BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Ay­dın Yıl­maz ho­ca­sı­na destek verdi

Ay­dın Yıl­maz ho­ca­sı­na destek verdi

G.Sa­ray’ın genç yıl­dız­la­rın­dan Ay­dın Yıl­maz, çok eleş­ti­ri­len ho­ca­sı Skib­be’ye sa­hip çık­tı.G.Sa­ray’ın genç yıl­dız­la­rın­dan Ay­dın Yıl­maz, çok eleş­ti­ri­len ho­ca­sı Skib­be’ye sa­hip çık­tı. Ge­niş bir kad­ro­ya sa­hip ol­duk­la­rı­nı ifa­de eden Ay­dın, “Tüm oyun­cu­lar sağ­lam ve form­da ol­du­ğun­da G.Sa­ray çok da­ha iyi bir nok­ta­ya ge­le­cek. Skib­be bi­zim­le bi­re­bir il­gi­le­ni­yor, ek­sik­le­ri­mi­zi ta­mam­la­ma­ya ça­lı­şı­yor ve bu­nun için cid­di bir ça­ba har­cı­yor. En önem­li özel­li­ği de he­pi­mi­ze ar­ka­daş gi­bi dav­ra­nı­yor. Bu da mo­ti­vas­yo­nu­mu­zu ar­tı­rı­yor” de­di. Genç yıl­dız, G.Sa­ray’da ve mil­li ta­kım­da bel­li bir se­vi­ye­ye gel­dik­ten son­ra İs­pan­ya ve­ya İn­gil­te­re’de oy­na­mak is­te­di­ği­ni söz­le­ri­ne ek­le­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 89898
  % 0.37
 • 4.8232
  % -0.22
 • 5.6284
  % -0.33
 • 6.3815
  % -0.47
 • 192.903
  % -0.91
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT