BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ev­de­ki giz­li düş­man­lar

Ev­de­ki giz­li düş­man­lar

Bir­ço­ğu ev­de a­ler­ji va­ka­la­rı­na yol a­ça­bi­le­cek po­tan­si­yel a­ler­jik­le­re rast­la­nı­yor... A­ler­ji has­ta­lık­la­rı­na kar­şı tek sa­vaş; te­miz­lik...Ya­pı­lan araş­tır­ma­lar, ço­ğu ev­de aler­ji va­ka­la­rı­na yol aça­bi­le­cek po­tan­si­yel aler­jik­le­re rast­lan­dı­ğını bil­di­ri­yor. Uz­man­lar, aler­jik ola­rak et­ki­len­me­se bi­le ki­şi­le­rin bir­çok fark­lı şe­kil­de bu­nun et­ki­le­ri­ni his­se­de­bi­le­ce­ği­ni be­lir­ti­yor. Bu du­ru­mun et­ki­le­ri­ni en aza in­dir­me­nin ilk yo­lu, her oda­da kar­şı­la­şıla­bi­le­cek pis­lik­le­ri te­miz­le­mek­ten ge­çi­yor. Uz­man­la­rın, evin fark­lı bi­rim­le­ri için öner­di­ği te­miz­lik ve ko­run­ma şe­kil­le­ri şöy­le: MUT­FA­ĞA DİK­KAT Çöp ku­tu­la­rı­nı­zı, bak­te­ri ve ha­mam bö­ce­ği olu­şu­mu­na mey­dan ver­me­mek adı­na sü­rek­li te­miz tut­ma­ya özen gös­te­rin. Kul­lan­dı­ğı­nız mut­fak alet­le­ri­ni sü­rek­li te­miz tu­tun. Fı­rı­nı­nı­za ve oca­ğı­nı­za kar­bon-mo­nok­sit ve nit­ro­jen-di­ok­sit kon­tro­lü yap­tı­rın. TA­VAN­ A­RA­SI Eğer ta­van ara­nız toz­luy­sa ve özel­lik­le es­ki ha­lı, ya­tak ve mo­bil­ya tü­rü eş­ya­lar­la dö­şen­miş ise, bu­ra­sı mi­nik bö­cek­ler ve bak­te­ri­le­rin olu­şu­mu için çok uy­gun or­tam­lar­dır. YA­TAK ODA­SI Toz­la olu­şan bak­te­ri­ler ya­tak­lar­da, to­zu alın­ma­mış mo­bil­ya­lar­da ve özel­lik­le de dö­şe­me­ler­de ya­şar. Dö­şe­me­le­rin içer­di­ği kim­ya­sal olu­şum­lar, ay­nı za­man­da siz­ler için has­ta­lık olu­şu­mu­na ze­min ha­zır­la­ya­bi­lir. ÇO­CUK ODA­SI Oyun­cak hay­van­lar ba­zı bak­te­ri­le­rin ço­ğal­ma­sı için en uy­gun or­tam­dır. Bu ne­den­le, plas­tik ya da tüy­lü oyun­cak­lar der­ma­to­lo­jik de­ri prob­lem­le­ri­ne ne­den ola­bi­lir. Kı­lıf­lı yas­tık­lar, te­miz ya­tak­lar ve ha­va te­miz­le­yi­ci­ler, bir­çok aler­jik va­ka­yı ön­le­me­de et­kin­dir. OTUR­MA ODA­LA­RI Her gün dü­zen­li bir şe­kil­de per­de, ki­lim ve çer­çe­ve­le­rin si­li­nip te­miz­len­me­si ve yer­le­rin sü­pü­rül­me­si, aler­jik­le­rin üre­me­si­ni ön­le­mek­te et­kin bir rol oy­nar. Özel­lik­le, ya­zın sa­bun­lu ılık suy­la pen­ce­re­le­ri sil­mek, küf olu­şu­mu­nu ve bak­te­ri üre­me­si­ni ön­le­ye­cek­tir. BAN­YO­DA EL­Dİ­VEN De­ter­jan ve te­miz­le­yi­ci­le­re do­ku­nur­ken el­di­ven kul­lan­mak, de­ri­de olu­şa­bi­le­cek prob­lem­le­ri ön­le­ye­bi­lir. Her haf­ta du­var­la­rı ve fa­yans­la­rı yı­ka­yın. Ay­rı­ca du­şa­ka­bin ve kü­ve­ti de her haf­ta de­ter­jan­lı sı­cak suy­la fır­ça­la­ma­yı ve iyi­ce du­ru­la­ma­yı ak­sat­ma­yın. Sağlıklı gençleşme önerileri > Si­ga­ra­yı bı­ra­kın ve pa­sif içi­ci ol­mak­tan sa­kı­nın. Si­ga­ra ger­çek ya­şı­nı­zı 8 yaş ile­ri­ye ta­şı­ya­bi­lir. > Çok stres­li ol­du­ğu­nuz za­man­lar­da sağ­lam sos­yal iliş­ki­ler ku­run. > Diş ipi kul­lan­mak ve di­şetle­ri­ni­zi dü­zen­li ola­rak fır­ça­la­mak ger­çek ya­şı­nı­zı 6.4 yıl ge­ri­ye ta­şı­ya­bi­lir. > Az mik­tar­da eg­zer­siz bi­le ger­çek ya­şı­nı­zı ne­re­dey­se 5 yıl ge­ri­ye ta­şı­ya­bi­lir. > Em­ni­yet ke­me­ri kul­lan­mak ve hız sı­nı­rı­nın 10 km/ sa­at al­tın­da araç kul­lan­mak ger­çek ya­şı­nı­zı 3.4 yı­la ka­dar ge­ri­ye ta­şı­ya­bi­lir. > Gün­lük 25 gram lif tü­ke­ten bi­ri­nin ger­çek ya­şı gün­de 12 gram lif tü­ke­ten bi­ri­ne gö­re 2.5 yıl da­ha ge­ri­de­dir. > Sağ­lı­ğı ile il­gi­li ge­liş­me­le­ri ti­tiz­lik­le iz­le­yen, te­da­vi ve ba­kım ko­nu­sun­da stan­dart­la­rı­nı iz­le­yen ki­şi­ler 12 ya­şa ka­dar da­ha genç ka­la­bi­lir­ler. > Te­bes­süm stre­si azal­tır, ba­ğı­şık­lık sis­te­mi­ni des­tek­ler ve ger­çek ya­şı­nı­zı 8 yı­la ka­dar ge­ri­ye ta­şı­ya­bi­lir. 5 ADIMDA yüz bakımı Yü­zü­nü­zü te­miz­le­yin: Bir te­miz­le­me sü­tüy­le cil­di­ni­ze uzun, yu­ka­rı doğ­ru ma­saj ya­pın ve yü­zü­nü­zü du­ru­la­yın. Ka­nı ha­re­ket­len­di­rin: Ilık su­yun içi­ne bir mik­tar aro­ma­te­ra­pik esans dö­kün ve ka­rış­tı­rın. Bez­le yü­zü­nü­ze dört-beş kez bas­kı ya­pın. Böy­le­ce sir­kü­las­yo­na yar­dım et­miş olur­su­nuz. Pee­ling ya­pın: Dü­zen­li ola­rak uy­gu­la­dı­ğı­nız pee­ling, cil­di­ni­zi ay­dın­la­tır ve uy­gu­la­ya­ca­ğı­nız te­da­vi­yi hız­lan­dır­mak için ha­zır­lar. Pee­ling ürü­nüy­le da­ire­sel ha­re­ket­ler ya­pa­rak na­zik bir şe­kil­de bas­kı uy­gu­la­yın ve ma­saj ya­pın. Mas­key­le can­la­nın: Yüz te­miz­li­ği­nin önem­li bir bö­lü­mü mas­ke­dir. Özel­lik­le kil öz­lü ürün­ler, tı­ka­lı gö­ze­nek­le­ri aça­rak cil­di ay­dın­lat­ma­ya yar­dım­cı olur­ken, su baz­lı­la­rı ise cil­di nem­len­di­rir. Krem­le sa­kin­le­şin: Tüm bu uy­gu­la­ma­la­rın ar­dın­dan yağ ya da yo­ğun ba­kım krem­le­ri cil­di­ni­zi yu­mu­şat­ma­ya yar­dım­cı olur. Kan­se­re kar­şı B­RO­KO­Lİ Bro­ko­li­yi son bir­kaç yıl­dır ya­kın­dan ta­nı­ma­ya baş­la­dık. Kö­ke­ni Ro­ma İm­pa­ra­tor­lu­ğu­na uza­nan ve Ak­de­niz mut­fa­ğın­da önem­li bir ye­re sa­hip olan bro­ko­li, son gün­ler­de “ha­ri­ka seb­ze” ola­rak anıl­ma­ya baş­lan­dı. Çün­kü fay­da­la­rı say­mak­la bit­mi­yor. Mi­ne­ral ve de­mir ek­sik­li­ği­ni gi­de­ren bro­ko­li, ade­ta bir vi­ta­min de­po­su. A, E ve C vi­ta­min­le­ri ba­kı­mın­dan zen­gin ol­du­ğu ve çok mik­tar­da kal­si­yum içer­di­ği için ke­mik eri­me­si­ne kar­şı güç­lü bir si­lah. Bro­ko­li, özel­lik­le Ame­ri­ka ve Av­ru­pa da en çok tü­ke­ti­len seb­ze­ler ara­sın­da, de­mir, se­len, ba­kır ve po­tas­yum kay­na­ğı, içer­di­ği fla­vo­no­id­ler ba­kı­mın­dan ba­ğı­şık­lık sis­te­mi­mi­zi de güç­len­di­ri­yor. An­ti­bi­yo­tik özel­li­ği­ne de sa­hip olan bro­ko­li, bu yö­nüy­le pros­tat en­fek­si­yo­nu­na kar­şı çok et­ki­li. MA­Rİ­FET­LE­Rİ ÇOK Bro­ko­li­nin fay­da­lı ol­du­ğu alan­lar bir hay­li ge­niş. Me­me, pros­tat, ba­ğır­sak, ak­ci­ğer ve id­rar ke­se­si kan­ser­le­ri­ne ve kalp do­la­şım has­ta­lık­la­rı­na kar­şı güç­lü bir ko­ru­yu­cu ol­du­ğu bi­li­nen bro­ko­li­nin için­de­ki ba­zı mad­de­ler, Ame­ri­ka’da zen­gin­leş­ti­ri­le­rek ilaç mad­de­si ha­li­ne ge­ti­ril­di. Bu­gün bu ilaç­lar kan­ser te­da­vi­sin­de de kul­la­nı­lı­yor. Ay­rı­ca bro­ko­li, için­de­ki bit­ki­sel hor­mon­lar (in­dol ve in­dol tü­rev­le­ri) sa­ye­sin­de vü­cu­du­muz­da­ki hor­mon den­ge­si­ni ayar­la­yı­cı bir özel­li­ğe de sa­hip. Yi­ne Ame­ri­ka’da ba­zı kli­nik­ler, me­no­poz dö­nem­de­ki ka­dın­lar­da ös­tro­jen hor­mo­nu­nun dü­zen­li ça­lış­ma­sı için bro­ko­li­de­ki bit­ki­sel hor­mon­lar­dan ya­rar­la­nı­yor­lar. Bro­ko­li, ay­nı za­man­da bir an­ti­ok­si­dan. Ya­ni hüc­re zar­la­rı­na ve hüc­re DNA’sı­na za­rar ve­ren ser­best ra­di­kal­le­ri za­rar­sız ha­le ge­ti­ri­yor. ARAŞ­TI­RI­LAN SEB­ZE Bu­gün dün­ya­da, üze­rin­de, en çok araş­tır­ma ya­pı­lan seb­ze­ler ara­sın­da be­yaz la­ha­na, turp, do­ma­tes, bro­ko­li ve ha­vuç en ön sı­ra­da. Bro­ko­li­nin lif­li ya­pı­sı, ba­ğır­sak­lar­da olu­şan tok­sin­le­rin atıl­ma­sın­da ve alın­mış olan ağır me­tal­le­rin emil­me­sin­de bü­yük rol oy­nu­yor. Bro­ko­li­nin bu lif­li ya­pı­şı, sin­di­rim sis­te­mi­nin dü­zen­li bir şe­kil­de ça­lış­ma­sı­nı sağ­la­ya­rak dü­zen­li ola­rak dı­şa­rı çık­ma­yı sağ­lı­yor. Ya­ni bro­ko­li ay­nı za­man­da ka­bız­lı­ğı ön­le­yi­ci özel­li­ği olan bir seb­ze. Ya­pı­lan araş­tır­ma­lar­da, bro­ko­li gi­bi bras­si­ka tü­rü seb­ze­le­rin, kalp kri­zi ve felç ris­ki­nin azal­tıl­ma­sıy­la bağ­lan­tı­la­rı or­ta­ya çı­ka­rıl­mış­tı. Son araş­tır­ma­da ise için­de si­ga­ra­nın ver­di­ği tah­ri­ba­tı ön­le­yi­ci mad­de­ler bu­lun­du­ğu yö­nün­de. Si­ga­ra du­ma­nı de­ğil ma­nol­ya so­lu­yun Zon­gul­dak’ta, ma­den­ci­le­rin mes­lek has­ta­lık­la­rı te­da­vi­si ya­pı­lan Zon­gul­dak Uzun­meh­met Gö­ğüs ve Mes­lek Has­ta­lık­la­rı Has­ta­ne­sin­de, si­ga­ra iç­me ora­nı top­lum ge­ne­li­nin üze­rin­de olan iş­çi­le­rin ya­nı sı­ra tir­ya­ki­le­re si­ga­ra­yı bı­rak­tır­mak he­def­le­ni­yor. Si­ga­ra po­lik­li­ni­ği­ne baş­vu­ran her­ke­se, “Si­ga­ra du­ma­nı de­ğil, ma­nol­ya so­lu­yun” slo­ga­nıy­la to­hum da­ğı­tı­lı­yor. Has­ta­ne yet­ki­li­le­ri, ekil­me­le­ri­nin ilk yı­lın­da fi­de, da­ha son­ra­ki yıl­lar­da hoş ko­ku­lu ağa­ca dö­nü­şen ma­nol­ya­nın, si­ga­ra­yı bı­ra­kan in­san­la­rın ver­di­ği mü­ca­de­le­nin bi­rer anıt gi­bi ya­şa­ma­sı için se­çil­di­ği­ni söy­le­di­ler. İNCİ “-İn­san­lar; ma­ga­zin ba­sı­nı­nın ta­nıt­tı­ğı Ay­sun Ka­ya­cı’yı ta­nı­yor... Ga­ze­te­si­ni sat­tır­mak is­te­yen bir ga­ze­te­ci­nin cüm­le­si­ni, be­nim cüm­lem o­la­rak o­ku­yor... A­ma ben mal­ze­me de­ğil, sı­ra­dan ha­ya­tı o­lan bir genç kı­zım... Bu­nu kim­se dü­şün­mü­yor...” (...Ay­sun Ka­ya­cı - Man­ken / O­yun­cu) SİZ­DEN GE­LEN­LER Mesajınız (...Ra­bi­a İs­ken­der’in me­sa­jı) ŞE­KER­CİM’İN ME­SA­JI Ar­ka­da­şım Fehime; Bir yıl da­ha bit­ti, ama sa­kın üzül­me za­man ça­buk ge­çi­yor di­ye... Unut­ma ki her­kes ay­nı şe­yi ya­şı­yor. Bu yı­lın so­nun­da ge­ri­ye bak­tı­ğın­da uma­rım “ha­ri­ka bir yıl­dı” der­sin... Tüm di­lek­le­ri­nin ger­çek­leş­me­si ümi­diy­le... Ni­ce Yaş­la­ra... Al­bü­mü­nüz (...Ü­nal A­i­le­si’nin al­bü­mü) BEY­ZA NUR Ü­NAL ­Bu­gün o­nun de­ğil a­ma ab­la­sı­nın do­ğum gü­nü... ­Ken­di fo­toğ­ra­fıy­la ab­la­sı­nı kut­lu­yor Bey­za... Tavsiyeniz (...Ay­şe Gül Ya­kın’ın tav­si­ye­si) Kİ­LO­YU SAĞ­LIK­LI VE­RİN ­Be­nim tav­si­yem, hız­lı ki­lo ver­dir­di­ği­ni id­di­a e­den di­yet­le­re i­ti­bar et­me­yin... ­Ne ka­dar hız­lı ki­lo ve­rir­se­niz, o ka­dar hız­lı a­lı­yor­su­nuz... ­Bu yüz­den ya­vaş ya­vaş za­yıf­la­mak, en sağ­lık­lı ve ka­lı­cı yol­dur... GÜNÜN YEMEĞİ GARNİTÜRLÜ CİĞER MALZEMELER > Ya­rım ki­lo ci­ğer > 2 a­det pa­ta­tes > 2 a­det ha­vuç > 1 a­det bü­yük boy so­ğan > 1 ka­se un > ­Ya­rım de­met may­da­noz Ha­zır­la­nı­şı ­Kuş­ba­şı doğ­ran­mış ci­ğer­le­ri u­na bu­la­yıp kı­zar­tın. Pa­ta­tes­le­ri so­yun ve küp küp doğ­ra­yın, kı­zar­tın. Ha­vuç­la­rı ka­zı­yıp küp küp doğ­ra­yıp kı­zar­tın. So­ğa­nı doğ­ra­yıp so­te­le­yin. Ser­vis ta­ba­ğı­na ci­ğer­le­ri, pa­ta­tes, ha­vuç ve so­ğa­nı di­zin. Ü­zer­le­ri­ne kı­yıl­mış may­da­noz ser­pip ser­vis ya­pın. PÜF NOKTASI FİNCANDAKİ İZLER ­Kah­ve ve çay ba­zen fin­can­lar­da çık­ma­yan le­ke­ler bı­ra­kır. Bu­nun i­çin a­cil ve et­ki­li çö­züm: Nem­li bir hav­lu­yu de­ter­jan­lı su­ya ba­tı­rıp çı­ka­rın ve le­ke­nin ü­ze­ri­ni o­vuş­tu­ra­rak si­lin. ­Di­ğer bir yön­tem i­se diş ma­cu­nu i­le te­miz­le­mek­tir. Kah­ve le­ke­si çı­kar­mak i­se, ö­zel­lik­le kah­ve ku­ru­duk­tan son­ra tam bir e­zi­yet­tir. ­Bu le­ke­den kur­tul­mak i­çin ec­za­ne­den a­lı­na­bi­le­cek g­li­se­rin­le bez ıs­la­tı­lıp le­ke­li yer­ler si­lin­me­li­dir. SEVİMLİ LEZZETLER Sevim GÖKYILDIZ sevim.gokyildiz@tg.com.tr Organizatörü olduğu“Afiyet olsun! İstanbul La Magnifique” festivali için bir süredir Paris’te bulunan yazarımız Sevim Gökyıldız’ın “Sevim’li Lezzetler”ini yarın yayınlayacağız... Bİ­ZE ULA­ŞIN: e-pos­ta: omer.soz­tu­tan@tg.com.tr te­le­fon: (0212) 454 30 00 faks: (0212) 454 31 00 ad­res: tür­ki­ye ga­ze­te­si ih­las med­ya pla­za 29 ekim cad­de­si, 34197 ye­ni­bos­na/is­tan­bul
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT