BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ta­rı­ma 2009’da 5.5 mil­yar TL des­tek

Ta­rı­ma 2009’da 5.5 mil­yar TL des­tek

Ta­rım sek­tö­rü 2009’da to­hum, güb­re, ma­zot kul­la­nı­mı ile or­ga­nik ta­rım ve iyi ta­rım uy­gu­la­ma­la­rı ala­nın­da des­tek­le­ne­cek.Ta­rım sek­tö­rü 2009’da to­hum, güb­re, ma­zot kul­la­nı­mı ile or­ga­nik ta­rım ve iyi ta­rım uy­gu­la­ma­la­rı ala­nın­da des­tek­le­ne­cek. Des­tek­ler için 2009 büt­çe­sin­den 5.5 mil­yar TL ay­rı­la­cak. Ye­ni büt­çe­de doğ­ru­dan ge­lir des­te­ği (DGD) için öde­nek ay­rıl­maz­ken, 5.5 mil­yar TL’lik des­te­ğin 1 mil­yar 533 mil­yon TL’lik bö­lü­mü güb­re, ma­zot, ser­ti­fi­ka­lı to­hum ve fi­dan kul­la­nı­mı, or­ga­nik ta­rım ve iyi ta­rım uy­gu­la­ma­la­rı gi­bi ‘alan baz­lı des­tek­ler için’ kul­la­nı­la­cak. Res­mi Ga­ze­te’de ya­yın­la­nan prog­ra­ma gö­re, ge­le­cek yıl ma­zo­ta 583 mil­yon, güb­re­ye 737 mil­yon, ser­ti­fi­ka­lı to­hum ve fi­dan kul­la­nı­mı­na 132 mil­yon TL des­tek ve­ri­le­cek. Tü­tü­ne al­ter­na­tif ürü­ne yön­len­dir­mek için 40 mil­yon des­tek ay­rı­lır­ken, küt­lü pa­muk, zey­tin­ya­ğı, ay­çi­çe­ği, so­ya fa­sul­ye­si, ka­no­la, as­pir ve da­ne mı­sır gi­bi arz açı­ğı olan ürün­le­re 1 mil­yar 181 mil­yon, hu­bu­ba­ta 795 mil­yon, ça­ya 136 mil­yon, bak­li­yat tür­le­ri­ne 66 mil­yon TL des­tek sağ­la­na­cak. 2009’da hay­van­cı­lık ise 1.3 mil­yar TL ile des­tek­le­ne­cek.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT