BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Şim­şek: Türk bankaları çok i­yi du­rum­da

Şim­şek: Türk bankaları çok i­yi du­rum­da

Ma­li di­sip­lin­den taviz ver­me­ye­cek­le­ri­ni be­lir­ten Dev­let Ba­ka­nı Meh­met Şim­şek, ge­rek ban­ka­lar ge­rek­se ö­zel sek­tör i­çin k­ri­zin yan­sı­ma­la­rı­nı sı­nır­la­ya­cak her tür­lü ted­bi­ri al­dık­la­rı­nı söy­le­diSER­Gİ­Yİ GEZ­Dİ, FAB­Rİ­KA­LA­RI Zİ­YA­RET ET­Tİ Dev­let Ba­ka­nı Meh­met Şim­şek, Ga­zi­an­tep Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­sin­de ön­ce­ki gün yan­gın çı­kan Sel­çuk İp­lik Fab­ri­ka­sın­da in­ce­le­me yap­tı. Ar­dın­dan Gül­san Teks­til’i gez­di. Dün­ya Ban­ka­sı Baş­kan Yar­dım­cı­sı S­hi­ge­o Kat­su i­le bir­lik­te Ga­zi­an­tep Ü­ni­ver­si­te­si­nin dü­zen­le­di­ği “G­lo­bal K­riz ve Et­ki­le­ri” ko­nu­lu top­lan­tı­ya ka­tı­lan Şim­şek, da­ha son­ra da Kat­su i­le bir­lik­te A­ta­türk Kül­tür Mer­ke­zin­de a­çı­lan “A­A’nın Ö­dül­lü Fo­toğ­raf­la­rı Se­gi­si”ni gez­di. PA­KET­LER 3.5-4 T­RİL­YON DO­LAR Al­man­ya gi­bi bir ül­ke­nin 475 mil­yar eu­ro, Ko­re’nin 130 mil­yar do­lar­lık pa­ket açık­la­dı­ğı­nı ha­tır­la­tan Meh­met Şim­şek, “Dün­ya­da­ki kur­tar­ma pa­ket­le­ri 3.5-4 tril­yon do­lar. Çün­kü ora­lar­da prob­lem var” di­ye ko­nuş­tu Dev­let Ba­ka­nı Mah­met Şim­şek, pa­ra po­li­ti­ka­sı­nı tem­kin­li bir çer­çe­ve­de de­vam et­tir­dik­le­ri­ni söy­le­di. Büt­çe di­sip­li­nin­den şu ana ka­dar taviz ver­me­dik­le­ri­ni söy­le­yen Ba­kan Şim­şek, “Ha­ne hal­kı­nın du­ru­mu, ban­ka­la­rı­mı­zın du­ru­mu iyi, ya­ni do­la­yı­sıy­la res­min bü­tü­nü­ne bak­tı­ğı­mız za­man. Kri­ze hiç bir ül­ke ba­ğı­şık de­ğil. Tür­ki­ye eko­no­mi­si sağ­lam ol­du­ğu için kü­re­sel kriz se­be­biy­le bu­gü­ne ka­dar va­tan­da­şa bü­yük bir yük ge­ti­re­cek pa­ket­le yo­la de­vam et­me­dik” de­di. Dün­ya­da­ki çok güç­lü ül­ke­le­rin peş pe­şe pa­ket­ler açık­la­dı­ğı­na da dik­kat çe­ken Şim­şek, “Çün­kü ora­da prob­lem var. Çok şü­kür bi­zim ban­ka­la­rı­mız iyi du­rum­da. Li­ki­di­te ih­ti­yaç­la­rı olur­sa da za­ten sağ­la­rız, sağ­lı­yo­ruz. Biz ge­rek ban­ka, ge­rek özel sek­tö­rü­müz­de kri­zin yan­sı­ma­la­rı­nı sı­nır­la­ya­cak ne ge­re­ki­yor­sa ya­pa­ca­ğız” de­di. Tür­ki­ye’nin IMF ile yo­lu­na de­vam edip et­me­ye­ce­ği so­ru­su­nu, “IMF ol­sa da ol­ma­sa da sağ­lam bir şe­kil­de re­form­la­rı­mı­za de­vam ede­ce­ğiz. Ama IMF’nin var­lı­ğı Tür­ki­ye’nin ya­ra­rı­na ise, kri­zin et­ki­le­ri­ni sı­nır­la­ya­cak­sa, ona kar­şı bir ön­yar­gı­mız ol­ma­dı­ğı­nı hep söy­le­dim. Tür­ki­ye için ne doğ­ruy­sa onu ya­pa­ca­ğız” de­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 92945
  % -0.37
 • 5.3981
  % -1.38
 • 6.1055
  % -1.4
 • 6.9138
  % -2.71
 • 210.234
  % -1.22
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT