BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Gü­re­şe AŞ­KIN BAK’abil­mek

Gü­re­şe AŞ­KIN BAK’abil­mek

Gü­reş Fe­de­ras­yo­nu Baş­ka­nı Sa­yın Os­man Aş­kın Bak, tek­rar aday ol­du­ğu­nu açık­la­mış. Ne di­ye­lim ha­yır­lı ol­sun. Baş­kan’ın soy is­min­den il­ham ala­rak gü­re­şe, spor an­la­yı­şı­mı­za aş­kın bak­ma­ğa ça­lı­şa­lım.Gü­reş Fe­de­ras­yo­nu Baş­ka­nı Sa­yın Os­man Aş­kın Bak, tek­rar aday ol­du­ğu­nu açık­la­mış. Ne di­ye­lim ha­yır­lı ol­sun. Baş­kan’ın soy is­min­den il­ham ala­rak gü­re­şe, spor an­la­yı­şı­mı­za aş­kın bak­ma­ğa ça­lı­şa­lım. Aş­kın bak­mak ne­dir? Aş­kın bak­mak; bir me­se­le­ye, gü­nü­müz­de ge­çer­li de­ğer öl­çü­le­ri­ni aşa­rak, on­la­rın ak­lı ve gön­lü esir alan zin­cir­le­ri­ni kı­ra­rak bak­mak­tır, bak­mak­la kal­ma­yıp gö­re­bil­mek­tir. Aş­kın ba­ka­bil­me id­di­asın­da de­ği­liz, gay­re­tin­de­yiz. Gü­nü­müz­de, hem gü­reş ata spo­ru di­yor hem de gü­reş­te he­def ola­rak al­tın ma­dal­ya­yı gö­rü­yor, ba­şa­rı­yı al­tın­la öl­çü­yo­ruz. Ata­la­rı­mız­da gü­reş, sa­hip bu­lu­nu­lan gü­zel­lik­le­ri sa­vun­mak için bir va­sı­ta ba­rış za­ma­nın­da sa­va­şa ha­zır­lık­tı. Ta­sav­vu­fi ter­bi­ye ve­ren, der­gah tar­zın­da ör­güt­le­nen gü­reş tek­ke­le­ri (aka­de­mi­le­ri) bu­nun en gü­zel mi­sa­li­dir. Ata­la­rı­mı­za gö­re yal­nız gü­reş de­ğil alet­li ve alet­siz bü­tün spor­lar, ci­rit, to­mak, at ya­rış­la­rı, kı­lıç-kal­kan, ok, mız­rak, gül­le at­ma ya­rış­la­rı... Hep­si ba­rış za­ma­nın­da sa­va­şa ha­zır­lık, bu ha­zır­lı­ğa teş­vik için­di. Kı­sa­ca­sı, spor, spor ol­sun di­ye de­ğil, ebe­di gü­zel­lik­le­ri sa­vun­mak, ki­şi­nin kai­nat için­de­ki ye­ri­ni, had­di­ni bil­me­si için ya­pı­lı­yor­du. Dün­ya­yı er mey­da­nı bi­len ata­la­rı­mız için gü­reş, ki­şi­nin do­ğu­muy­la baş­la­yan ölüm­üy­le bi­ten bir kav­ga­yı, ego­su, kö­tü çev­re­siy­le yap­tı­ğı mü­ca­de­le­yi tem­sil et­mek­te­dir. Peh­li­van, gü­reş­çi, er ki­şi, ön­ce in­san, had­di­ni bi­len ki­şi de­mek­ti, al­tın ma­dal­ya ka­za­nan de­ğil. Ki­şi ego­su­nun az­gın­lık­la­rın­dan sıy­rı­la­cak, ön­ce er ola­cak, on­dan son­ra ebe­di gü­zel­lik­le­re, al­pe­ren­li­ğe yol ara­ya­cak­tı. Peh­li­van, ken­di­sin­de­ki mad­di-ma­ne­vi gü­cü, Yü­ce Mev­la’nın ema­ne­ti bi­le­cek, bun­la­rı en üst se­vi­ye­ye çı­kar­mak için elin­den ge­len her tür­lü gay­re­ti gös­te­re­cek, ga­lip ge­lin­ce de buğ­day ba­şa­ğı gi­bi, “Rab­bi­min üze­rim­de­ki ni­met­le­ri ço­ğal­dı, bun­la­ra na­sıl şük­re­de­rim” en­di­şe­siy­le bo­yun bü­ke­cek, ga­li­bi­yet­te mağ­lu­bi­ye­ti, ego­su­nu “ilah” et­me­nin de­ğil, alt et­me­nin yo­lu­nu ara­ya­cak. Bu­gü­nün in­sa­nı­nın di­liy­le an­la­ta­cak olur­sak, peh­li­van; gir­di­ği bü­tün olim­pi­yat­lar­da al­tın ma­dal­ya ka­za­na­cak ama al­tın ma­dal­ya­yı ka­zan­dık­ça çıl­gın­ca ha­va­la­ra zıp­la­ya­ma­ya­cak. Bo­yun bü­ke­cek, mah­cup ola­cak, kı­za­ra­cak, ağ­la­mak­lı bir va­zi­yet­te ra­ki­bi­nin ya­nı­na gi­de­cek, “Ga­lip gel­mek­le se­ni üz­düm, hak­kı­nı he­lal et, ni­ye­tim se­ni üz­mek de­ğil­di” di­ye­cek, bu al­tın ma­dal­ya­la­rın yü­kü­nü na­sıl ta­şı­rım en­di­şe­siy­le buğ­day ba­şa­ğı gi­bi bo­yun bü­ke­cek, ödül ola­rak ve­ri­len çil çil sa­rı li­ra­la­rı gö­zü­nü kırp­ma­dan muh­taç­la­ra da­ğı­ta­bi­le­cek... Gü­reş yap­ma­ğa ni­yet­le­nen­ler! Baş­kan­lık için “Ben de va­rım” di­yen­ler! Ne der­si­niz? Yu­ka­rı­da an­lat­tı­ğı­mız gi­bi peh­li­van ol­ma­ya, bu peh­li­van­la­rı ye­tiş­tir­me­ye, gü­re­şe aş­kın ba­ka­bil­me­ye var mı­sı­nız? Var­sa­nız, “Va­rım” di­yen­le­re şu yer­yü­zü er mey­da­nı­dır... He­le gö­re­lim.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 95305
  % 1.3
 • 4.7467
  % -0.97
 • 5.5572
  % -0.99
 • 6.2274
  % -0.99
 • 187.122
  % -1.47
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT