BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bilim adamları yağı ‘ya­lan­cı’ ilaçla yaktı

Bilim adamları yağı ‘ya­lan­cı’ ilaçla yaktı

Fran­sız bi­lim adam­la­rı, yük­sek ka­lo­ri alı­mın­da da­hi me­ta­bo­liz­ma­yı yağ yak­ma­sı için “al­da­tan” bir ilaç ge­liş­tir­di.Fran­sız bi­lim adam­la­rı, yük­sek ka­lo­ri alı­mın­da da­hi me­ta­bo­liz­ma­yı yağ yak­ma­sı için “al­da­tan” bir ilaç ge­liş­tir­di. Lou­is Pas­te­ur Üni­ver­si­te­si’nden bir ekip, araş­tır­ma­la­rı çer­çe­ve­sin­de, SRT1720 adı ve­ri­len ila­cın, yaş­lan­may­la mü­ca­de­le et­ti­ği sa­nı­lan SIRT1 pro­te­ini­ni he­def al­dı­ğı­nı gör­dü. Fa­re­ler üze­rin­de de­ne­nen ila­cın, hay­van­la­rı ki­lo al­mak­tan ve in­sü­lin di­ren­cin­den ko­ru­du­ğu göz­len­di. Araş­tır­ma­da ila­cın, me­ta­bo­liz­ma­yı, yağ yak­ma dü­ze­ni­ne ge­çir­di­ği, yük­sek doz­da ve­ril­di­ğin­de de ki­lo alı­mı­nı ta­ma­men ön­le­di­ği kay­de­dil­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT