BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > MAZERETİMİZ YOK

MAZERETİMİZ YOK

Baş­kan Ad­nan Po­lat, ek­sik­le­ri ö­nem­se­me­dik­le­ri­ni söy­le­yip “G.Sa­ray her ma­ça ga­lip gel­mek i­çin çı­kar. Ben­fi­ca ma­çın­dan i­yi so­nuç­la dö­ne­ce­ğiz” de­diBaş­kan Ad­nan Po­lat, ek­sik­le­ri ö­nem­se­me­dik­le­ri­ni söy­le­yip “G.Sa­ray her ma­ça ga­lip gel­mek i­çin çı­kar. Ben­fi­ca ma­çın­dan i­yi so­nuç­la dö­ne­ce­ğiz” de­di 11 Kİ­Şİ OL­DU­ĞU SÜ­RE­CE... U­E­FA Ku­pa­sı 2.tur B G­ru­bu i­kin­ci haf­ta ma­çın­da bu­gün Ben­fi­ca i­le kar­şı­la­şa­cak o­lan G.Sa­ray’da Baş­kan Ad­nan Po­lat, id­di­a­lı ko­nuş­tu. Ben­fi­ca ma­çı­nın ko­lay ol­ma­dı­ğı­nı be­lir­ten Po­lat, ‘’Fa­kat G.Sa­ray her ma­ça ga­lip gel­mek i­çin çı­kar. Biz o ku­ra­lın pe­şin­de ko­şa­ca­ğız. İn­şal­lah i­yi ha­ber­ler­le ge­le­ce­ğiz’’ de­di. Ta­kım­da Non­da’nın ya­nı sı­ra ek­sik fut­bol­cu­la­rın bu­lun­du­ğu­nun ha­tır­la­tıl­ma­sı ü­ze­ri­ne de Po­lat, ‘’Biz bu­gü­ne ka­dar ek­sik­ler­le il­gi­li ma­ze­ret ö­ne sür­me­dik. Bun­dan son­ra da sür­me­ye­ce­ğiz. Sa­ha­ya 11 ki­şi çık­tı­ğı müd­det­çe G.Sa­ray 11’i o for­ma­nın hak­kı­nı ver­mek i­çin uğ­ra­şa­cak­tır’’ di­ye ko­nuş­tu. İKİ EN İYİ KARŞILAŞACAK Baş­kan Ad­nan Po­lat, S­kib­be’nin ek­sik­ler yü­zün­den ta­kım­da ro­tas­yon ya­pa­ma­dı­ğı şi­ka­yet­le­riy­le il­gi­li o­la­rak da, ‘’Hak­lı. E­lin­de­ki fut­bol­cu a­de­di o ka­dar. Al­ter­na­tif bir yol bi­len var­sa gös­ter­sin’’ de­di. Ben­fi­ca kar­şı­sın­da be­ra­ber­li­ğin de ken­di­le­ri a­çı­sın­dan i­yi bir so­nuç o­la­ca­ğı­nı be­lir­ten Baş­kan Ad­nan Po­lat, ‘’Dep­las­man­da a­lı­na­cak be­ra­ber­lik de bi­zim i­çin kö­tü bir so­nuç ol­maz’’ di­ye ko­nuş­tu. Po­lat, Liz­bon’a in­dik­ten son­ra yap­tı­ğı a­çık­la­ma­da da, ‘’İ­ki ül­ke­nin en i­yi ta­kım­la­rı kar­şı­la­şa­cak. U­E­FA Ku­pa­sı’n­da or­ta­ya koy­du­ğu­muz he­def­le­re u­la­şa­bil­me­miz i­çin bu tür maç­la­rı geç­me­miz la­zım’’ i­fa­de­si­ni kul­lan­dı. > Ercan YILDIZ UEFA Kupası B Grubu 2. Hafta maçı >> BENFICA ­Qu­im ­Ma­xi Per­re­i­ra ­Lu­i­sa­o ­­Sid­ne­i Ri­be­ri­o ­Ru­ben A­mo­rim ­­Kat­so­u­ra­nis Yeb­da Reyes Suazo Aymar (Nuno Gomes) ­SA­KAT: Le­o, Di Ma­ri­a ­CE­ZA­LI: Yok >> G.SARAY ­De Sanc­tis ­Sab­ri Em­re A­şık ­Ser­vet ­Vol­kan Ar­da ­Me­i­ra Ay­han ­Ha­kan Bal­ta ­Lin­coln ­Mi­lan Ba­ros ­SA­KAT: Ke­well, Non­da, Meh­met To­pal, Ha­san Şaş, Lin­de­roth, Em­re Gün­gör, Ay­dın, Ser­kan, Ba­rış ­CE­ZA­LI: Yok S­TAT: Es­ta­di­o Da Luz ­SA­AT: 21.30 ­HA­KEM­LER: Mar­tin At­kin­son, Pe­ter Kir­kup, Mu­ham­med Ma­ta­dar. 4.ha­kem: And­re Mar­ri­ner (İn­gil­te­re) > TRT 1-­Nak­len Av­ru­pa’da 213. sı­nav U­E­FA Ku­pa­sı 2. tur B G­ru­bu i­kin­ci haf­ta ma­çın­da bu­gün Por­te­kiz’in Ben­fi­ca ta­kı­mıy­la dep­las­man­da kar­şı­la­şa­cak o­lan G.Sa­ray, Av­ru­pa ku­pa­la­rın­da­ki 213. ma­çı­na çı­ka­cak. Sa­rı-­kır­mı­zı­lı­lar, ge­ri­de ka­lan 212 maç­ta 78 ga­li­bi­yet, 81 mağ­lu­bi­yet, 53 de be­ra­ber­lik el­de et­ti, 281 gol a­tıp 313 gol ye­di. CİMBOM LİZBON’DA BÜYÜK İLGİYLE KARŞILANDI U­E­FA Ku­pa­sı’n­da bu ak­şam Ben­fi­ca i­le zorlu bir maça çıkacak o­lan Galatasaray, dün sa­bah ö­zel bir u­çak­la Liz­bon’a git­ti. 4.5 sa­at­lik yol­cu­luk so­nun­da Liz­bon’a u­la­şan ka­fi­le­yi, Tür­ki­ye’nin Liz­bon Bü­yü­kel­çi­li­ği Müs­te­şa­rı Tol­ga Ber­mek ve Ben­fi­ca Ge­nel Sek­re­te­ri Jo­a­u Sal­ga­do ve az sa­yı­da ta­raf­tar kar­şı­la­dı. Sal­ga­do, Ku­lüp Baş­ka­nı Ad­nan Po­lat’a çi­çek ve­re­rek sa­mi­mi bir şe­kil­de “Hoş gel­di­niz” şeklinde konuştu. G.SARAY NOTLARI Meira: Benim için özel G.Sa­ray’ın Por­te­kiz­li fut­bol­cu­su Fer­nan­do Me­i­ra, ta­kım­da çok sa­yı­da sa­kat o­yun­cu­nun bu­lun­du­ğu­nu i­fa­de e­de­rek, “Bu ne­den­le be­ra­ber­lik bi­zim i­çin i­yi bir so­nuç o­lur. Be­nim i­çin ö­zel bir maç o­la­cak. Da­ha ön­ce for­ma­sı­nı giy­di­ğim Ben­fi­ca’da çok gü­zel ha­tı­ra­la­rım var’’ diye konuştu. Ke­well’ın ye­ri­ne Ha­kan Sa­kat­lı­ğı se­be­biy­le Harry Ke­well’ı İs­tan­bul’da bı­ra­kan Skib­be, Ben­fi­ca kar­şı­sın­da Avus­tral­ya­lı yıl­dı­zın böl­ge­sin­de Ha­kan Bal­ta’yı gö­rev­len­di­re­cek. Sa­vun­ma­nın so­lun­da Vol­kan’a for­ma ve­re­cek olan Al­man ça­lış­tı­rı­cı, bu fut­bol­cu­nun he­men önün­de Ha­kan’ı oy­na­ta­rak or­ta sa­ha­yı da­ha güç­lü bir ha­le ge­tir­me­yi plan­lı­yor. Skib­be’nin prens­le­ri Bu se­zon Av­ru­pa ku­pa­la­rın­da Şam­pi­yon­lar Li­gi ön ele­me­si ve UE­FA Ku­pa­sı ol­mak üze­re 5 maç oy­na­yan G.Sa­ray’da, Skib­be, bu kar­şı­laş­ma­la­rın tü­mün­de Mei­ra, Ser­vet ve Lin­coln’e ilk 11’de gö­rev ver­di. Av­ru­pa ku­pa­la­rın­da­ki en gol­cü isim ise 3 gol­le Ba­ros ol­du. Ba­ros’u iki­şer gol­le Non­da ve Ke­well iz­le­di. Favori göstermek zor G.Sa­ray’ın U­E­FA Ku­pa­sı’n­da­ki ra­ki­bi Ben­fi­ca’nın ho­ca­sı Qu­i­qu­e Sanc­hez F­lo­res, ta­kı­mı­nın he­nüz mü­kem­mel bir du­rum­da ol­ma­dı­ğı­nı i­fa­de e­der­ken, “G.Sa­ray ve Ben­fi­ca, ay­nı ka­li­te­de i­ki ö­nem­li e­kip. Bu yüz­den fa­vo­ri gös­ter­mem zor. Ö­nem­li o­lan i­yi bir o­yun çı­ka­ra­rak, mut­lu so­na u­laş­mak” di­ye ko­nuş­tu.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT