BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Is­par­ta u­çak ba­kım mer­ke­zi o­la­cak

Is­par­ta u­çak ba­kım mer­ke­zi o­la­cak

Ge­le­cek ay hiz­me­te gi­re­cek tek­no­lo­ji mer­ke­zin­de yurt içi ve yurt dı­şın­dan uçak­la­rın çe­kil­me­si he­def­le­ni­yorSü­ley­man De­mi­rel Ha­va­li­ma­nı’nda ya­pı­mı de­vam eden uçak ba­kım mer­ke­zi­nin, ge­le­cek ay hiz­me­te gi­re­ce­ği bil­di­ril­di. Asal Ha­va­cı­lık ve Tek­no­lo­ji Mer­ke­zi Yet­ki­li­si Bü­lent Dil­men, 10 mil­yon do­lar­lık ya­tı­rım ile ku­ru­la­cak han­ga­rın, Tür­ki­ye’de özel sek­tö­re ait üçün­cü uçak ba­kım mer­ke­zi ola­ca­ğı­nı be­lirt­ti. Ha­va­li­ma­nı için­de in­şa­atı de­vam eden han­ga­rın fa­ali­ye­te geç­me­siy­le Is­par­ta’da ye­ni bir sek­tö­rün do­ğa­ca­ğı­na dik­ka­ti çe­ken Dil­men, si­vil ha­va­cı­lık şir­ket­le­ri­nin yol­cu uçak­la­rı­nın ba­kım ve ona­rım­la­rı­nı Sü­ley­man De­mi­rel Ha­va­li­ma­nı’nda yap­tır­mak is­te­dik­le­ri­ni söy­le­di. Dil­men, “Tür­ki­ye’de fa­ali­yet gös­te­ren uçak­la­rın yüz­de 80’i ba­kım için yurt dı­şı­na gi­di­yor. Amacımız on­la­rı ve yurt dı­şın­da­ki uçak­la­rı çe­ke­bil­mek” di­ye ko­nuş­tu. Kü­çük ve or­ta göv­de­li yol­cu uçak­la­rı­nın ba­kı­mı­nın ya­pı­la­ca­ğı mer­kez­de yıl­da or­ta­la­ma 20 uça­ğın ba­kı­mı­ yapılacak.
Kapat
KAPAT