BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Penaltı doğru, sarı gerekirdi

Penaltı doğru, sarı gerekirdi

İ­ki ta­kım o­yun­cu­la­rı da sa­ha­da cen­til­men­ce mü­ca­de­le et­ti.İ­ki ta­kım o­yun­cu­la­rı da sa­ha­da cen­til­men­ce mü­ca­de­le et­ti. Böy­le o­lun­ca ha­kem­le­rin i­şi ko­lay­la­şı­yor, da­ha sağ­lık­lı ka­rar ve­ri­yor­lar. G.An­tep’e ve­ri­len pe­nal­tı ka­ra­rı yüz­de yüz doğ­ru. G.An­teps­por’un ka­zan­dı­ğı bu pe­nal­tı­da el­le oy­na­yan Ar­da’nın sa­rı kart da gör­me­si ge­re­kir­di. Yar­dım­cı­la­rın ilk ya­rı­da­ki of­sayt ka­rar­la­rı doğ­ru. 81. da­ki­ka­da Ah­met A­rı’nın ka­le­ci­si Tol­ga­han’a ge­ri pa­sı­nı ha­kem Ha­lis Öz­kah­ya at­la­dı. Arda’nın hava topunda çekilmesi net bir penaltıydı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT