BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 68’li sadece iktidar kaldı

68’li sadece iktidar kaldı

Bu yıl “68 ru­hu” te­ma­sı ü­ze­ri­ne ku­ru­lan TÜ­YAP Ki­tap Fu­a­rı’nın a­çı­lı­şı­nı ya­pan Kül­tür ve Tu­rizm Ba­ka­nı Er­tuğ­rul Gü­nay, 68’li yıl­la­rın ak­si­ne, bu­gün da­ha faz­la öz­gür­lük ve de­mok­ra­si­yi sa­de­ce ik­ti­dar par­ti­si­nin sa­vu­nu­yor ol­ma­sı­nı şa­şır­tı­cı bul­du­ğu­nu söy­le­di> M.Kurt­bay Ö­nür ­kurt­bay.o­nur@tg.com.tr BEĞENDİĞİ KİTAPLARI SATIN ALDI ­Yer­li ya­ban­cı 550 ya­yı­ne­vi­nin ka­tıl­dı­ğı fu­a­rı ge­zen Kül­tür ve Tu­rizm Ba­ka­nı Er­tuğ­rul Gü­nay, im­za gü­nü o­lan ya­zar­la­ra ki­tap im­za­lat­tı, be­ğen­di­ği ki­tap­la­rı sa­tın al­dı. Tür­ki­ye Ya­yın­cı­lar Bir­li­ği’n­ce Bü­yük­çek­me­ce TÜ­YAP Fu­ar ve Kong­re Mer­ke­zi’n­de 27.’si dü­zen­le­nen İs­tan­bul Ki­tap Fu­a­rı, Kül­tür ve Tu­rizm Ba­ka­nı Er­tuğ­rul Gü­nay’ın ka­tıl­dı­ğı tö­ren­le a­çıl­dı. 9 Ka­sım’a ka­dar sü­re­cek o­lan “1968: 40 Yıl Ön­ce, 40 Yıl Son­ra” te­ma­lı fu­a­rı do­la­şan Er­tuğ­rul Gü­nay im­za gü­nü o­lan ya­zar­la­ra ki­tap im­za­lat­tı. Yak­la­şık 550 ya­yı­ne­vi ve si­vil top­lum ku­ru­lu­şu­nun ka­tıl­dı­ğı fu­ar­da­ki s­tand­la­rın bir ço­ğu­nu do­la­şa­rak be­ğen­di­ği ki­tap­la­rı sa­tın al­dı. A­çı­lış­ta bir ko­nuş­ma ya­pan Ba­kan Gü­nay, ken­di­si­nin de “1968 ku­şa­ğı­nın mü­te­va­zı tem­sil­ci­le­rin­den” bi­ri ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek şun­la­rı söy­le­di: “1968 ve gü­nü­müz a­ra­sın­da cid­di bir çe­liş­ki gö­rü­yo­rum. 1968’de tu­tu­cu bir ik­ti­dar ol­duk­ça de­ği­şim­ci bir mu­ha­le­fet var­dı. Bu­gün da­ha de­ği­şim­ci bir mu­ha­le­fet yok. O dö­nem­de bi­zim is­te­di­ği­miz öz­gür­lük­le­ri, ço­ğul­cu de­mok­ra­si­yi bu­gün­ler­de sa­de­ce ik­ti­dar par­ti­si­nin sa­vu­nu­yor ol­ma­sı ve mu­ha­le­fe­tin bu­na kar­şı çık­ma­sı şa­şır­tı­cı bir ger­çek o­la­rak kar­şı­mı­za çı­kı­yor. De­ği­şim­den ya­na ol­ma­lı ve de­ği­şi­me a­yak uy­dur­ma­lı­dır. Biz ül­ke­mi­zin bü­tün renk­le­ri­nin ve fi­kir­le­ri­nin i­fa­de e­dil­me­sin­den ya­na­yız.” Fu­ar, 8 Ka­sı­ma ka­dar 11.00-20.00 sa­at­le­ri a­ra­sın­da zi­ya­ret e­di­le­bi­le­cek.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT