BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > te­be­şir to­zu

te­be­şir to­zu

“-Ha­ya­tım­da edin­di­ğim en bü­yük bil­gi şu­dur: “Ken­di ken­di­ne yar­dım et­me­yi bil­me­ye­ne, kim­se yar­dım ede­mez...” (...Pes­ta­loz­zi)te­be­şir to­zu “-Ha­ya­tım­da edin­di­ğim en bü­yük bil­gi şu­dur: “Ken­di ken­di­ne yar­dım et­me­yi bil­me­ye­ne, kim­se yar­dım ede­mez...” (...Pes­ta­loz­zi) biz­den ha­ber­ler (...Ba­la­yın­dan dö­nen Ser­dar not­la­rı) -Dün­kü çay­lar çok be­ğe­nil­di... Ah­met Abi, Ser­dar‘ın yen­ge­den çay yap­ma­nın in­ce­lik­le­ri­ni öğ­ren­di­ği­ni id­di­a et­ti... -Ba­la­yın­dan dön­dük­ten son­ra­ki üç gün ga­ze­te­de kah­val­tı yap­tı... Se­be­bi­ni so­ran­la­ra, “Sa­ba­hın kö­rün­de ne kal­kıp kah­val­tı ha­zır­la­ya­ca­ğım, ge­lir bu­ra­da ya­pa­rım” de­di... Te­mel’in ye­ri Te­mel köy­de imam­lık ya­pı­yor­muş... İf­tar saa­ti yak­laş­mış... Bü­tün köy­lü de otur­muş if­tar aç­mak için eza­nı bek­li­yor... Te­mel çık­mış mi­na­re­ye: “-Al­la­hu­ek­ber Al­la­hu­ek­ber...” Köy­lü, Te­mel’in se­si­ni du­yun­ca oruç­la­rı­nı aç­mış­lar... Bi­raz son­ra mi­na­re­den Te­mel’in se­si gel­miş; “-Al­la­hu­ek­ber Al­la­hu­ek­ber... Ses de­ne­me 1-2-3 ses de­ne­me...” tu­zak­tan ku­man­da (...ATV-Huy­suz­la Gö­rü­cü Usu­lü) YA­RIŞ­MA­CI ADAM: Man­tık ev­li­li­ği hak­kın­da ne dü­şü­nü­yor­sun... Ya­pa­bi­lir mi­sin? YA­RIŞ­MA­CI KA­DIN: Ha­yır... Ama man­tı aç­ma­sı­nı bi­li­rim... *** (...KA­NAL D-Ris­ko Kra­lı) OKAN BA­YÜL­GEN: Se­da Sa­yan ol­ma gi­bi bir ha­ya­li­niz var mı?... ES­RA EROL: Se­da ab­la­yı se­vi­yo­rum, iz­li­yo­rum... Ama gö­zün­de ye­rim yok... S.Ö.Z. der ki; “-Rü­ya­lar ha­ya­tın ipuç­la­rı­dır... Uya­nın ve ya­şa­yın...” (...Ya­şar­sak ya­rın da­ha iyi­si­ni ede­riz de­di­ği müt­hiş S.Ö.Z.le­ri) bir film di­ya­lo­ğu! “-Sen hiç­bir za­man ger­çek bir dost de­ğil­din... Ama me­rak edi­yo­rum, ne ka­dar be­nim düş­ma­nım ola­bi­lir­sin?...” (...The God­fat­her fil­min­den) S(i)por yo­rum­cu­la­rı... Ya­pı­lan yo­rum­lar­la, gi­ri­len id­di­alar­la, en­te­re­san an­la­tım­lar­la spor yo­rum­cu­lu­ğu Tür­ki­ye’de bir ga­rip mes­lek­tir... Ve “Ne­den­dir”ine ka­fa yor­du­ğum­da şun­lar­dan baş­ka­sı­nı çı­ka­ra­ma­dım; Ne­den­dir; çün­kü biz yo­ru­mu­nu yap­tık­tan son­ra us­lu us­lu evi­ne gi­den adam­la­rın üs­tü­ne çiz­gi çe­ke­li çok ol­du... ... Biz yo­rum ka­li­te­si­ne, hi­ta­bet sa­na­tı­na, isa­bet ora­nı­na ba­kan o akıl­lı in­san­lar de­ği­liz ar­tık... Bi­zi nev-i ne olur­sa ol­sun, eğ­len­di­re­cek, hay­re­te dü­şü­re­cek, ara­da bir de “Ha­ki­ka­ten, kah­ve­de ar­ka­daş­lar da böy­le de­miş­ti” de­dir­te­cek yo­rum­cu­lar la­zım... ... Biz bar­dak ve­ri­yor­sa ko­la alı­rız... De­ter­jan ve­ri­yor­sa ben­zin alı­rız... Çün­kü biz ar­tan pi­lav­la çor­ba ya­pa­rız, üçü bir ara­da de­ter­jan kul­la­nı­rız, cep te­le­fo­nu al­dık mı, için­de fo­toğ­raf ma­ki­ne­si, te­le­viz­yon, mü­zik­ça­lar, hep­si­ni is­te­riz... ... O yüz­den yo­rum ya­pı­yor di­ye yo­rum­cu din­le­me­yiz... Eğ­len­mek, gül­mek için... Si­nir­le­nip, kız­mak için din­le­riz... Eko­no­mik bir mil­le­tiz biz... ... Ah­met Ça­kar’ın “Kart gö­ren fut­bol­cu kö­pek gi­bi ge­le­cek” yo­ru­mu­na kar­şı­lık yaz­dım bun­la­rı... Ya­zı­nın so­nu bu­ra­sı... Baş ta­ra­fı “ih­las­son­da­ki­ka.com”da... İğ­ne­lik... DEV­LE­RİN­ AŞ­KI Fi­nans de­nen sek­tö­rün, Dö­kü­lün­ce bo­ya­sı... Kü­re­sel baş ak­tö­rün, Fe­na çık­tı fo­ya­sı! İs­râ­fa ge­çip kı­yak, Az­dır­ma­dan az­ma­nı... Yor­ga­na gö­re ayak, Uzat­ma­nın za­ma­nı! Eko­no­mi­de er­ken, Alarm ver­di si­ren­ler... Dev dev­le de­vi­nir­ken, Ezil­me­sin çi­men­ler! (...Se­fa Ko­yun­cu) SÖZ SİZDE Ma­ga­zin an­la­yı­şı... Bu kö­şe­yi aç­ma­nız, ay­lar ön­ce baş­la­yan ga­ze­te­mi­zin ge­li­şim ve iler­le­me­le­ri­nin de­vam ede­ce­ği­ni his­set­ti­re­rek se­vin­dir­di biz okur­la­rı... Te­şek­kür ede­riz... Efen­dim, ma­ga­zin say­fa­sın­da kül­tü­rü­mü­ze, ha­yat­la­rı­nın hiç­bir şey kat­ma­dı­ğı, lü­zum­lu ol­ma­yan in­san­lar ye­ri­ne ger­çek­ten ma­ga­zin ha­ber­le­ri oku­ma­yı ar­zu­lu­yo­ruz... Se­ne­ler ön­ce TGRT FM’de ma­ga­zin mu­ha­bi­ri bir ha­nım, ma­ga­zi­nin as­lın­da ün­lü­le­rin ha­ya­tı ol­ma­dı­ğı­nı; ma­ga­zi­nin, do­ğa olay­la­rı, hay­van­lar âle­mi vs. ol­du­ğu­nu; dün­ya­da­ki se­vi­ye­li ma­ga­zin­ci­le­rin ma­ga­zin ha­ber­le­ri­nin bu şe­kil­de ol­du­ğu­nu söy­le­miş­ti... Biz; ga­ze­te­mi­zin ma­ga­zin say­fa­la­rın­da pa­pa­raz­zi­ci­lik de­ğil; se­vi­ye­li ma­ga­zin­ci­lik ya­pıl­ma­sı­nı is­tir­ham edi­yo­ruz. (...Es­ra­nur Se­def­ci­oğ­lu) EDİ­TÖR NO­TU: Ben­zer bir tep­ki­ye ge­çen gün de ce­vap ver­miş­tik... Ma­ga­zi­nin gü­zel kız­lar, zen­gin adam­lar, pa­ha­lı ara­ba­lar, lüks me­kan­lar ol­ma­dı­ğı ko­nu­sun­da­ki gö­rüş­le­ri­ni­ze ay­nen ka­tı­lı­yo­ruz... Ve bu ko­nu­da­ki so­rum­lu­lu­ğu­mu­zu bi­li­yo­ruz... Da­ha iyi bir Türkiye için; oku­yu­cu­la­rı­mı­zın da fi­kir­le­ri­ne ih­ti­ya­cı­mız var... Ga­ze­te­miz­de gö­rüp eleş­tir­di­ği­niz, be­ğe­nip öv­dü­ğü­nüz, dü­şü­nüp bi­ze yol gös­te­re­ce­ği­ni um­du­ğu­nuz her şe­yi pay­la­şın; omer.soz­tu­tan@tg.com.tr Tel: (0212) 454 30 60 / Faks: (0212) 454 31 00 Ad­res: Tür­ki­ye Ga­ze­te­si-Ye­ni­bos­na/İST.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT