BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > gün 24 saat

gün 24 saat

Mil­li hal­ter­ci­miz Ha­lil Mut­lu, des­tek­le­di­ği Uğur Gü­nel’in 108’e 104 oy­la fe­de­ras­yon baş­kan­lı­ğı se­çi­mi­ni Ha­san Ak­kuş’a kay­bet­me­si­nin ar­dın­dan ak­tif spor­cu­luk ha­ya­tı­na son ver­di­ği­ni söy­le­di.Hasan Ak­kuş ka­zan­dı Ha­lil Mut­lu bı­rak­tı Mil­li hal­ter­ci­miz Ha­lil Mut­lu, des­tek­le­di­ği Uğur Gü­nel’in 108’e 104 oy­la fe­de­ras­yon baş­kan­lı­ğı se­çi­mi­ni Ha­san Ak­kuş’a kay­bet­me­si­nin ar­dın­dan ak­tif spor­cu­luk ha­ya­tı­na son ver­di­ği­ni söy­le­di. “Bu eki­bin ye­ni­den se­çil­me­si ha­lin­de hal­te­ri bı­ra­ka­ca­ğı­mı açık­la­mış­tım” di­yen Mut­lu, “Böy­le bir or­tam­da spor­cu ola­rak bu­lun­mak is­te­mi­yo­rum” de­di. Şam­pi­yon gi­bi baş­la­dı Bey­lik­dü­zü Be­le­di­ye­si’nin bu yıl ikin­ci­si­ni dü­zen­le­di­ği Med­ya Cup’08, Bey­lik­dü­zü Be­le­di­ye Baş­ka­nı Veh­bi Orak­çı’nın baş­la­ma vu­ru­şuy­la start al­dı. 14 Med­ya ku­ru­lu­şu­nun ka­tıl­dı­ğı, yak­la­şık bir ay sü­re­cek olan tur­nu­va­nın açı­lış ma­çın­da ge­çen yı­lın şam­pi­yo­nu Türkiye ga­ze­te­si, Ka­nal 24 TV’yi 7-1 mağ­lup et­ti. Ha­kan Ün­sal Spor Te­sis­le­ri’nde ger­çek­le­şen tur­nu­va­nın ilk gü­nün­de şu so­nuç­lar alın­dı: Ka­nal D-Ye­ni Çağ: 8-4, Za­man-Cum­hu­ri­yet: 1-11, Lig Rad­yo- Fo­tos­por: 3-0, TGRT Ha­ber-Fox: 3-10, İY­GAD-Ye­ni Şa­fak: 1-17. Ge­zer Çul­çu’ya borç­lu Sü­per Lig ha­ke­mi Bün­ya­min Ge­zer, Tam Sa­ha der­gi­si­ne çar­pı­cı açık­la­ma­lar­da bu­lun­du. Ge­zer, “Ba­zen şans­lar in­san­la­ra geç ge­le­bi­lir. Be­nim için de böy­le ol­du. Bir Ko­ca­eli-An­tal­ya mü­sa­ba­ka­sı­na atan­dım. O sı­ra­da Ufuk Özer­ten ko­mi­te­si git­miş, ye­ri­ne ye­ni bir ko­mi­te ge­le­cek­ti. Ko­ca­eli’de­ki mü­sa­ba­ka­mı Mus­ta­fa Çul­cu Ho­cam da iz­le­miş Be­ni çok iyi gör­müş. Bir gün son­ra da MHK Baş­ka­nı ol­du ve böy­le­ce önüm açıl­dı” de­di. Bre­zil­ya ki­min ola­cak? For­mu­la 1’de se­zo­nun son ya­rı­şı olan Bre­zil­ya Grand Prix’si sı­ra­la­ma tur­la­rı bu­gün ya­pı­la­cak. In­ter­la­gos Pis­ti’ne li­der ge­len Vo­da­fo­ne McLa­ren Mer­ce­des pi­lo­tu Le­wis Ha­mil­ton’ın şam­pi­yon ola­bil­me­si için bu ya­rış­tan en az 4 pu­an al­ma­sı ge­re­ki­yor. Ha­mil­ton’ın ya­rış dı­şı kal­ma­sı du­ru­mun­da Mas­sa ya­rı­şı en az 2. sı­ra­da bi­ti­rir­se se­zo­nu şam­pi­yon­luk­la nok­ta­la­ya­cak. Po­ta­da iki maç var BE­KO Bas­ket­bol Li­gi’nin 3. haf­ta­sı­na bu­gün ya­pı­la­cak iki maç­la de­vam edi­le­cek. Av­ru­pa Li­gi’nden yor­gun dö­nen Efes, sa­at 16.00’da Mut­lu Akü Sel­çuk Üni­ver­si­te­si’ne ko­nuk olur­ken, An­tal­ya Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye yi­ne ay­nı sa­at­te Er­de­mir’i ağır­la­ya­cak. F.Bah­çe-Zi­ra­at Ban­ka­sı Aro­ma Er­kek­ler Bi­rin­ci Li­gi’nde bu­gün 6 kar­şı­laş­ma oy­na­na­cak. Prog­ram şöy­le: 17:00 Halk­bank-İst.B.Şe­hir Be­le­di­ye­si, 19:00 SGK-MEF Okul­la­rı, 12:00 G.Sa­ray- Ma­li­ye Mil­li Pi­yan­go, 15:30 F.Bah­çe-Zi­ra­at Ban­ka­sı, 17:00 Ar­kas Spor-Po­lis Aka­de­mi­si, 17:00 Be­le­di­ye Plev­ne-Boz­kurt Be­le­di­ye. Gü­neş ta­rih ya­zı­yor 2002 Dün­ya Ku­pa­sı’nda ül­ke­mi­zi üçün­cü­lü­ğe ta­şı­yan Şe­nol Gü­neş, bir bü­yük gu­ru­ru da Gü­ney Ko­re’de ya­şa­mak üze­re. Gü­neş’in ça­lış­tır­dı­ğı Se­ul, li­gin bi­ti­mi­ne iki haf­ta ka­la dep­las­man­da kar­şı­laş­tı­ğı en ya­kın ta­kip­çi­si Su­won’u 1-0 ye­ne­rek şam­pi­yon­luk ya­rı­şın­da çok bü­yük bir en­ge­li aş­tı. Bi­ti­me iki haf­ta ka­la pu­anı­nı 51’e çı­kar­tan Se­ul, Se­ong­nam ve Su­won ta­kım­la­rı­nın 3 pu­an önün­de yer alı­yor. Ku­pa Zi­co’nun F.Bah­çe’nin es­ki Tek­nik Di­rek­tö­rü Zi­co, ye­ni ta­kı­mı Bun­yod­kor ile Öz­be­kis­tan Ku­pa­sı’nı ka­zan­dı. Zi­co’nun ya­nı sı­ra Bre­zil­ya­lı fut­bol­cu Ri­val­do’yu da kad­ro­sun­da bu­lu­nan Bun­yod­kor, fi­nal­de uzat­ma da­ki­ka­la­rın­da at­tı­ğı gol­ler­le ra­ki­bi Pakh­ta­kor’u 3-1 mağ­lup et­ti. Zi­co böy­le­ce Öz­bek Bun­yod­kor ta­kı­mı ile ilk ku­pa­sı­nı ka­zan­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT