BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Vergi kaçağına sıkı takip

Vergi kaçağına sıkı takip

2009’da ka­yıt dı­şı i­le mü­ca­de­le i­çin se­fer­ber­lik baş­la­tan hü­kü­met, ka­çak iş­çi­den, ver­gi ve akaryakıt kaçakçılığına kadar birçok konuda sıkı tedbirler almaya hazırlanıyor2009’da ka­yıt dı­şı i­le mü­ca­de­le i­çin se­fer­ber­lik baş­la­tan hü­kü­met, ka­çak iş­çi­den, ver­gi ve akaryakıt kaçakçılığına kadar birçok konuda sıkı tedbirler almaya hazırlanıyor > Yücel KAYAOĞLU - ANKARA Ka­yıt dı­şı eko­no­mi ile mü­ca­de­le­ye sa­vaş açan hü­kü­met 2009’da ye­ni ön­lem­le­ri dev­re­ye so­ka­cak. Hü­kü­me­tin uy­gu­la­ya­ca­ğı po­li­ti­ka­lar şöy­le sı­ra­la­nı­yor: Ka­yıt­dı­şı Eko­no­miy­le Mü­ca­de­le Stra­te­ji­si Ey­lem Pla­nı uy­gu­lan­ma­ya baş­la­na­cak. Ey­lem Pla­nı yıl içe­ri­sin­de iz­le­ne­cek, de­ğer­len­di­ri­le­cek ve gün­cel­le­ne­cek. Ka­yıt dı­şı­lık­la mü­ca­de­le­de top­lum­sal du­yar­lı­lı­ğı ar­tır­mak ama­cıy­la top­lu­mun bil­gi­len­di­ril­me­si­ne yö­ne­lik fa­ali­yet­ler ar­tı­rı­la­rak sür­dü­rü­le­cek. İHA­LE YA­SA­ĞI GE­LE­CEK Ver­gi ka­yıp ve ka­ça­ğı­nı ön­le­me­ye yö­ne­lik de­ne­tim­ler ar­tı­rı­la­cak. Ka­çak iş­çi ça­lış­tı­ran iş­let­me­le­rin ka­mu iha­le­le­rin­den bel­li sü­rey­le men edil­me­si sağ­la­na­cak. Bu kap­sam­da 4734 sa­yı­lı Ka­mu İha­le Ka­nu­nun­da ka­yıt dı­şı is­tih­dam­la mü­ca­de­le ama­cıy­la de­ği­şik­lik ya­pı­la­rak; ka­yıt­dı­şı iş­çi ça­lış­tır­dı­ğı sap­ta­nan iş­ve­re­nin, tü­zel ki­şi ol­ma­sı ha­lin­de tü­zel ki­şi­li­ğin ya­nı sı­ra or­tak­la­rı ve on­la­rın or­tak ol­du­ğu di­ğer şir­ket­ler de ka­mu iha­le­le­ri­ne 5 yıl gi­re­me­ye­cek. Akar­ya­kıt ka­çak­çı­lı­ğı­nı ön­le­me­ye yö­ne­lik alı­nan ted­bir­le­rin et­ki­si öl­çü­le­cek. Akar­ya­kıt ka­çak­çı­lı­ğı­nı ön­le­me­ye yö­ne­lik ön­lem­le­rin so­nuç­la­rı için üç ay­da bir ra­por ha­zır­la­na­cak. İn­ter­net des­tek ­hat­tı ku­ru­la­cak Ka­yıt dı­şı mü­ca­de­le için Ver­gi İle­ti­şim Mer­ke­zin­de in­ter­net des­tek hat­tı ku­ru­la­cak. Ban­ka­cı­lık sis­te­miy­le en­teg­re bir elek­tro­nik fa­tu­ra mo­de­li oluş­tu­ru­la­cak. Fa­tu­ra dı­şın­da dü­zen­len­me­si ön­gö­rü­len di­ğer bel­ge­le­rin elek­tro­nik or­tam­da oluş­tu­rul­ma­sı, mu­ha­fa­za­sı ve ile­til­me­si ile il­gi­li çö­züm üre­ti­le­cek. Mü­kel­lef­le­rin tut­mak zo­run­da ol­duk­la­rı def­ter­le­rin elek­tro­nik or­tam­da oluş­tu­rul­ma­sı, onay­lan­ma­sı ve mu­ha­fa­za­sı ile il­gi­li hu­ku­ki ve tek­nik alt­ya­pı oluş­tu­ru­la­cak. Mu­ha­se­be ka­yıt­la­rı­nın elek­tro­nik or­tam­da sak­lan­ma­sı­na iliş­kin stan­dart­lar be­lir­le­ne­cek, bil­gi ve bel­ge­le­re da­ha hız­lı ula­şıl­ma­sı­nı sağ­la­mak ve tek tip­te sak­la­na­cak ve­ri­ler üze­rin­de ça­lış­ma­lar ya­pı­la­cak.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT