BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > E­kim­de enf­las­yo­nu giyim vur­du

E­kim­de enf­las­yo­nu giyim vur­du

Geçen ay tüketici enflasyonu 2.60, üretici fiyatları ise 0.57 o­la­rak ger­çek­leş­ti. Ekimde tü­ke­ti­ci en­dek­si­nin yük­sek çık­ma­sı­nı fi­ya­tı hız­lı ar­tan gi­yim ürünleri te­tik­le­diEY­LÜL SE­VİN­DİR­Dİ, EKİM ÜZ­DÜ Ey­lül ayın­da okul alış­ve­ri­şi se­be­biy­le art­ma­sı bek­le­nen gi­yim fi­yat­la­rı, ey­lül­de dü­şük ge­le­rek şa­şırt­mış­tı. Gi­yim­de­ki ar­tış eki­me sark­tı ve fi­yat ar­tı­şı yüz­de 8.46 ola­rak ger­çek­leş­ti. Ey­lül ayın­da dü­şü­şe ge­çen enf­las­yon, ekim­de gi­yim ve ayak­ka­bı fi­yat­la­rın­da­ki ar­tış se­be­biy­le bek­len­ti­le­rin üze­rin­de ger­çek­leş­ti. Pet­rol fi­yat­la­rın­da­ki dü­şüş sa­ye­sin­de yıl so­nu he­de­fi­nin tut­tu­ru­la­bi­le­ce­ği bek­len­ti­si ekim ayın­da ger­çek­leş­me­di ve tü­ke­ti­ci fi­yat ar­tış­la­rı ye­ni­den çift ha­ne­ye yük­sel­di. Tür­ki­ye İs­ta­tis­tik Ku­ru­mu (TÜ­İK), ekim ayın­da tü­ke­ti­ci fi­yat en­dek­si­nin (TÜ­FE) yüz­de 2.60, üre­ti­ci fi­yat en­dek­si­nin yüz­de 0.57 ora­nın­da art­tı­ğı­nı açık­la­dı. Pi­ya­sa­lar TÜ­FE’de yüz­de 1.58, ÜFE’de yüz­de 1.60 bek­len­ti­sin­dey­di. Böy­le­ce ay­lık enf­las­yon, TÜ­FE’de bek­len­ti­nin üze­rin­de, ÜFE’de bek­len­ti­nin al­tın­da ger­çek­leş­ti. AR­TIŞ GE­CİK­ME­Lİ GEL­Dİ Fi­yat­la­rın yük­sek çık­ma­sın­da en bü­yük ro­lü, gi­yim ve ayak­ka­bı sek­tö­rü oy­na­dı. Ge­le­nek­sel ola­rak ey­lül ayın­da yük­sel­me­si bek­le­nen gi­yim fi­yat­la­rı ge­çen ay dü­şük ge­le­rek şa­şırt­mış­tı. An­cak, er­te­len­miş olan fi­yat ar­tı­şı ekim ayı­na yan­sı­dı ve gi­yim-aya­bak­ka­bı­da­ki fi­yat ar­tı­şı yüz­de 8.46 ol­du. Yük­sek ge­len gı­da fi­yat­la­rı dı­şın­da enf­las­yo­nun yük­sek gel­me­si­nin ar­dın­da­ki bir baş­ka ne­den ise gı­da fi­yat­la­rın­da­ki yüz­de 3.91’lik ar­tış ol­du. Bu­nun­la bir­lik­te yi­ne ge­le­nek­sel ola­rak son­ba­har dö­ne­mi­ne denk ge­len ko­nut fi­yat ar­tı­şı da enf­las­yo­nu yu­ka­rı ta­şı­yan bir baş­ka et­men ol­du. Ko­nut fi­yat­la­rı ekim ayın­da yüz­de 3.79 ar­tış gös­ter­di. Dü­şen pet­rol fi­yat­la­rı­nın da et­ki­siy­le ulaş­tır­ma sek­tö­rün­de yüz­de 0.54 fi­yat dü­şü­şü ya­şa­nır­ken, ha­ber­leş­me sek­tö­rün­de de fi­yat­lar yüz­de 0.04 ge­ri­le­di. Bu­nun dı­şın­da di­ğer mal ve hiz­met­ler ka­le­mi de yüz­de 3.93 ile tü­ke­ti­ci enf­las­yo­nu­na kat­kı yap­tı Ü­FE dü­şük kal­dı ü­mit ka­sım a­yı­na Ü­re­ti­ci fi­yat­la­rın­da i­se yük­se­liş bek­len­ti­le­rin al­tın­da kal­dı. Bun­da hem pet­rol hem de di­ğer ham­mad­de fi­yat­la­rın­da­ki ge­ri­le­me et­ki­li ol­du. Sa­na­yi­de­ki fi­yat ar­tı­şı yüz­de 0.76 i­le sı­nır­lı ka­lır­ken, ham pet­rol çı­ka­rı­mın­da fi­yat­lar yüz­de 8.06 ge­ri­le­di. Ra­fi­ne e­dil­miş pet­rol ü­rün­le­rin­de i­se fi­yat­lar yüz­de 6.62 ge­ri­le­di. De­mir-­çe­lik fi­yat­la­rın­da­ki dü­şüş ve ta­lep ye­ter­siz­li­ği me­tal a­na sa­na­yin­de­ki fi­ya­tı yüz­de 4.74 dü­şü­rür­ken, ta­rım fi­ya­tı yüz­de 0.26 i­le bir kez da­ha ge­ri­le­di. Top­tan fi­yat­lar­da­ki dü­şüş, ta­lep ye­ter­siz­li­ğin­den kay­nak­lan­dı­ğın­dan mo­ral bo­zar­ken, ge­le­cek a­yın enf­las­yo­nu a­çı­sın­dan o­lum­lu bek­len­ti­ye se­bep o­lu­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT