BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Er­ge­ne­kon’da bu ­de­fa ge­lir tar­tış­ma­sı

Er­ge­ne­kon’da bu ­de­fa ge­lir tar­tış­ma­sı

Er­ge­ne­kon da­va­sı­nın 7. cel­se­sin­de Hay­ret­tin Er­te­kin dı­şın­da­ki tu­tuk­lu sa­nık­lar du­ruş­ma­da ha­zır bu­lun­du. Hay­ret­tin Er­te­kin’in sağ­lık prob­lem­le­ri se­be­biy­le Si­liv­ri Dev­let Has­ta­ne­si’ne kal­dı­rıl­dı­ğı öğ­re­nil­di. İd­di­ana­me­nin 443. say­fa­sın­dan okun­ma­sı­na de­vam edi­lir­ken, ak­şa­ma doğ­ru 516. say­fa­ya ge­lin­di.> Yu­suf Me­li­koğ­lu İS­TAN­BUL İHA Er­ge­ne­kon da­va­sı­nın 7. cel­se­sin­de Hay­ret­tin Er­te­kin dı­şın­da­ki tu­tuk­lu sa­nık­lar du­ruş­ma­da ha­zır bu­lun­du. Hay­ret­tin Er­te­kin’in sağ­lık prob­lem­le­ri se­be­biy­le Si­liv­ri Dev­let Has­ta­ne­si’ne kal­dı­rıl­dı­ğı öğ­re­nil­di. İd­di­ana­me­nin 443. say­fa­sın­dan okun­ma­sı­na de­vam edi­lir­ken, ak­şa­ma doğ­ru 516. say­fa­ya ge­lin­di. Bu bö­lüm­de Er­ge­ne­kon da­va­sın­da­ki sa­nık­la­rın Da­nış­tay sal­dı­rı­sı ve Cum­hu­ri­yet Ga­ze­te­si’ne atı­lan el bom­ba­la­rı­na iliş­kin bağ­lan­tı­la­rı­nın id­di­a edil­di­ği bö­lü­mün özet­len­me­den okun­du­ğu gö­rül­dü. Du­ruş­ma sı­ra­sın­da, du­ruş­ma­ya ilk de­fa ka­tı­lan tu­tuk­suz sa­nık Hay­rul­lah Mah­mut Öz­türk’ün kim­lik tes­pi­ti ya­pıl­dı. Öz­türk, ay­lık ge­li­ri so­rul­du­ğun­da her­han­gi bir ge­li­ri­nin ol­ma­dı­ğı­nı söy­le­di. Mah­ke­me Baş­ka­nı Kök­sal Şen­gün, “Ne ile ge­çi­ni­yor­sun” di­ye so­run­ca Öz­türk, “Dev­let si­zin gi­bi ba­na ma­aş öde­mi­yor. Dev­le­te sa­hip çık­tı­ğım için bu­ra­da­yım. 4 yıl­dır ge­li­rim yok” de­di. Bu­nun üze­ri­ne Şen­gün, “Ko­nuş­ma­la­rı­na dik­kat et. Sa­de­ce so­ru­lan şey­le­re ce­vap ver” di­ye­rek Öz­türk’ü uyar­dı. Öz­türk ise, “Sor­du­ğu­nuz so­ru­nun tam ce­va­bı bu­dur” di­ye­rek ce­vap ver­di. Ga­ze­te­ci ol­du­ğu­nu be­lir­ten Öz­gür, sa­bı­ka­sı olup ol­ma­dı­ğı so­ru­lun­ca da ‘ha­ka­ret’ su­çun­dan 10 gün ha­pis yat­tı­ğı­nı bil­dir­di.
Kapat
KAPAT