BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > ŞENAY AKAY: Çok dayak yedim

ŞENAY AKAY: Çok dayak yedim

Star TV’de ek­ra­na ge­len ‘Keyf-i Si­bel’ prog­ra­mı­na ka­tı­lan Şe­nay Akay, mes­le­ği ile il­gi­li idea­list ol­ma­ya ça­lı­şan in­san­la­rın en­gel­len­di­ği­ni söy­le­di.Star TV’de ek­ra­na ge­len ‘Keyf-i Si­bel’ prog­ra­mı­na ka­tı­lan Şe­nay Akay, mes­le­ği ile il­gi­li idea­list ol­ma­ya ça­lı­şan in­san­la­rın en­gel­len­di­ği­ni söy­le­di. Ba­zı mo­del­ler, ye­ni baş­la­yan mo­del­le­ri, as­ker­lik gi­bi dü­şü­nün bu­nu ta­bi­i ki as­ke­ri­miz bi­zim ezi­yet et­mi­yor, ama on­la­rın yap­ma­sı ezi­yet ola­rak de­ğer­len­di­ri­li­yor. Ben çok pod­yum­dan atıl­dım, çok ko­re­og­ra­fi ka­ğıt­la­rım ça­lın­dı. ‘Yan­lış ya­pa­cak­sın’ di­ye çok da­yak ye­dim. Çok kı­ya­fet­le­rim de­ğiş­ti­ril­di. Ayak­ka­bı­mın to­pu­ğu kı­rıl­dı. O film­ler­de sey­ret­ti­ği­miz şey­ler ger­çek­ten olu­yor” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT