BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > TRABZON HAYATA DÖNDÜ

TRABZON HAYATA DÖNDÜ

Son haf­ta­lar­da ar­dı ar­dı­na ge­len dar­be­ler­le sar­sı­lan bor­do-ma­vi­li ta­kım, Olim­pi­yat’ta İstanbul B.Be­le­di­ye’yi boz­gu­na uğ­rat­tıSon haf­ta­lar­da ar­dı ar­dı­na ge­len dar­be­ler­le sar­sı­lan bor­do-ma­vi­li ta­kım, Olim­pi­yat’ta İstanbul B.Be­le­di­ye’yi boz­gu­na uğ­rat­tı COL­MAN’DAN US­TA İŞİ PAS Sü­per Lig’e fır­tı­na gi­bi gi­re­rek kı­sa sü­re­de li­der­li­ğe yer­le­şen an­cak son haf­ta­lar­da­ki ka­yıp­la­rıy­la ir­ti­fa kay­be­den Trab­zons­por, kol­tu­ğu­nu maç faz­la­lı­ğıy­la da ol­sa İs­tan­bul’da ge­ri al­dı. Se­yir­ci­si­nin de des­te­ğiy­le bor­do-ma­vi­li­ler, Be­le­di­yes­por’u Tay­fun, Sel­çuk, Yat­ta­ra ve Gök­han’ın gol­le­riy­le 4-0 mağ­lup et­ti. Gol po­zis­yo­nu­nun bol­ca ya­şan­dı­ğı maç­ta ilk teh­li­ke 8’de Ege­men’le Trab­zons­por’dan gel­di. 11’de Umut net fır­sa­tı har­car­ken, 24’te Er­man’ın ne­fis şu­tun­da Sylva ay­nı gü­zel­lik­te bir kur­ta­rış­la ka­le­sin­de go­le izin ver­me­di. 28’de Gök­han Ünal’ın vu­ru­şun­da Rız­van çiz­gi üze­rin­de to­pu ön­ler­ken, dö­nen po­zis­yon­da İb­ra­him Akın yüz­de yüz­lük bir gol şan­sı­nı kul­la­na­ma­dı. 35’te İb­ra­him Akın kar­şı kar­şı­ya po­zis­yon­da to­pu ka­le­ci Sylva’ya ni­şan­lar­ken, 36’da Col­man’ın pa­sıy­la ka­le­ciy­le kar­şı kar­şı­ya ka­lan Tay­fun, şık bir vu­ruş­la to­pu ağ­la­ra gön­der­di: 1-0. BE­LE­Dİ­YE GOL İÇİN AÇI­LIN­CA Gol­den son­ra Trab­zons­por oyu­nu ken­di ya­rı ala­nın­da ka­bul eder­ken, skor­da den­ge­yi sağ­la­mak is­te­yen Be­le­di­yes­por, ra­ki­bi­nin üze­ri­ne da­ha faz­la risk ala­rak git­ti. 52’de sa­vun­ma ar­ka­sı­na atı­lan uzun to­pa ha­re­ket­le­nen Ser­hat, ka­le di­bin­de me­şin yu­var­la­ğa do­ku­na­ma­yın­ca bor­do-ma­vi­li ta­raf­tar­lar de­rin bir “oh” çek­ti. 65’te Er­man’ın kö­şe­ye gi­den şu­tu­nu Sylva müt­hiş bir ref­leks­le kor­ne­re to­kat­la­dı. Trab­zon sa­vun­ma­sı­nı aşa­ma­yan ve za­man za­man ken­di ya­rı ala­nın­da bü­yük boş­luk­lar bı­ra­kan Be­le­di­yes­por, go­lü 76’da ken­di ka­le­sin­de gör­dü. Ka­le­ci­yi ön­de gö­ren ve ce­za sa­ha­sı dı­şın­da to­pun di­bi­ne ha­ri­ka bir gi­riş ya­pan Sel­çuk, me­şin yu­var­la­ğı uzak kö­şe­ye ade­ta eliy­le bı­rak­tı: 2-0. 83’te Col­man, ce­za sa­ha­sı için­de Ce­sa­ri­o ta­ra­fın­dan dü­şü­rü­lün­ce ha­kem Cü­neyt Ça­kır pe­nal­tı nok­ta­sı­nı gös­ter­di. Atı­şı kul­la­nan Yat­ta­ra sko­ru 3-0’a ta­şı­dı. 88’de Yat­ta­ra’nın or­ta­sın­da ka­fa­yı vu­ran Gök­han Ünal per­de­yi ka­pa­tan isim ol­du: 4-0. > Ercan YILDIZ Nİ­HA­YET YÜZ­LER GÜ­LÜ­YOR G.Sa­ray mağ­lu­bi­ye­tiy­le bir­lik­te dü­şü­şe ge­çen Trab­zon, is­te­di­ği pat­la­ma­yı İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’ne kar­şı ger­çek­leş­tir­di. Bor­do-ma­vi­li­ler oyun ola­rak ra­ki­bi­ne bü­yük üs­tün­lük ku­ra­ma­sa da ta­be­la­ya net bir ga­li­bi­yet yan­sıt­tı. Ata­türk Olim­pi­yat Sta­dı, 1 Ka­sım 2008 >> BELEDİYE 0 Beh­ram 5.5 Rız­van 5.5 Ce­sa­ri­o 5 Mah­mut 5 Gök­han Sü­zen 5.5 Ser­hat 5.5 (İl­yas dk.71) 5 Tji­ku­zu 5.5 (Ke­rim dk.63) 5 Efe 6 Er­man 6.5 (Ad­ri­ano dk.79) 5 Gök­han Ka­ba 6 İb­ra­him Akın 5.5 Meh­met, Ali, Me­tin De­pe, Mut­lu, Ze­ki T.D: Ab­dul­lah Av­cı >> TRABZON 4 Sylva 7 Tay­fun 7 Gi­ray 6.5 Song 6 Ege­men 6 Sel­çuk 7 (Ad­nan dk.86) ? Ser­kan 6.5 Col­man 6.5 Umut 5 (Yat­ta­ra dk.75) 6 Gök­han Ünal 6 Isa­ac 6 (Ba­rış dk.90+1) ? Tol­ga, Cey­hun, Fer­hat Ah­met, Buğ­ra T.D: Er­sun Ya­nal GOL­LER: Tay­fun (dk.36), Sel­çuk (dk.76), Yat­ta­ra (dk.83 pen.), Gök­han Ü­nal (dk.88) ­HA­KEM­LER: Cü­neyt Ça­kır, Ke­mal Yıl­maz, H. A­til­la Gök­bil­gin ERSUN YANAL: Rant peşindeler “TAT­SIZ OR­TAM İS­Tİ­YOR­LAR” ­Maç son­ra­sı ko­nu­şan T­rab­zons­por Tek­nik Di­rek­tö­rü Er­sun Ya­nal, e­leş­ti­ri­ler­le bas­kı ku­ra­rak, tat­sız bir or­tam o­luş­tur­ma­ya ça­lı­şan çev­re­ler­den şi­ka­yet et­ti. “Bu ki­şi­ler böy­le bir or­tam­dan rant el­de et­me­ye ça­lı­şı­yor­lar” di­yen Ya­nal, “Ge­çen se­zo­nun so­nun­dan be­ri is­tik­rar­lı bir e­kip kur­mak i­çin yap­tı­ğı­mız p­lan­la­rı uy­gu­lu­yo­ruz. Bu bir an­da o­la­cak şey de­ğil. Bu in­san­lar i­şi ıs­rar­la s­ko­ra yö­ne­lik de­ğer­len­di­ri­yor­lar” vur­gu­su yap­tı. “KONUŞMAK KOLAY!” ­Da­ha i­yi bir T­rab­zons­por iz­let­tir­mek i­çin ça­lış­ma­la­rı­nın sür­dü­ğü­nü be­lir­ten Ya­nal, “Bu­nun mü­ca­de­le­si­ni ve­ri­yo­ruz. Yok­sa ya­pı­lan­la­rı bir ya­na koy­mak ve sa­de­ce ko­nuş­mak çok ko­lay” der­ken, pe­nal­tı­yı Col­man’a de­ğil de Yat­ta­ra’ya at­tır­ma­sı i­le il­gi­li o­la­rak da, “Biz­de ki­min han­gi a­tı­şı kul­la­na­ca­ğı bel­li­dir. Col­man’a at­tır­say­dık s­tan­dar­dı­mı­zın dı­şı­na çık­mış o­lur­duk” şek­lin­de i­za­hat­ta bu­lun­du. Col­man bo­zul­du T­rab­zons­por’un 3. go­lün­de dü­şü­rü­lüp ta­kı­mı­na pe­nal­tı ka­zan­dı­ran Col­man, a­tı­şı kul­lan­mak i­çin to­pun ba­şı­na gel­di. An­cak yan çiz­gi­ye ka­dar ge­len Er­sun Ya­nal, a­tı­şı mo­ral bul­ma­sı i­çin Yat­ta­ra’nın kul­lan­ma­sı­nı is­te­di. To­pu Gi­ne­li o­yun­cu­ya bı­ra­kan Col­man si­nir­li ha­re­ket­ler­le ce­za sa­ha­sın­dan u­zak­la­şır­ken, el-­kol ha­re­ket­le­riy­le de Ya­nal’a tep­ki gös­ter­di. Yattara duasıyla ­Dün 75. da­ki­ka­da U­mut Bu­lut’un ye­ri­ne o­yu­na gi­ren, son dö­nem­le­rin sı­kın­tı­lı is­mi İb­ra­him Yat­ta­ra maç­ta­ki he­ye­ca­na he­ye­can kat­tı. U­zun sü­re du­a e­dip, el­le­ri­ni yü­zü­ne sü­ren ve o­yu­na da­hil o­lan Gi­ne­li fut­bol­cu pe­nal­tı a­tı­şın­dan ta­kı­mı­na ü­çün­cü go­lü ge­ti­rir­ken, 4. gol­de yap­tı­ğı or­ta­da da to­pu Gök­han Ü­nal’ın a­de­ta ka­fa­sı­na bı­rak­tı. Bor­do-­ma­vi­li fut­bol­cu­lar her gol­den son­ra ho­ca­la­rı Er­sun Ya­nal’a koş­tu. HACISALİHOĞLU: SÖZLERİM SAPTIRILDI Ön­ce­ki gün bir rad­yo­ya yap­tı­ğı ko­nuş­ma­nın ol­ma­dık yer­le­re çe­kil­di­ği­ni söy­le­yen T­rab­zons­por As­baş­ka­nı Hay­ret­tin Ha­cı­sa­li­hoğ­lu, “Er­sun Ya­nal’la il­gi­li söz­le­rim an­la­şıl­maz bir bi­çim­de çar­pı­tıl­dı. Ya­yın­da, ‘Er­sun Ya­nal’ın ar­ka­sın­da mı­sı­nız’ so­ru­su­na kar­şı­lık, böy­le bir şe­yin gün­de­mi­miz­de ol­ma­dı­ğı­nı be­yan et­tim. An­cak her ne­den­se ba­zı ga­ze­te­ler o­la­yı bu yön­de de­ğer­len­dir­me­yip, ku­lüp i­çin­de kar­ga­şa çı­kar­mak a­dı­na bir ta­vır ser­gi­le­di” şek­lin­de ko­nuş­tu.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT