BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bi­lin­me­yen öy­kü­le­ri keş­fe­din­ce

Bi­lin­me­yen öy­kü­le­ri keş­fe­din­ce

An­tal­ya‘da si­ne­ma ko­nu­lu kon­fe­ran­sa ka­tı­lan Türk oyun­cu­lar “Holl­ywo­od’a ne­den gi­de­mi­yo­ruz?” so­ru­su­na; “Ne­den, Holl­ywo­od’a gel­mek is­ti­yor­su­nuz. Ken­di si­ne­ma­nı­zı o se­vi­ye­ye ne­den ge­tir­mi­yor­su­nuz?” so­ru­suy­la ce­vap ve­ren Ke­vin Spa­cey; biz­ler bil­me­di­ği­miz bir yer­de ya­şa­nan bil­me­di­ği­miz öy­kü­le­ri keş­fet­mek is­ti­yo­ruz, di­yor­du...An­tal­ya‘da si­ne­ma ko­nu­lu kon­fe­ran­sa ka­tı­lan Türk oyun­cu­lar “Holl­ywo­od’a ne­den gi­de­mi­yo­ruz?” so­ru­su­na; “Ne­den, Holl­ywo­od’a gel­mek is­ti­yor­su­nuz. Ken­di si­ne­ma­nı­zı o se­vi­ye­ye ne­den ge­tir­mi­yor­su­nuz?” so­ru­suy­la ce­vap ve­ren Ke­vin Spa­cey; biz­ler bil­me­di­ği­miz bir yer­de ya­şa­nan bil­me­di­ği­miz öy­kü­le­ri keş­fet­mek is­ti­yo­ruz, di­yor­du... Spa­cey, yol gös­te­rir­ken; si­ne­ma sek­tö­rü­mü­zün Holl­ywo­od‘un de­ğir­men­le­ri­ne su ta­şı­dı­ğı­nı bi­le­mi­yor­du. Türk oyun­cu­la­rın­dan ba­zı­la­rı­nın der­di ül­ke­si­ni dün­ya­ya ta­nıt­mak de­ğil, ‘ün­lü si­ne­ma oyun­cu­su’ ola­rak ken­di­ni dün­ya­ya ta­nıt­ma­yı ar­zu­lu­la­dık­la­rı­nı, Spa­cey el­bet­te bi­le­mi­yor ve ıs­rar­la Holl­ywo­od‘a gel­mek is­te­yiş­le­ri­ne bu yüz­den bir an­lam ve­re­mi­yor­du... * Dün­ya­nın bil­me­di­ği bi­ze ait öy­kü­le­ri keş­fe­dip, be­yaz per­de­ye ak­ta­ra­bil­mek için, oyun­cu­la­rın; ken­di ta­ri­hi­ni, kah­ra­man­la­rı­nı ge­le­ne­ği­ni, di­ni­ni, di­li­ni bil­me­si ge­re­ki­yor... Ya­ban­cı kül­tür­le­rin te­si­rin­de ka­lıp, tak­lit­ten öte­ye gi­de­me­yen, ka­dı­nın çıp­lak­lı­ğı üze­ri­ne ku­ru­lu ma­ra­zi bir ha­ya­li dün­ya­nın şöh­ret bu­da­la­sı in­san­lar afiş­le­re çı­kın­ca, el­bet­te Spa­cey‘den Holl­ywo­od ka­pı­la­rı­nın ken­di­le­ri­ne na­sıl açı­la­ca­ğı­nı so­ra­cak­lar­dı... Çün­kü, Tür­ki­ye dar gel­miş­ti!.. * Oyun­cu­la­rın bir za­man­lar tek ad­re­si; İs­tan­bul’du... Ka­la­ba­lık­tı ve ka­ça­bi­le­cek, ken­di­le­ri­ni kay­be­de­cek­le­ri sa­yı­sız me­kan var­dı... Gün gel­di, İs­tan­bul dar gel­me­ye baş­la­dı ve Pa­ris, Lon­dra, Vi­ya­na gi­bi Av­ru­pa’nın di­ğer kent­le­rin­de ya­şa­ma­yı ter­cih et­ti­ler... Da­ha son­ra; New York, Los An­ge­les, San Fran­cis­co kent­le­ri­ne Holl­ywo­od ha­ya­liy­le git­ti­ler... Ama na­fi­le... İn­sa­nın, ken­din­den ka­çı­şı­nın ha­zin bir öy­kü­sü­dür... Spa­cey‘in de­di­ği gi­bi; bi­lin­me­yen öy­kü­le­ri keş­fe­de­bil­mek için ön­ce­lik­le ken­di­ni keş­fet­me yol­cu­lu­ğu­na çık­mak ge­re­ki­yor­du. Çı­ka­ma­ya­cak ka­dar ac­ze dü­şen­le­rin içi­ne düş­tü­ğü bu il­let rah­met­li Ta­rık Buğ­ra’nın de­di­ği gi­bi, ‘ye­ni de­ğil­dir, çok es­ki­le­re da­ya­nır...’
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT