BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > KÖR­FE­Z’­DEN Gü­ney­do­ğu­’ya 9 mil­yar do­lar

KÖR­FE­Z’­DEN Gü­ney­do­ğu­’ya 9 mil­yar do­lar

Tür­ki­ye­’ye 9 mil­yar do­larlık ya­tı­rım ka­rarı alan Kör­fez ser­ma­ye­si­, ilk olarak GAP’a 3 milyar dolar aktaracak> İSTANBUL - Tülay DUR Devlet Bakanı Nazım Ekren, Körfez’in 3 güçlü bankasının temsilcileri ile anlaşma imzaladı. Kör­fez ser­ma­ye­si­nin dev grup­la­rı bir ara­ya ge­le­rek Tür­ki­ye’ye ta­rım ve ener­ji ya­tı­rı­mı­na baş­la­ya­cak. Kör­fez Böl­ge­si’nin, glo­bal fi­nans pa­za­rın­da söz sa­hi­bi, li­der ku­ru­luş­la­rı; Ith­ma­ar Bank B.S.C., Abu Dha­bi In­vest­ment Hou­se, Gulf Fi­nan­ce Hou­se, stra­te­jik iş­bir­li­ği ile oluş­tu­ru­lan Vi­si­on3, 9 mil­yar do­lar­lık fo­nun Tür­ki­ye’de ya­tı­rım için kul­la­nıl­ma­sı­na da­ir ‘ya­tı­rım ni­yet’ an­laş­ma­sı yap­tı. Vi­si­on küp ta­ra­fın­dan Tür­ki­ye’ye ya­tı­rım için ak­ta­rıl­ma­sı plan­la­nan ilk di­lim 3 mil­yar do­lar ola­cak. 2009’un ilk üç ayın­da ya­pıl­ma­sı plan­la­nan 3 mil­yar do­lar­lık ya­tı­rım, baş­ta Gü­ney­do­ğu Ana­do­lu Pro­je­si (GAP) ve Kon­ya ova­sı ol­mak üze­re, ta­rım ve hay­van­cı­lık ala­nın­da ya­pı­la­cak. Ya­pı­lan ya­tı­rı­mın ge­ri dö­nü­şü­nün ya­tı­rım­cı­la­rı mem­nun et­me­si ha­lin­de de di­ğer 3’er mil­yar do­lar­lık di­lim­ler dev­re­ye gi­re­bi­le­cek. Ya­tı­rım­cı­lar, mo­dern ta­rım ve hay­van­cı­lı­ğın ya­nı sı­ra ye­ni­le­ne­bi­lir ener­ji ve ‘hat­ta ta­rım’ ola­rak açık­la­dı­lar. Top­lan­tı­da ko­nu­şan Dev­let Ba­ka­nı ve Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Na­zım Ek­ren, GAP’ta üç önem­li sek­tö­rün or­ga­nik ta­rım, tu­rizm ve ye­ni­le­ne­bi­lir ener­ji ol­du­ğu­nu söy­le­di. Dün­ya­da sü­re­ge­len gı­da ve ener­ji kri­ziy­le GAP pro­je­si­nin ye­ni­le­ne­bi­lir ener­ji açı­sın­dan önem ka­zan­dı­ğı­nı be­lir­ten Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Na­zım Ek­ren, Vi­si­on3’ün 3 mil­yar do­lar­lık fo­nu­nun da kal­dı­raç et­ki­siy­le 9 mil­yar do­la­ra yük­se­le­ce­ği­ni be­lirt­ti. ENERJİ, TURİZM VE TARIMA YATIRIM Vi­si­on3, Kör­fez Böl­ge­si’nin üç ö­nem­li ku­ru­lu­şu­nun bir a­ra­ya gel­me­si i­le o­lu­şan st­ra­te­jik iş­ bir­li­ği­nin ü­rü­nü. Fonun yatırım alanı yenilenebilir enerji, tarım, hayvancılık ve turizm olacak İLK DİLİM 3 MİLYAR DOLAR Ith­ma­ar Bank B.S.C. Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Kha­lid Ab­dul­la Ja­na­hi kri­zin ter­si­ne dav­ra­na­rak kri­ze to­kat at­mak is­te­dik­le­ri­ni söy­le­di ve bu­ra­da­ki amaç­la­rı­nın pa­ra ka­zan­mak ve mut­lu ol­mak ol­du­ğu­nu be­lirt­ti. Gulf Finance House Başkanı Esam Janahi de “Üç milyar dolarlık ilk yatırım 2009’un ilk üç ayında gerçekleşecek” diye konuştu. Ja­na­hi: K­ri­ze to­kat a­ta­ca­ğız Ya­tı­rım Ajan­sı Baş­ka­nı Al­pas­lan Kork­maz, ül­ke­mi­zin stra­te­jik güç­le­rin­den olan ta­rım ve hay­van­cı­lık sek­tö­rü için atı­lan bu adı­mın gu­rur ve­ri­ci ol­du­ğu­nu, Tür­ki­ye’ye olan gü­ve­nin de te­yi­di ni­te­li­ğin­de ol­du­ğu­nu ifa­de et­ti. Ith­ma­ar Bank B.S.C. Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Kha­lid Ab­dul­la Ja­na­hi kri­zin ter­si­ne dav­ra­na­rak kri­ze to­kat at­mak is­te­dik­le­ri­ni söy­le­di ve bu­ra­da­ki amaç­la­rı­nın pa­ra ka­zan­mak ve mut­lu ol­mak ol­du­ğu­nu be­lirt­ti. Top­lan­tı­da son ola­rak ko­nuş­ma ya­pan Gulf Fi­nan­ce Hou­se Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Esam Ja­na­hi de, ya­tı­rım­la­rın 2009 yı­lı­nın ilk 3 ayın­da baş­la­ya­ca­ğı­nı, iyi ka­zan­dık­la­rı tak­dir­de tu­rizm sek­tö­rü­ne bi­le gi­re­bi­le­cek­le­ri­ni di­le ge­tir­di. Bu ya­tı­rım Do­ğu’da is­tih­dam açı­sın­dan da özel bir önem ta­şı­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT