BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İS­MEK’ten “2010 Av­ru­pa Kül­tür ­Baş­ken­ti İs­tan­bul” e­sin­ti­le­ri

İS­MEK’ten “2010 Av­ru­pa Kül­tür ­Baş­ken­ti İs­tan­bul” e­sin­ti­le­ri

İS­MEK kur­si­yer­le­ri­nin ka­tıl­dı­ğı “2010 Av­ru­pa Kül­tür Baş­ken­ti İs­tan­bul” kap­sa­mın­da dü­zen­le­nen ya­rış­ma­da de­re­ce­ye gi­ren eser­ler İs­tin­ye Park’ta ser­gi­le­ni­yor.> Zi­ya San­dık­çı­oğ­lu İS­TAN­BUL İS­MEK kur­si­yer­le­ri­nin ka­tıl­dı­ğı “2010 Av­ru­pa Kül­tür Baş­ken­ti İs­tan­bul” kap­sa­mın­da dü­zen­le­nen ya­rış­ma­da de­re­ce­ye gi­ren eser­ler İs­tin­ye Park’ta ser­gi­le­ni­yor. Kırk­ya­ma, ma­ki­ne na­kı­şı, re­sim, eb­ru, tez­hip, çi­ni, min­ya­tür, hat, fo­toğ­raf ve röl­yef ol­mak üze­re top­lam 10 branş­ta İS­MEK kur­si­yer­le­ri­ne açık ola­rak dü­zen­le­nen, “2010 Av­ru­pa Kül­tür Baş­ken­ti İs­tan­bul” ko­nu­lu branş ya­rış­ma­sın­da de­re­ce­ye gi­ren eser­ler İs­tin­ye Park’ta ser­gi­le­ni­yor. İS­MEK kur­si­yer­le­ri­nin bil­gi ve be­ce­ri­le­ri­ni ge­liş­ti­re­rek ye­ni ba­kış açı­la­rı ka­zan­ma­la­rı­nı sağ­la­mak, el sa­nat­la­rı­na olan il­gi­yi ge­liş­tir­mek için her yıl çe­şit­li dal­lar­da ya­rış­ma­lar dü­zen­li­yor. 2008 ile 2010 yıl­la­rı ara­sın­da dü­zen­le­ye­ce­ği “2010 Kül­tür Baş­ken­ti İs­tan­bul” kap­sa­mın­da­ki ya­rış­ma­la­rın­da İS­MEK bu sü­re­ce kat­kı­da bu­lun­ma­yı, gi­de­rek ar­tan sa­yı­da­ki İs­tan­bul­lu­nun iş­ti­ra­ki­ni sağ­la­ma­yı he­def­li­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT