut­bol­cu­yu haf­ta so­nun­da oy­na­na­cak Kay­se­ris­por ma­çı­na ye­tiş­tir­me­ye ça­lı­şı­yor. Kal­ka­van’ın acı gü­nü Be­şik­taş’ın es­ki yö­ne­ti­ci­le­rin­den İh­san Kal­ka­van’ın an­ne­si Ha­cı Me­zi­yet Kal­ka­van, Fa­tih Ca­mi­i’nde kı­lı­nan öğ­le na­ma­zı­nın ar­dın­dan Edir­ne­ka­pı Sa­kı­za­ğa­cı Me­zar­lı­ğı’nda top­ra­ğa ve­ril­di. Ce­na­ze­ye spor ve sa­nat dün­ya­sı­nın ün­lü isim­le­ri ka­tıl­dı. Şen: Şam­pi­yon Be­şik­taş Be­şik­taş Baş­ka­nı Yıl­dı­rım De­mi­rö­ren ve ba­ba­sı Er­do­ğan De­mi­rö­ren’le Kal­ka­van’ın ce­na­ze­sin­de bir ara­ya ge­len F.Bah­çe’nin es­ki baş­kan­la­rın­dan Ali Şen, “Mus­ta­fa ta­kı­mın ba­şı­na ge­ti­re­rek iyi bir iş yap­tı­nız. Bu se­zon şam­pi­yon Be­şik­taş ola­cak’’ de­di. ­MUT­LU­YUM, KAL­MAK İS­Tİ­YO­RUM O­yu­na gir­dik­ten son­ra 1 gol a­tan ve Ho­los­ko’nun at­tı­ğı go­lün pa­sı­nı ve­re­rek ma­çın kop­ma­sı­nı sağ­la­yan i­sim­ler­den Cis­se, ra­kip­le­ri­nin ma­ça çok di­renç­li baş­la­dı­ğı­nı söy­ler­ken, “An­tal­ya çok di­ren­di. Sa­vun­ma­la­rı­nı aş­mak­ta ilk ya­rı­da zor­lan­dık” di­ye ko­nuş­tu. F­ran­sız o­yun­cu ma­ça ku­lü­be­de baş­la­ma­sıy­la il­gi­li o­la­rak da, “Ho­ca­mız her o­yun­cu­yu din­len­di­ri­yor. Ben de ta­kı­mın bir par­ça­sı­yım. Oy­na­sam da oy­na­ma­sam da he­pi­mi­zin a­ma­cı ka­zan­mak. Be­şik­taş’ta mut­lu­yum. Bu­ra­da kal­mak da is­te­rim a­ma bu­nun ka­ra­rı­nı ben ver­me­ye­ce­ğim” şek­lin­de ko­nuş­tu.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT