BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kor­san­lar ir­ti­ba­ta ge­çip fid­ye is­te­di

Kor­san­lar ir­ti­ba­ta ge­çip fid­ye is­te­di

So­ma­li açık­la­rın­da ka­çı­rı­lan Ya­sa Nes­li­han ge­mi­si­nin bağ­lı ol­du­ğu Ya­sa De­niz­ci­lik’in hu­kuk mü­şa­vi­ri avu­kat Feh­mi Ül­ge­ner, kor­san­la­rın ge­mi­nin bı­ra­kıl­ma­sı kar­şı­lı­ğın­da fid­ye is­te­dik­le­ri­ni bil­dir­di.So­ma­li açık­la­rın­da ka­çı­rı­lan Ya­sa Nes­li­han ge­mi­si­nin bağ­lı ol­du­ğu Ya­sa De­niz­ci­lik’in hu­kuk mü­şa­vi­ri avu­kat Feh­mi Ül­ge­ner, kor­san­la­rın ge­mi­nin bı­ra­kıl­ma­sı kar­şı­lı­ğın­da fid­ye is­te­dik­le­ri­ni bil­dir­di. Kor­san­la­rın ken­di­le­riy­le ir­ti­ba­ta geç­ti­ği­ni be­lir­ten Ül­ge­ner, “Pa­zar­lık­lar sü­rü­yor. Bu­nun 2 ay gi­bi bir sü­re de­vam ede­ce­ği­ni tah­min edi­yo­ruz” de­di. Ül­ge­ner, is­te­ni­len ra­ka­mın mik­ta­rı­nın bel­li ol­du­ğu­nu, an­cak açık­la­ya­ma­ya­ca­ğı­nı ifa­de et­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT