BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İ­kin­ci ba­har ha­zan ol­du

İ­kin­ci ba­har ha­zan ol­du

Ada­na Hu­zu­re­vi’nde “gö­nül yaş­lan­mı­yor” di­ye­rek ev­li­lik ka­ra­rı alıp ni­şan­la­nan yaşlı çif­ti ölüm ayır­dı...Fatih Keçe - Mehmet Kaymak ADANA İHA E­mek­li ban­ka mü­dü­rü 81 ya­şın­da­ki Mü­min De­ri­ci, dü­ğü­ne 3 gün ka­la ne­fes dar­lı­ğı ve kalp yet­mez­li­ği so­nu­cu ö­len ge­lin a­da­yı 75 ya­şın­da­ki Ne­di­me Er­gü­der’in a­cı­sı­nı ya­şı­yor. De­ri­ci, ken­di­si gi­bi hu­zu­re­vin­de ka­lan Er­gü­der i­le ev­le­ne­rek 38 yı­lık yal­nız­lı­ğı­na son ver­mek is­te­di. Er­gü­der’i Hu­zu­re­vi Mü­dü­rü Nur­dan Ka­ma’dan “Al­lah’ın em­riy­le is­ter­ken kal­bi­nin genç bir de­li­kan­lı gi­bi çarp­tı­ğı­nı” an­la­tan De­ri­ci, bir ge­ce ya­rı­sı sa­at 03.00’te cep te­le­fo­nu me­sa­jı ge­çe­rek ev­len­me tek­lif et­ti­ği müs­tak­bel e­şi­ni sa­bah yi­ne cep te­le­fo­nun­dan a­ra­dı, an­cak bu de­fa te­le­fo­na hem­şi­re çık­tı ve a­cı ha­be­ri ver­di. Er­gü­der i­le hu­zu­re­vi bah­çe­sin­de ö­zen­le dö­şe­dik­le­ri kü­çük ev­le­rin­de göz­ya­şı dö­ken yaş­lı a­dam, “Ba­na o­nun ö­lüm ha­be­ri­ni ver­dik­le­ri an ben de ö­le­ce­ği­mi dü­şün­düm. E­şi­mi yıl­lar ön­ce kay­bet­tim, 3 ço­cu­ğum var a­ma kim­se­siz gi­biy­dim. 38 yıl­lık yal­nız­lı­ğım bi­te­cek san­mış­tım, ka­de­re ba­kın ki yi­ne yal­nı­zım. Ben ka­de­re i­na­nı­rım. Be­nim al­nı­ma böy­le ya­zıl­mış” de­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT