BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Özel ti­yat­ro­la­ra 2.5 mil­yon YTL des­tek

Özel ti­yat­ro­la­ra 2.5 mil­yon YTL des­tek

Kül­tür ve Tu­rizm Ba­kan­lı­ğı, 51 “pro­fes­yo­nel”, 30 “ama­tör”, 17 “ço­cuk” ve 13 “ge­le­nek­sel” ti­yat­ro­ya, top­lam 2 mil­yon 500 bin YTL des­tek sağ­la­ya­cak.Kül­tür ve Tu­rizm Ba­kan­lı­ğı, 51 “pro­fes­yo­nel”, 30 “ama­tör”, 17 “ço­cuk” ve 13 “ge­le­nek­sel” ti­yat­ro­ya, top­lam 2 mil­yon 500 bin YTL des­tek sağ­la­ya­cak. Ba­kan­lık­tan ya­pı­lan ya­zı­lı açık­la­ma­da, 2008-2009 sa­nat se­zo­nu için top­lam 247 özel ti­yat­ro­nun 288 pro­jey­le mad­di des­tek ta­le­bin­de bu­lun­du­ğu be­lir­til­di. “De­ğer­len­dir­me Ko­mis­yo­nu”nca des­tek ve­ril­me­si ka­rar­laş­tı­rı­lan ti­yat­ro­la­rın lis­te­si­ne www. kul­tur­tu­rizm.gov.tr ad­re­sin­den ula­şı­la­bi­le­cek.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91630
  % 2.1
 • 4.7866
  % -1.01
 • 5.5944
  % -1.16
 • 6.3074
  % -1.67
 • 189.176
  % -2.18
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT