BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ­Ge­ce­kon­du­lar ­be­ya­za bü­rün­dü

­Ge­ce­kon­du­lar ­be­ya­za bü­rün­dü

­Ga­zi­os­man­pa­şa Be­le­di­ye­si İs­tan­bul Cad­de­si­nin et­ra­fın­da yer a­lan 500 ge­ce­kon­du­yu Bod­rum be­ya­zı­na bo­ya­ma­ya baş­la­dı> Be­kir Ye­ni­ay İS­TAN­BUL azi­os­man­pa­şa Be­le­di­ye­si Kent­sel Ta­sa­rım, Dö­nü­şüm ve Re­ha­bi­li­tas­yon pro­je­si çer­çe­ve­sin­de pi­lot böl­ge se­çi­len İs­tan­bul Cad­de­si­nin et­ra­fın­da yer alan ge­ce­kon­du­la­rı Bod­rum be­ya­zı­na bo­ya­ma­ya baş­la­dı. Yak­la­şık 3 ay için­de 500 ev bo­yan­dı­. Pro­je ta­mam­lan­dı­ğın­da Ma­nav­gat ör­nek alı­na­rak ger­çek­leş­ti­ri­len 3 kat­lı şe­la­le ile bir­lik­te böl­ge­de ka­li­te­li ha­yat adı­na önem­li bir me­sa­fe alın­mış ola­cak. Bağ­lar­ba­şı, Sa­rı­göl, Ye­ni­do­ğan, Yıl­dız­tab­ya Ma­hal­le­le­ri­ni içe­ren İs­tan­bul Cad­de­si ile Kü­çük­köy De­re­si ay­nı pro­je kap­sa­mın­da ıs­lah edi­le­rek ön gö­rü­nüm re­ha­bi­li­tas­yo­nu ile böl­ge­nin ha­yat ka­li­te­si de yük­sel­til­di. ÜÇ KAT­LI ŞE­LA­LE YA­PI­LA­CAK Şe­la­le­nin ya­pı­mı bit­ti­ğin­de böl­ge­nin ca­zip bir alan ha­li­ne ge­le­ce­ği­ni kay­de­den Ga­zi­os­man­pa­şa Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Er­han Erol, “Ma­nav­gat Şe­la­le­si baz alı­na­rak pro­je­len­di­ri­len şe­la­le­miz 3 kat­lı ola­rak ta­mam­lan­dı­ğın­da bu böl­ge­miz­de çok önem­li bir ka­za­nım el­de edil­miş ola­cak­tır. Bu pro­je­nin en se­vin­di­ri­ci ya­nı be­le­di­ye­miz ile va­tan­da­şı­mı­zın el ele ger­çek­leş­tir­di­ği pro­je­ler­den bi­ri ol­ma­sı­dır. İlk aşa­ma­da ya­pı­lan bu be­yaz do­ku­nuş so­nu­cu Sa­rı­göl Ma­hal­le­sin­de or­ta­ya çı­kan çev­re­ye du­yar­lı gö­rün­tü, ka­li­te­li ha­ya­ta da önem­li bir kat­kı sağ­la­mış ola­cak­tır” de­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91445
  % -1.5
 • 5.4513
  % -0.73
 • 6.1428
  % -1.25
 • 7.0355
  % -0.45
 • 211.13
  % -0.42
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT