BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ross Wil­son’dan ­Gü­ler’e ve­da zi­ya­re­ti

Ross Wil­son’dan ­Gü­ler’e ve­da zi­ya­re­ti

ABD’nin An­ka­ra Bü­yü­kel­çi­si Ross Wil­son, İs­tan­bul Va­li­si Mu­am­mer Gü­ler’e ve­da zi­ya­re­tin­de bu­lun­du. Tür­ki­ye’de­ki gö­rev sü­re­si ya­kın­da do­la­cak o­lan Ross Wil­son, Va­li Gü­ler’i ma­ka­mın­da zi­ya­ret et­ti.ABD’nin An­ka­ra Bü­yü­kel­çi­si Ross Wil­son, İs­tan­bul Va­li­si Mu­am­mer Gü­ler’e ve­da zi­ya­re­tin­de bu­lun­du. Tür­ki­ye’de­ki gö­rev sü­re­si ya­kın­da do­la­cak o­lan Ross Wil­son, Va­li Gü­ler’i ma­ka­mın­da zi­ya­ret et­ti. Zi­ya­ret­te ko­nu­şan Wil­son, ken­di­si i­çin Tür­ki­ye’nin ve İs­tan­bul’un ye­ri­nin çok ö­zel o­la­ca­ğı­nı be­lirt­ti. Tür­ki­ye’de çok dost ka­zan­dı­ğı­nı ve ay­rıl­ma­nın çok zor gel­di­ği­ni di­le ge­ti­ren Wil­son, an­cak dip­lo­mat ol­ma­nın bu­nu ge­rek­tir­di­ği­ni söy­le­di. Va­li Gü­ler i­se, gö­re­vi sü­re­sin­ce Wil­son i­le çok sı­cak i­liş­ki­ler kur­duk­la­rı­nı vur­gu­la­ya­rak, “A­me­ri­ka Tür­ki­ye’nin ö­nem­li bir müt­te­fi­ki­dir. Yıl­lar­dır ge­len bir dost­lu­ğu­muz var” şek­lin­de ko­nuş­tu.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT