BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > “Tuz­la’da olum­lu sin­yal­ler alı­yo­ruz”

“Tuz­la’da olum­lu sin­yal­ler alı­yo­ruz”

Ça­lış­ma ve Sos­yal Gü­ven­lik Ba­ka­nı Fa­ruk Çe­lik, iş ka­za­la­rıy­la son dö­nem­ler­de gün­de­me ge­len Tuz­la’dan olum­lu sin­yal­ler al­ma­ya baş­la­dık­la­rı­nı açık­la­dı.> Mus­ta­fa Se­zer İS­TAN­BUL Ça­lış­ma ve Sos­yal Gü­ven­lik Ba­ka­nı Fa­ruk Çe­lik, iş ka­za­la­rıy­la son dö­nem­ler­de gün­de­me ge­len Tuz­la’dan olum­lu sin­yal­ler al­ma­ya baş­la­dık­la­rı­nı açık­la­dı. 5. Ulus­la­ra­ra­sı İş Sağ­lı­ğı ve Gü­ven­li­ği Böl­ge­sel Kon­fe­rans’ına ka­tı­lan Ba­kan Çe­lik, ça­lış­ma ha­ya­tı­nı ge­liş­miş stan­dart­la­ra ulaş­tır­mak için önem­li adım­lar at­tık­la­rı­nı söy­le­di. Son 1 yıl­da önem­li dü­zen­le­me­le­rin ya­pıl­dı­ğı­nı ak­ta­ran Ba­kan Çe­lik, “Sos­yal Gü­ven­lik Sis­te­mi’nin sür­dü­rü­le­bi­lir ol­ma­sı çok önem­li. Ay­rı­ca iş­ve­re­nin is­tih­dam yü­kü­nü azal­tan ka­nun ta­sa­rı­sı yü­rür­lü­ğe gir­di. Ka­dın ve özür­lü is­tih­da­mı­na da yük­sek teş­vik ve­ren ka­nun­da yü­rür­lü­ğe gir­di. Bun­la­rın mey­ve­le­ri­ni 2 ay gi­bi bir sü­re­de al­ma­ya baş­la­dık. Glo­bal kri­ze rağ­men 42 bin ki­şi bu şe­kil­de is­tih­dam edil­di” de­di. KA­ZA­LAR AZA­LI­YOR iş ka­za­la­rıy­la son dö­nem­ler­de gün­de­me ge­len Tuz­la’dan olum­lu sin­yal­ler al­ma­ya baş­la­dık­la­rı­nı vur­gu­la­yan, Çe­lik bu­nun böy­le de­vam et­me­si­ni te­men­ni et­tik­le­ri­ni bil­dir­di. Çe­lik, Tuz­la’da tüm ke­sim­ler­le bir­lik­te ça­lış­ma­lar ve ye­ni dü­zen­le­me­ler yap­tık­la­rı­nı ha­tır­la­ta­rak, “Tuz­la’da­ki olay­lar 2008’de gök­ten in­me­di. Bu­nu ta­me­men bi­ze yık­mak bü­yük in­saf­sız­lık. Tür­ki­ye ger­çek­le­riy­le yüz­le­şi­yor. Bu­ra­da da önem­li adım­lar at­tık. Ça­lı­şan­la­rın eği­ti­mi çok önem­li. Bu­ra­da­ki ça­lı­şan­lar bir eği­tim­den ge­çi­ri­li­yor. Ay­rı­ca ta­şe­ron­laş­ma ile il­gi­li ola­rak iki önem­li dü­zen­le­me yap­tık. Asıl iş­ve­ren ve alt iş­ve­ren­le söz­leş­me zo­run­lu­ğu ge­tir­dik. Ça­lı­şan iş­çi­le­re mes­le­ki ye­ter­li­lik zo­run­lu­lu­ğu ge­tir­dik. İş sa­ha­la­rı gü­ven­lik bi­ri­mi­ni de biz­zat Tuz­la’da kur­duk” de­di. ÖNCELİK İŞ GÜVENLİĞİNDE  Ba­kan Fa­ruk Çe­lik, Tür­ki­ye İş­ve­ren Sen­di­ka­la­rı Kon­fe­de­ras­yo­nu Baş­ka­nı Tuğ­rul Ku­dat­go­bi­lik’in (sağ­da) ka­tıl­dı­ğı top­lan­tı­da iş gü­ven­li­ği ile il­gi­li ko­nuş­ma yap­tı.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT