BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Şehirlerde SBS’ler kaldırıldı!

Şehirlerde SBS’ler kaldırıldı!

Milli Eğitim Ba­kan­lığı, “a­ma­ca hiz­met et­me­di­ği” ge­rek­çe­siy­le se­vi­ye tes­pit ve ba­şa­rı de­ğer­len­dir­me sı­nav­la­rı­nı kal­dır­dıMil­li Eği­tim Ba­ka­nı Hü­se­yin Çe­lik, va­li­lik­le­re gön­der­di­ği ge­nel­ge­de, eği­tim-öğ­re­tim yı­lı için­de ve­ya so­nun­da il ge­ne­lin­de dü­zen­le­nen Se­vi­ye Be­lir­le­me Sı­nav­la­rı­nın (SBS) ar­tık ya­pıl­ma­ma­sı ta­li­ma­tı ver­di. Sı­nav­la­rın ni­te­li­ği­ne de­ği­nen Çe­lik, şöy­le de­vam et­ti: “An­cak öğ­re­tim prog­ram­la­rı­nın yak­la­şı­mıy­la ör­tüş­me­yen, öğ­ren­ci­nin bil­gi­si­nin öl­çül­me­si­ne ağır­lık ve­re­rek tek yön­lü öl­çüm ya­pan, il­gi­li sı­nıf dü­ze­yi­nin ka­za­nım­la­rıy­la iliş­ki­siz mad­de kök­le­riy­le oluş­tu­ru­lan, öğ­re­tim prog­ram­la­rıy­la çe­li­şen, ge­çer­li­li­ği dü­şük ba­şa­rı de­ğer­len­dir­me sı­nav­la­rı­nın ön­ce­ki yıl­lar­da­ki uy­gu­la­ma­la­rı­nın öğ­ren­ci ve ve­li­ler üze­rin­de fark­lı sı­kın­tı­la­ra yol aç­tı­ğı, il dü­ze­yin­de dü­zen­le­nen ve mer­ke­zi ol­ma­yan bu sı­nav­la­rın öğ­ren­ci ve ve­li­le­ri yan­lış yön­len­dir­di­ği yö­nün­de Ba­kan­lı­ğı­mı­za bil­gi­ler ulaş­mak­ta­dır. Ba­kan­lı­ğı­mız­ca okul­lar­da ya­pı­lan her tür­lü ba­şa­rı de­ğer­len­dir­me ve se­vi­ye tes­pit sı­nav­la­rı­nın ya­pıl­ma­sı­nın, öğ­re­tim prog­ram­la­rı­nın var­mak is­te­di­ği ama­ca hiz­met et­me­ye­ce­ği de­ğer­len­di­ril­mek­te­dir.” YAR­DIM­CI Kİ­TAP UYARISI! Çe­lik, bu se­bep­le dö­nem için­de ve­ya yıl so­nun­da il dü­ze­yin­de SBS’le­rin ya­pıl­ma­ma­sı ta­li­ma­tını ver­di. Çe­lik, ge­nel­ge­de, yar­dım­cı ders kay­nak­la­rı­nın alın­ma­sı ko­nu­sun­da ve­li­le­re ve öğ­ren­ci­le­re bas­kı ya­pıl­ma­ma­sı­nı da is­te­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT