BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > TRT 4, TRT Ço­cuk ol­du

TRT 4, TRT Ço­cuk ol­du

TRT’nin ço­cuk ka­na­lı “TRT Ço­cuk”, ya­yın ha­ya­tı­na baş­la­dı. 3-14 yaş gru­bu ço­cuk­la­ra “mo­dern ya­yın­cı­lık” he­def­le­yen TRT Ço­cuk, TRT 4, UHF 54 ka­nal­dan sa­at 07.00-21.00 ara­sın­da ya­yın ya­pa­cak.TRT’nin ço­cuk ka­na­lı “TRT Ço­cuk”, ya­yın ha­ya­tı­na baş­la­dı. 3-14 yaş gru­bu ço­cuk­la­ra “mo­dern ya­yın­cı­lık” he­def­le­yen TRT Ço­cuk, TRT 4, UHF 54 ka­nal­dan sa­at 07.00-21.00 ara­sın­da ya­yın ya­pa­cak. Yüz­de 70’lik yer­li ya­pım he­de­fiy­le ku­ru­lan TRT Ço­cuk’un, ye­ni ne­sil tek­no­lo­jik alt ya­pı­ya sa­hip. İs­tan­bul’da­ki ya­yın açı­lı­şı tö­re­ni­ne ka­tı­lan Dev­let Ba­ka­nı Meh­met Ay­dın ve be­ra­be­rin­de­ki­ler, ço­cuk­la­rın bu mut­lu gü­nü­ne or­tak ol­du.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT