BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ko­man­do­lar bugün ka­bi­ne­yi ağırlayacak

Ko­man­do­lar bugün ka­bi­ne­yi ağırlayacak

Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı Or­ge­ne­ral İl­ker Baş­buğ bu­gün Baş­ba­kan Re­cep Tayyip Er­do­ğan ve Te­rör­le Mü­ca­de­le Yük­sek Ku­ru­lu Üye­si Ba­kan­la­rı Eğir­dir Dağ Ko­man­do Oku­lu ve Eği­tim Mer­ke­zi Ko­mu­tan­lı­ğı’nda ağır­la­ya­cak.> Mah­mut Bu­lut AN­KA­RA Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı Or­ge­ne­ral İl­ker Baş­buğ bu­gün Baş­ba­kan Re­cep Tayyip Er­do­ğan ve Te­rör­le Mü­ca­de­le Yük­sek Ku­ru­lu Üye­si Ba­kan­la­rı Eğir­dir Dağ Ko­man­do Oku­lu ve Eği­tim Mer­ke­zi Ko­mu­tan­lı­ğı’nda ağır­la­ya­cak. EĞİTİMLERİ İZLEYECEKLER Baş­ba­kan Er­do­ğan ve ba­kan­la­r iç gü­ven­lik ha­re­ka­tın­da gö­rev alan ko­man­do su­bay, ast­su­bay, uz­man er­baş ve er­le­rin eği­tim­le­ri­ni ye­rin­de iz­le­ye­cek. Ge­nel­kur­may Baş­kan­lı­ğı, ge­çen yıl 26 Ha­zi­ran 2007 gü­nü, te­rör ör­gü­tü­ne ve­ri­len eği­ti­mi gös­ter­mek ve bil­gi ver­mek üze­re Eğir­dir Dağ Ko­man­do Oku­lu ve Eği­tim Mer­ke­zi Ko­mu­tan­lı­ğı’nın ka­pı­sı­nı ba­sı­na aç­mış­tı. Te­rör­le Mü­ca­de­le Yük­sek Ku­ru­lu üye­si ol­ma­sı­na kar­şın yurt­dı­şın­da bu­lu­nan Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Ali Ba­ba­can ise Eğir­dir’de­ki fa­ali­ye­te ka­tı­la­ma­ya­cak. Baş­ba­kan Edo­ğan ve Ba­kan­lar Ku­ru­lu üye­le­ri­ne dün­ya­da bir eşi da­ha bu­lun­ma­yan Çok Mak­sat­lı Eği­tim Ku­le­si ile ko­man­do­la­rın tır­man­ma ve fi­zi­ki da­ya­nık­lı­lık­la­rı­nın ölçül­dü­ğü ‘Nef­se Gü­ven Par­ku­ru’ da ta­nı­tı­la­cak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT