BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Krizdeyim diyene MAAŞ DEVLETTEN

Krizdeyim diyene MAAŞ DEVLETTEN

Ça­lış­ma Ba­ka­nı Çe­lik, kri­ze gi­ren iş­let­me­le­rin ça­lı­şan­la­rı­na dev­le­tin öde­mede bulunmasıyla il­gi­li ha­zır­lık yaptıklarını söyledi. Ödeme en fazla üç ay olacak.>> ÖZEL HABER - Şükran KABAN Ça­lış­ma Ba­ka­nı Çe­lik, kri­ze gi­ren iş­let­me­le­rin ça­lı­şan­la­rı­na dev­le­tin öde­mede bulunmasıyla il­gi­li ha­zır­lık yaptıklarını söyledi. Ödeme en fazla üç ay olacak. Hükü­met, eko­no­mik kriz se­be­biy­le zor du­rum­da ka­lan iş­let­me­ler­le il­gi­li ted­bir­le­ri­ni uy­gu­la­ma­ya baş­lı­yor. Ça­lış­ma ve Sos­yal Gü­ven­lik Ba­ka­nı Fa­ruk Çe­lik, eko­no­mik kriz ne­de­niy­le sı­kın­tı­ya gi­ren iş­let­me­ler­de ça­lı­şan işçi­le­re üç ay bo­yun­ca dev­le­tin kı­sa ça­lış­ma öde­ne­ği ve­re­ce­ği­ni söy­le­di. Bu yıl kriz­le kar­şı kar­şı­ya ka­lan 13 iş­let­me­nin ken­di­le­ri­ne baş­vurdu­ğu­nu, bun­la­rın 7’si­nin TMSF kap­sa­mın­da­ki iş­let­me­ler ol­du­ğu­nu, di­ğer 6’sı­nı da de­ğer­len­dir­dik­le­ri­ni söy­le­di. Bu­nun adı­nın kı­sa ça­lış­ma öde­ne­ği ol­du­ğu­nu da ifa­de eden Ba­kan Çe­lik, bu sü­re­nin 3 ayı aşa­ma­dı­ğı­nı, iş­çi­nin kı­sa ça­lış­ma öde­ne­ği­ni hak ede­bil­me­si için İş­siz­lik Si­gor­ta­sı öde­ne­ği­ne sa­hip ol­ma­sı için ge­re­ken şart­la­rı ta­şı­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni di­le ge­tir­di. İş­siz­lik Fo­nu’ndan ve­ri­len ma­aş­la­rı da­ha ön­ce yüz­de 11 ar­tır­dık­la­rı­nı, ma­aş­la­rın da­ha uzun sü­re ve­ril­me­si ko­nu­su­nun da kri­zin ge­li­şi­mi­ne gö­re de­ğer­len­di­ri­le­bi­le­ce­ği­ni söy­le­yen Çe­lik, şöy­le ko­nuş­tu: “Sü­re­ler ko­nu­nun bü­tün­lü­ğü için­de ele alın­ma­lı. 4, 6, 8 ay­lık sü­re­nin uza­tıl­ma­sı de­ğer­len­di­ri­le­bi­lir. İş­siz­lik si­gor­ta­sın­dan fay­da­lan­ma­k için 3 yıl için­de 600 gün ça­lı­şıl­ma­sı ge­re­ki­yor. Bel­ki bu 500 gü­ne in­di­ri­le­bi­lir.” İş­siz­lik ko­nu­sun­da Tür­ki­ye’yi pa­ni­ğe se­vk ede­cek tab­lo bu­lun­ma­dı­ğı­nı, 2007 so­nun­da 15 mil­yon 17 bin olan si­gor­ta­lı sa­yı­sı­nın bu­gün 15 mil­yon 587 bin ci­va­rın­da ol­du­ğu­nu söy­le­yen Çe­lik, “Son 3 ay­da si­gor­ta­lı sa­yı­sın­da ise 145 bin­lik bir ar­tış söz ko­nu­su ola­cak. ‘Kri­zin hiç et­ki­si yok mu’ der­se­niz, var. İş­siz­lik si­gor­ta­sın­dan fay­da­la­nan sa­yı­sı ilk 5 ay­da 120 bin iken bu­gün 143 bin. Ama bu ür­kü­tü­cü de­ğil” di­ye ko­nuş­tu. Ba­kan Çe­lik, “Açı­lım­lar krizin yan­sı­ma­sı­na bağ­lı. Baş­ba­ka­nın söy­le­di­ği gi­bi, bu­nu ya­pa­bi­lir, sü­re­yi kı­sal­ta­bi­li­riz. Ra­hat ha­re­ket ede­bi­le­ce­ği­miz marj eli­miz­de” de­di. 30 GÜ­NÜN YA­RI­SI DEV­LET­TEN Ça­lış­ma­yı kı­sa ça­lış­ma öde­ne­ği olarak tanımlayan Çe­lik, “Kriz­den et­ki­le­nen iş­let­me­lerde 30 gün ça­lı­şan­la­rı­n 15 gün ve­ya 1 haf­ta­ ça­lış­ma­sı ha­lin­de ge­ri ka­lan sü­re­le­ri­ni Fo­n’­dan kar­şı­la­ya­bi­le­ce­ğiz” de­di. GAP’a 2 mil­yon is­tih­dam İş­siz­lik Fo­nu’ndan GAP’a kay­nak ak­ta­rıl­ma­sı­nın ta­ma­men is­tih­da­mı ar­tır­ma­ya yö­ne­lik ol­du­ğu­nu vur­gu­la­yan Çe­lik, “Ora­da pro­je­le­rin bi­ti­ril­me­siy­le 2 mil­yo­nun üze­rin­de is­tih­dam ger­çek­le­şe­cek. He­men is­tih­da­ma yan­sı­yan yön­le­ri var­dır. Şu an­da bu kay­nak kul­la­nıl­ma­ya baş­la­yın­ca yo­ğun bir şe­kil­de is­tih­dam da ger­çek­le­şi­yor” diye konuştu. Fo­nu iş­ve­ren kul­la­na­maz Ba­kan Çe­lik Fon’da­ki kay­na­ğı kı­dem taz­mi­na­tı ve ben­ze­ri yer­ler­de kul­lan­ma­nın söz ko­nu­su ol­ma­dığı­nı be­lir­te­rek, “Kay­na­ğı iş­ve­re­nin kul­la­n­ma­sı ke­sin­lik­le söz ko­nu­su de­ğil. Ama bu kay­nak is­tih­da­mı ko­ru­mak için kul­la­nı­la­bi­lir. Onun da aya­rı­nın iyi or­ta­ya ko­nul­ma­sı ge­re­ki­yor. Bu­na dö­nük bir ça­lış­ma­yı da biz ya­pı­yo­ruz. İs­tih­da­mı ko­ru­ma­ya dö­nük bu fon iş­lev gör­me­li. İs­tih­da­mı ar­tır­ma ya­nın­da mev­cu­dun iş­ten çık­ma­ma­sıy­la il­gi­li de fon bir gü­ven­ce ol­ma­lı­dır” de­di.
Kapat
KAPAT